Rusteika Juozapas

Juozapas Rusteika (1828–1907) – bibliotekininkas, filantropas, pedagogas, visuomenės veikėjas, žemaičių bajoras, artimas Liu­bomiro Gadono gyvenimo draugas dar nuo studijų laikų. Po Tau­tų pavasario įvykių 1848 m. pasitraukė į Didžiąją Britaniją. Buvo gavęs gerą išsilavi­nimą Tartu universitete, tad vertėsi paskaitomis, kurį laiką maitino nemažą alkanų emigrantų bičiulių būrį. Pasižymėjo kuklumu, gerašir­diškumu, labdaringa bičiulių, ligonių globa. Persikėlęs gyventi į Paryžių, dalyvavo daugelyje emi­gracijoje veikusių organizacijų. Dirbo Pary­žiaus lenkų bibliotekoje, buvo poeto Adomo Mickevičiaus šeimos draugas.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization