Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas

Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas – kunigas, rašy­tojas, vertėjas, visuomenės veikėjas, lietuvių politinės ir filosofinės poezijos pradininkas, Kajetono Roko Nezabitauskio-Zabičio brolis. Jis gimė 1779 m. rugsėjo 12d. Baidotuose (Salantų vlsč.), mirė 1837 m. liepos 10 d. Nancy.  1792–1795 m. mokėsi Vilniaus universitete, 1803 m. baigė Varnių kunigų seminariją, tais pačiais metais įšventintas kunigu.  Dirbo kunigu Varniuose, Jurbarke, nuo 1815 – Veliuonoje. Rėmė 1830–1831 m. sukilimą. Gresiant suėmimui, pasitraukė į Prūsiją. Už dalyvavimą sukilime už akių Šiaulių teisme 1835 m. buvo nuteistas mirti. Pasitraukęs iš Lietuvos, gyveno Tilžėje, nuo 1835 m. – Prancūzijoje. Nuo 11836 m.  buvo lenkų emigrantų vaikų mokyklos vedėjas ir mokytojas Nancy. Pali­ko Adomui Mickevičiui ( „šlovingam ir mokytam eiliuotojui liežuvyje lenkiškame[,] bendrui musų lietuvininkui”) dedikuotą poezijos rinkinį (pluoštą nespausdintų eilėraščių) „Eilawimas Liezuwieja Letuwiszkai Žiamaitijszkamie… diel ukininku Ziamaiczus yr Letuwninku Miastuosia 1835 sudietas Prancuzyjuoja“, dabar saugo­mą Lenkų bibliotekoje Paryžiuje. Po jo mirties lenkų emigrantų vaikų mokyklos mokytoju paskirtas Vladimiras Ga­donas.

Į minėtą „Eiliavimas liežuvyje lietuviškai-žemaitiškame“ (parašyta s1835 m., išleistas 1931 m.) įtraukta 19 epinio pobūdžio kūrinių. Tai istoriniai aprašymai, kovos maršai, pasakėčios, politiniai pamfletai, S. T. Valiūno baladės apie Birutę perdirbinys, eleginiai eilėraščiai, raudos. Jame  reiškiamas tikėjimas krikščioniškojo socializmo idėjomis, būdinga revoliucinė romantika, humanizmas.
Jis A. Butkevičiaus lietuvių kalbos gramatikai (parašyta 1811–23) parengė 3 lankus priedų. Išvertė lenkų gamtininko J. K. Kluko knygelę bitininkams „Surinkimas dasekimų… apie bites“ (1823), H. F. R. de Lamennais veikalo „Tikinčiojo žodžiai“ ištraukų (apie 1835), A. Mickevičiaus „Piligrimų litanijos“ ištraukų (apie 1836).

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization