Jacevičius Anupras

Anupras Jacevičius – 1812 m. Napoleono karo dalyvis, vienas iš 1830–1831 m. sukilimo rengėjų, vadų, Telšių apskrities bajorijos sekretorius. Jis gimė 1797 ar 1800 Žemaitijoje (Maironiuose, prie Kelmės) smulkių bajorų šeimoje (jo tėvai – Ignotas Jacevičius ir Teklė Godlevska-Jacevičienė – yra palaidoti Tūbinių Šv. Kryžiaus koplyčioje).

A. Jacevičius 1814 m. baigė Kražių gimnaziją, vėliau mokėsi Vilniaus universitete. Pasisakė prieš baudžiavą. Mirė 1836 m. kovo 17 d. Prancūzijoje.

Buvo išrinktas 1830–1831 sukilimo Telšių apskrityje vyriausiuoju karo vadu 1831 m. kovo 28 d. sudarė vietos sukilimo valdžią, organizavo sukilėlių būrius, jų mokymą. Gavęs generolo majoro laipsnį, dalyvavo Darbėnų, Kretingos, Palangos ir Berkinionių vietovėse vykusiuose mūšiuose, vykdė partizaninį karą, trumpam porą kar­tų buvo užėmęs Palangą, susijungęs su Antano Gelgaudo kariuomene, Žemaitijoje kovojo iki 1831 rugpjūčio 31 d. Sukilimui pralaimėjus, pasitraukė į Prūsiją (Tilžę), vėliau – į Prancūziją. Buvo apdovanotas Auksiniu kryžiumi (1831 m. spalio 4, Nr. 3684). Prancūzijoje nuo 1833 m. iki mirties (1836 m.) gyveno Nansi, kaip ir daugelis išeivių iš Žemaičių. Paliko išsamius atsiminimus apie 1830–1831 m. sukilimą Telšių apskrityje, ypač išryškindamas karinį aspektą. Juos su Vladimi­ro Gadono prisiminimais publikavo Feliksas Vrotnovskis 1835 m., 1875 m. („Telšių apskrities suki­limo ginkluotųjų pajėgų vado prisiminimai“).

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization