Tomkus Vytautas Romualdas

Vytautas Romualdas Tomkus (1940–2022) – Lietuvos teatro ir kino aktorius, kurį labiausiai išgarsino sukurtas žemaičių razbaininko Tado Blindos vaidmuo Balio Bratkausko režisuotame Lietuvos kino studijos filme „Tadas Blinda“. V. T. Blinda gimė 1940 m. liepos 29 d....

Tiškevičius Konstantinas

Konstantinas Tiškevičius (1915–1989) – sovietinis istorikas, pedagogas, profesorius, istorijos mokslų kandidatas (1959 m.), LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1965 m.), politinis valstybės veikėjas.  Jis gimė 1915 m. kovo 8 d. Tarkanuose (Gomelio sritis). 1934–1937 m....

Valavičius Antanas Erazmas Visiginas 

Antanas Erazmas Valavičius Visiginas  (lenk. Antoni Erazm Wołłowicz, 1711–1770) –  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos katalikų bažnyčios veikėjas. Gnezno, Žemaitijos, Vilniaus kanauninkas, Lucko ir Brastos vyskupas, Abiejų teisių mokslų daktaras (1741)....

Rusteika Juozapas

Juozapas Rusteika (1828–1907) – bibliotekininkas, filantropas, pedagogas, visuomenės veikėjas, žemaičių bajoras, artimas Liu­bomiro Gadono gyvenimo draugas dar nuo studijų laikų. Po Tau­tų pavasario įvykių 1848 m. pasitraukė į Didžiąją Britaniją. Buvo gavęs gerą...

Gelgudas Adomas

Adomas Gelgudas (1834–1920) – visuomenės veikėjas, publicistas. Jis buvo 1830–1831 m. sukilimo dalyvio Jono Gelgaudo ir Kunegundos Šemetaitės sūnus, gimęs Londone. Jo žmona Anielė Leontina iš Asperbergerių giminės, artimi Liubomiro Gadono giminai­čiai. Tarnavo...

Zaleskis Bronislovas

Bronislovas Zaleskis (1816–1880) – visuomenės veikėjas. Gimė Baltarusijoje. Kaip ir Liubomiras Gadonas, daug kitų iškilių ano metų žmonių, baigė Tartu universitetą. Už aktyvią antirusiš­ką veiklą Vilniuje 1849 m. jį areštavo ir ištrėmė į Oremburgą ir Kazachstaną....

Manteuffel Gustavr

Gustavas Manteuffelas – mokslininkas, rašytojas, spaudos bendradarbis, knygų autorius. Gustavo Manteuffelo ir Liubomiro Ga­dono publikacijos yra paskelbtos knygoje „Z ziemi pagorkow lešnych, z ziemi ląk zielonych: ksiąžka zbiorowa pošwięcona pamięci Adama Mickiewicza...

Jankevičius Valerijonas

 Valerijonas Jankevičius (g. 1815) – Liubomiro Gadono motinos Amelijos Jankevičiūtės brolis, kilęs iš senos žemaičių Enkaičių giminės. Po se­sers mirties užsiėmė Liubomiro auklėjimu.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“...

Jankevičius Jonas

Jonas Jankevičius (g. 1807) – Liubomiro Gado­no motinos Amelijos Jankevičiūtės brolis, kilęs iš senos žemaičių Enkaičių giminės. Po sesers mirties užsiėmė Liubomiro auklėjimu.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai...

Prekeris Jonas

Jonas Prekeris (1807–1874) – Mykolo Gadono ran­kraštinio palikimo perėmėjas, daug pasinau­dojęs jo išrašais iš Žemaitijos istorijos. Kaune rankraščiu paliko „Medžiagą Lietuvos ir Že­maitijos istorijai“. Bendradarbiavo periodi­niame leidinyje „Kauno gubernijos...

Chodzka Boreika Jonas

Jonas Chodzka Boreika, (lenk. Jan Chodźko Borejko), slap. Jonas iš Svisločės  slapyv. (1777–1851) – Lietuvos rašyto­jas, teisininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, trijų sūnų – Aleksandro Chodskos Boreikos ir Mykolo, Juozapo Chodzkų – tėvas. Jis gimė  1777 m....

Kalusovskis Henrikas

Henrikas Kalusovskis – spaustuvininkas, pedagogas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis. Jios gimė 1806 m. Kazimierove (Braslavo apskritis, mirė 1894 m. Vašingtone (JAV). Vilniaus universitete studijavo medicina. Per 1830–1831 m. sukilimą buvo Telšių apskrities ir miesto...

Valužis Juozapas

Juozapas Valužis – vienas iš 1830–1831 m. sukili­mo metu valstiečių organizatorių Žemaitiojoje – Gintališkės ir Salan­tų apylinkėse. Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą...

Nagurskis Kajetonas

Kajetonas Nagurskis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, Žemaitijos politinis, karinis ir visuomenės veikėjas, žemaičių bajoras, pokamorė, Šiaulių vėliavininkas. Paskutiniaisiais Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo metais pasižymėjo patriotine veikla. Jis  aktyviai...

Karpis Ignacijus

Ignacijus Karpis – Upytės vėliavi­ninkas, kelių dvarų savininkas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas, mecenatas, filantropas, Tado Kosciuškos sukilimo rėmėjas. 1808 m. testamentu jis atleido nuo baudžiavos 7000 jam priklausiusių valstiečių, 400 000...

Liaugaudas Augustinas

Augustinas Liaugaudas – Telšių miesto karo komendantas, 1831 m. buvęs atsakingas už maisto tieki­mą sukilėliams. Vadovavo Telšių įgulai. Jis su savo vadovaujamais sukilėliais pastojo kelią į Tel­šius Matvejaus fon Paleno korpusui. Kadangi sukilėlių pajėgos buvo...

Jacevičius Benediktas

Benediktas Jacevičius – 1830–1831 m. sukilimo karininkas, greičiausiai Telšių apskrities suki­lėlių vyriausiojo karo vado Anupro Jacevičiaus brolis. Po kautynių su caro kariuomenės daliniu ties Gintenių kaimu, kaip ir dar keli kiti karininkai, pateko į nelaisvę....

Važinskis Mykolas

Mykolas Važinskis – vienas iš 1830–1831 m. su­kilimo karo vadų, majoras, savo būryje turėjęs daugiau kaip 100 karių. 1931 m. balandžio 21 d. daly­vavo Darbėnų kautynėse, kovėsi ties Salantais. 1831 m. liepos 29 d. jo dalinys buvo sumuštas ties Gintenių kaimu. M....

Moncevičius Juozapas

Juozapas Moncevičius – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo karo vadų, majoras. Jo pulke 1831 m. ge­gužės 15 d. kovėsi 436 kariai. Jis vadovavo Darbė­nų kautynėms balandžio 21 d., gegužės mėnesį vėl užėmė Darbėnus. Rugpjūčio 13 d. ties Salantais pateko į rusų nelaisvę.  ...

Urbonavičius Leonardas

Leonardas Urbonavičius – 1830–1831 m. sukili­mo kapitonas, savo kuopoje vadovavęs 157 Tel­šių apskrities kariams, dalyvavęs Palangos, Dar­bėnų, Pagramančio, Rietavo, Šiaulių kautynėse.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“...

Chlapovskis Dezideras Adomas

Dezideras Adomas Chlapovskis  (lenk. Dezydery  Adam  Chłapowski , 1788–1879) – baronas (1809), Napoleono žygio dalyvis, vienas 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vadų, brigados generolas (1831), dalyvavęs nesėkmingame Poznanės vaiva­dijoje žygyje j Lietuvą: Lydą,...

Gedgaudas Antanas

Antanas Gedgaudas (1792–1831) – napoleono karo dalyvis, 1830–1831 m. sukilimo vadas Lietuvoje. Jis gimė Panemunės (Pilių, dar vadinamų Zamkumi) vietovėje. Dalyvavo Na­poleono armijos žygiuose. Buvo Lenkijos Karalystės kariuomenės generolas, apdovanotas Šv. Stanis­lovo...

Kryževičius

Kryževičius – 1830–1831 sukilimo dalyvis, turėjęs majoro laipsnį. Švenčiant Gegužės 3-iosios Konstitucijos dieną Telšių gyventojų vardu pasakė prakalbą Bernar­dinų bažnyčioje. Kryževičiaus vadovaujamas dali­nys stovėjo Telšių apylinkės Krėpštų kaime. Sukilimo metu jis...

Grotkovskis Jonas Albertas

Jonas Albertas Grotkovskis (1811–1855) – pedagogas, visuomenės veikėjas, 1830–1831 m. sukilėlis, dalyvavęs Kaugėnų, Darbėnų ir Palan­gos kautynėse, Gimė 1811 m. Surviliškyje (Ukmergės apskritis), mirė 1855 m. Varnoje (Bulgarija). Buvo baigęs Vilniaus universitetą,...

Zambžickis Liudvikas

Liudvikas Zambžickis (1805–1834) – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo va­dovų Lietuvoje. Jis buvo Vilniaus vyriausiojo sukilėlių komiteto narys. Kartu su Antanu Goreckiu ir Karoliu Zaluskiu bandė užimti Vilnių, buvo jį apsupę iš visų pusių. Atvykęs su misija į Žemaitiją,...

Goreckis Antanas Pranciškus Mykolas

Antanas Pranciškus Mykolas Goreckis – poetas, satyrikas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, bajoras. Jis gimė 1787 m. Vilniuje, mirė 1861 m. rugsėjo 18 d. Prancūzijoje. Buvo Valentino Goreckiio h. Dołęga ir Onos Goreckienės sūnus. Kartu su juo šeimoje augo broliai ir...

Pšeslavskis Leonas

Leonas Pšeslavskis – 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, visuomenės veikėjas. Jis gimė 1806 m. Palenkėje, mirė 1842 m. Al­žyre. Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, priklausė Antano Gelgaudo štabui, su misija vyko ir susitiko su Telšių sukilimo va­dovybe dėl ginklų atgabenimo...

Marciejevskis Stanislovas Henrikas

Stanislovas Henrikas Marciejevskis – teisininkas, visuomenės veikėjas, 1830–1831 sukilimo dalyvis. Gimė 1801 m. Kre­tingoje. Nuo 1822 m. studija­vo teisę ir administraciją Vilniaus universitete, buvo slaptų draugijų narys. Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, priklausė...

Frejendas Juozapas

Juozapas Frejendas – Telšių apskrities bajorų maršalka (1825–1827). Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, Telšių sukilimo vadovybės buvo nusiųstas į Klaipėdą. Pagal pasirašytą susitari­mą su šio miesto landratu jis į Žemaitiją atgabeno 10 statinių druskos Telšių apskrities...

Rimkevičius Juozapas

Juozapas Rimkevičius (g. 1799) – Žemaitijos bajoras, kilęs iš Šakalių ir Eitvydaičių bajorų giminės, gyvenusios Šiauduvos apskrityje. Jis buvo Raseinių apskri­ties laikinosios valdžios atstovas, vėliau vado­vavo Rietave ir Žadvainiuose įkurtam sukilėlių amunicijos,...

Gadonas Stanislovas

Stanislovas Gadonas – bajoras, Telšių apskrities 1830–1831 m. sukilėlių valdžios atstovas centrinėje Žemaitijos vyriausy­bėje, vienas iš keturių šios vyriausybės išrinktų narių.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai...

Žukas Liudvikas

Liudvikas Žukas – smulkusis Žemaičių bajo­ras, Žemaičių Kalvarijos dominikonų prioras. Gyveno XIX amžiuje.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Rönne (Roenne) Antanas

Antanas Rönne (Roenne, 1794–1877) – Renavo dvaro savininkas, 11 kartos Rönne giminės atstovas. Gimė 1794 m. lapkričio 12 d., mirė 1877 m. rugsėjo 8 d. Renavo dvare (Mažeikių r.). Renavo dvaro sodybą sudaro dvaro pastatai ir juos juosiantis parkas Mažeikių rajono Sedos...

Ronne (Roenne) Antanas

Antanas Ronne (Roenne, 1750–1877). Renavo dvarininkas, bajorų maršalka. Baigė Vilniaus universitetą filologijos kandidato laipsniu. 1821 m. išrinktas Telšių apskrities bajorų maršalka. Nuo 1823 m. buvo tos pačios apskrities mokyklų garbės globėju. Nerėmė 1830–1831 m....

Švykovskis Juozapas

Juozapas Švykovskis – Telšių apskrities bajorų maršalka (1815–1819 m.), Žarėnų ir Tauravo savi­ninkas. Jo portretas saugomas Žemaičių muzie­juje „Alka“ (Telšiai).   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas...

Šiukšta Mikalojus

Mikalojus Šiukšta – Medingėnų ir Kantaučių valdytojas. Buvo vedęs Oną iš Terebešų gimi­nės. Jo giminė garsi kaip Kantaučių bažnyčios fundatoriai.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą...

Sakelis Adomas

Adomas Sakelis (g. 1785) – dvarininkas, yra Gondingos apskrityje valdęs Alksnėnus. Vėliau jo giminė įgijo Pa­vandenės dvarą Telšių apskrityje.    Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą...

Syrevičius Juozapas

Juozapas Syrevičius – Telšių apskrities suki­lėlių dalinio vadas 1830–1831 m. sukilime, pa­pulkininkis, buvęs Napoleono gvardijos ka­rininkas, Pagirgždūtės dvarelio savininkas. Pritarė Anupro Jacevičiaus ir Vladimiro Gado­no išrinkimui Telšių apskrities sukilimo karo...

Pilsudskis Jonas

Jonas Pilsudskis gimė1796 m. Pilsūduose, mirė 1839 m. Nan­si. Jis buvo senos žemaičių giminės (iš Giniotų, Ginei­čių XIII–XIV a.) atstovas. Į 1830–1831 m. sukilimą įstojo 1831 m. kovo 21 d., būdamas Telšių apskrities bajorų mar­šalka. Pasitraukė į Prūsiją, turėjo...

Bielikavičius Antanas Pranciškus

Antanas Pranciškus Bielikavičius – advokatas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, Jis gimė 1804 m. Siraičiuose, Telšių apskrityje, mirė 1861 m.  Paryžiuje. Į sukilimą Žemaičiuose įsitraukė kaip medžiotojas, tapo Anupro Jacevičiaus poručiku. Balandį dalyvavo Salantų,...

Celarius Liudvikas

Liudvikas Celarius – 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, minimas Vilniaus gubernijos Tardymo ko­misijos suvestinėse žiniose su Dominyku Dau­baru. Majoras. Dalyvavo 1831 m. Burnių mūšyje ir puolant Telšius.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų...

Giedraitis Juozapas

Juozapas Giedraitis – 1830–1831 m. sukilimo Telšių aps­krities sukilėlių dalinio vadas. Jis pačioje sukilimo pradžioje į Telšius atvyko su sukilėlių būriu iš Alsėdžių, dalyvavo nuginkluojant rusų įgulą.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų...

Tomkevičius Jokūbas

Tomkevičius Jokūbas – 1830–1831 m. sukilimo Telšių aps­krities sukilėlių kuopos vadas, kapitonas, vė­liau (sukilimo pabaigoje) – majoras. 1831 m. kovo 1 d. jo kuopoje būta 38 sukilėlių, jie turėję 21 karabiną, vėliau būryje būta 198 sukilėlių (yra išlikęs jų vardinis...

Giedrimas Juozapas

Juozapas Giedrimas – Gintališkės dvaro vals­tietis, vienas iš 180–1831 m. sukilimo pradininkų, jį pradė­jęs su Simonu Barasa-Borisevičiumi ir Juozapu Valužiu Salantų ir Gintališkės apylinkėse. 1831 m. kovo mėn. pasitraukė į Prūsiją kartu su 100 vals­tiečių. 1831 m.,...

Barasa-Borisevičius Simonas

Simonas Barasa-Borisevičius (1806–1890) – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo rengėjų ir vadų. Jis gimė 1806 m. gruodžio 26 d. Šlaveitų kaimo (netoli Darbėnų, Kretingos r.) valstiečių šeimoje. Baigė šešiaklasę Žemaičių Kalvarijos mokyklą. Vėliau žinias gilino bendraudamas...

Daubaras Dominykas (Daubaris Dominiks)

Dominykas Daubaras – poetas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, vertėjas. Jis gimė 1800 m. Daubariuose, mirė XIX a. II pusėje Prancūzijoje (spėjama,  kad Lilyje). Įsijungęs į 1830–1831 m. sukilimą, jis pirmiausiais iš­laisvino Telšių kalėjimą, priversdamas pa­sitraukti...

Vrotnovskis Feliksas

Feliksas Vrotnovskis – 1830–1831 sukilimo dalyvis, politinis emigracijos vei­kėjas, knygų autorius. Jis gimė 1805 m. Trakų apskrityje, mirė 1871 m. Paryžiuje (Prancūzija). Baigė Vilniaus universitetą. 1830–1831 m. sukilimo laikotarpiu buvo generolo Adomo Chlapovskio...

Jacevičius Anupras

Anupras Jacevičius – 1812 m. Napoleono karo dalyvis, vienas iš 1830–1831 m. sukilimo rengėjų, vadų, Telšių apskrities bajorijos sekretorius. Jis gimė 1797 ar 1800 Žemaitijoje (Maironiuose, prie Kelmės) smulkių bajorų šeimoje (jo tėvai – Ignotas Jacevičius ir Teklė...

Nezabitauskis (Nezabitauskas)-Zabitis Kajetonas Rokas

Kajetonas Rokas Nezabitauskis (Nezabitauskas)-Zabitis – bibliografas, istorikas, literatūrologas, pirmojo lietuviško iliustruoto elementoriaus autorius, Kiprijono Juozapo nezabitauskio-Zabičio brolis. Jis gimė 1800 m.  rugpjūčio 29 / 17 d. d. Baidotų kaime –...

Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas

Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas – kunigas, rašy­tojas, vertėjas, visuomenės veikėjas, lietuvių politinės ir filosofinės poezijos pradininkas, Kajetono Roko Nezabitauskio-Zabičio brolis. Jis gimė 1779 m. rugsėjo 12d. Baidotuose (Salantų vlsč.), mirė 1837 m....

Stanevičius Ezechielis

Ezechielis Stanevičius – Lyduvėnų dvaro valdytojas, Raseinių apskrities bajorų maršalka (1826–1829), 1830–1831 m. sukilimo Žemai­čių krašto centrinės vyriausybės pirmininkas, Raseinių apskrityje – vadas. Jis gimė 1798 m. balandžio 10 d. Bazilionuose. Studijavo...

Gobiata Stanislovas

Stanislovas Gobiata –  XX a. pirmame ketvirtyje Vilniuje dirbęs dainininkas tapytojas. Jo autorystei priskiriamas Kaišiadorių rajono Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčoje esanti vertinga „Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos“ paveikslo kopija. Aukštadvario Kristaus...

Šimkevičius Jokūbas

Jokūbas Šimkevičius (lenk. Jakób Szymkiewicz, 1775–1818) – žymus XIX a. pradžios Vilniaus gydytojas, gydytojas, mokslininkas, medicinos ir chirurgijos mokslų dak­taras (1803 m.),  vienas pediatrijos pradininkų bei blaivybės idėjos propaguotojų Lietuvoje ir Lenkijoje,...

Klangevičius Andrius Benediktas

Andrius Benediktas Klangevičius (1767–1841) – Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus vyskupas ordinaras (1840 m. gruodžio 14–1841 m. gruodžio 27 d.), Vil­niaus universiteto teologijos, dogmatikos ir bažnyčios istorijos profesorius, 1815–1825 m. – Vilniaus universiteto...

Čartoriskis Adomas Jurgis

Adomas Jurgis Čartoriskis (lenk. Adam Jerzy Czartoryski, 1770–1861) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, kunigaikštis, politikas, Abiejų Tautų Respublikos, Rusijos imperijos ir Lenkijos karalystės valstybės ir karinis veikėjas. Buvo kilęs iš...

Gadonas Vladimiras

Vladimiras Gadonas – bajoras, Telšių pavieto bajorų maršalka, Telšių pavieto 1831 m. sukilimo viršininkas, vėliau emigrantas . Jo žmona – Teklė Šiukštaitė. V. Gadonas gimė 1775 m. Jis buvo baigęs Kražių kolegiją. Parašė knygų apie Žemaitiją, aprašė brolio Sedoje iki...

Gadonai

Gadonai – bajorų giminė. Žemaitijoje įsikūrusi viena jos šeima čia atvyko iš Livonijos. Ten jų pavardė buvo Gaden. Mažeikių krašto enciklopedijoje (adresas internete https://www.mke.lt/Gadonai) rašoma, kad 1635 m. Griežės bažnyčioje (Latvija) buvo palaidotas Lietuvos...

Aloyzas Gadonas

Aloyzas Gadonas (gimimo ir mirties metai nežinomi) – dvarininkas, kilęs iš bajorų Gadonų giminės. Jis buvo Napoleono gvardijos poručikas, Žemės ir žemės ribų teismo teisėjas, Liubomiro Gadono tėvas. Už dalyvavimą 1830–1831 m. sukilime ištremtas į Rusiją. Jis 1848 m....

Gadonas Mykolas

Mykolas Gadonas (g. 1781) – Žemės ribų teisėjas. Jo žmona buvo Eleonora Gruževskaitė. Turėjo sūnų Ignotą (g. 1817 m.). Gyvendamas santuokoje su Marija Šemetaite jis susilaukė 5 sūnų ir 2 dukterų. Sūnus Ignotas (g. 1859 m.) buvo vedęs Jadvygą Valavičiūtę ir su ja...

Gadonas Felicijonas

Felicijonas Gadonas  (g. 1783) – Žemaičių vėliavininkas, Sedos dvaro dalies savininkas. Jis buvo Žemaičių Kunigaikštystės Užvenčio tijūno, Miksodžio seniūno, Liertuvos Didžiosios Kunigaikštystės rotminstro, Stanislovo Augusto elekciją pasirašiousio Žemietijos teisėjo...

Giedraitis Juozapas Arnulfas

Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757–1833) – kunigaikštis, Žemaičių vyskupas (buvo paskutinis iš kunigaikščių Giedraičių, ėjusių Žemaičių vyskupo pareigas), raštijos veikėjas,  kanonų teisės mokslų daktaras, 1830–1831 m. sukilimo rėmėjas. Jis – Lietuvos Didžiosios...

Huščia Jonas

Jonas Huščia – 1974 m. sukilimo dalyvis, Gadonų koplyčios fundatorius, 1830–1831 m. Telįšų apskrities sukilėlių pulko, kuiame buvo apie 300 šaulių, raitininkų ir dalgininkų, vadas.  Jo pulkas kovėsi šiaurinėje Telšių apskrities dalyje, ties Pikeliais, vėliau sėkmingai...

Šiukštaitė-Gadonienė Teklė

Teklė Šiukštaitė-Gadonienė (g. apie 1780 m.) – Vladimiro Gadono žmona. Ji iš Jono Pilsudskio paveldėjo Repšių ir Žemalės dvarus. Simonas Daukantas jai yra dedikavęs 1846 m. išleistą dainų rinkinį „Dajnes Ziamajtiū...“, kurio išleidimą ji parėmė. Parengta pagal knygoje...

Kęstortas Samuelis

Samuelis Kęstortas (1635–1643) – kalvinistas, Livonijos karų dalyvis, Žemaičių Kunigaikštystės iždininkas, žemaičių atstovas Vyriausiajame Tribunole 1911 ir 1630 metais. Valdė Sedos dvarą, turėjo valdų Varputėnuose, Vilkijos apskrityje. Parengta pagal knygoje...

Smush Image Compression and Optimization