Rimkevičius Juozapas

Juozapas Rimkevičius (g. 1799) – Žemaitijos bajoras, kilęs iš Šakalių ir Eitvydaičių bajorų giminės, gyvenusios Šiauduvos apskrityje. Jis buvo Raseinių apskri­ties laikinosios valdžios atstovas, vėliau vado­vavo Rietave ir Žadvainiuose įkurtam sukilėlių amunicijos, ginklų gamybos bei remonto fabri­kui, kuriame buvo liejami sviediniai patrankoms, kulkos šautuvams ir pistoletams, gaminami šovi­niai, ietys, taisomi sugadinti šaunamieji ginklą. Po to, kai  Žadvainių palivarke įkūruė ir parako gamyklą, šie fabrikai ginklais ir amunicija turėjo aprū­pinti visų Žemaitijos apskričių (Telšių, Šiaulių ir Raseinių) sukilėlius. Šių fabrikų generalinis direktorius buvo Juozapas Rim­kevičius. Jis buvo įkūręs ginkluotės fabrikus Krakių parapijos Rezgių dvare ir Montvydavės dvare, priklausiusiame L. Gruževskienei. Su rusų kariuomene kovėsi prie Viduklės. 1831 m. spalio mėnesį jis iš Žemaitijos pasitraukė į Prūsijos Karalystę. 1831 m. už nuopelnus sukilime apdovanotas „Auksiniu kryžiumi“ Nr. 3678. 1832 m. atvyko į Prancūziją. Iš pradžių gyveno Paryžiuje, 1833 m. – Nansi. 1840 m. išvyko į St. Nazarą. 1848 m. Batinjolyje dekla­ravo norintis grįžti į Tėvynę, bet 1854 m. dar gyve­no St. Nazare ir tik 1858 m., būdamas jau 60 metų amžiau, gavo leidimą grįžti į Kauno guberniją.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization