Syrevičius Juozapas

Juozapas Syrevičius – Telšių apskrities suki­lėlių dalinio vadas 1830–1831 m. sukilime, pa­pulkininkis, buvęs Napoleono gvardijos ka­rininkas, Pagirgždūtės dvarelio savininkas. Pritarė Anupro Jacevičiaus ir Vladimiro Gado­no išrinkimui Telšių apskrities sukilimo karo ir vyriausiuoju vadu, tapo Anupro Jacevičiaus pavaduotoju, pulkininku, vienas pirmųjų at­vyko padėti Dominykui Daubarui užimti Tel­šius. Jo dalinyje Kretingos mūšyje būta 224 su­kilėlių. Dalyvavo Darbėnų mūšyje, pralaimėjo susidūrimą su F. Širmano rusų daliniu ties Už­venčiu– Kolainiais. 1831 m. birželio 8 d. išplatino atsišaukimą į bajorus, ragindamas stoti į su­kilėlių kariuomenę. Kovėsi Burnių ir Berkinėnų kautynėse, apšaudė Telšius ir birželio 16 d. apsistojo gretimuose Degaičiuose. Iš čia su 50 raitelių ir 120 pėstininkų puolė Plungę, bet pa­imti neįstengė. Liepą neteko dalies savo bū­rio. Susidūrus su rusais ties Tryškiais, žuvo 20 sukilėlių, 19 pateko į nelaisvę, tarp jų 3 žymūs žemaičių karininkai –- Augustinas Liaugaudas, Benediktas Jacevičius, F. Pliaškevičius. Neteko gurguolės, štabo dokumentų ir antspaudų. Su būrio likučiais persikėlė į Augustavo vaivadiją. Emigracijoje Bezansone įsikūrus Lietuvių, susivienijusių brolių, draugijai, Juozapas Syrevičius, kaip pagarsėjęs Telšių ir Šiaulių apskričių sukilėlių karo vadas, taip pat į ją įstojo. Draugi­ja turėjo 120 narių, jos tikslas buvo mokslinė veikla ir tarpusavio pagalba.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization