Juzumas Juozapas

Juozapas Juzumas (1825–1877) – gydytojas chirurgas, vienas iš 1863 m. sukilimo vadų, spaudos bendradarbis. Antano Juzumo, Tado Juzumo ir Vincento Juzumo brolis. Gimė 1825 m. spalio 26 d. Sedos valsčiaus Rubikių kaime. Mokėsi Kėdainiuose, Vilniuje, Petrapilyje. Kad...

Akelaitis Mikalojus

Mikalojus Akelaitis (1829–1887, slapyvardis Juras Varnelis) – visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, kalbininkas, vienas pirmųjų lietuvių didaktinės literatūros kūrėjų, Motiejaus Valančiaus, Simono Daukanto bendražygis, vienas 1863 m. sukilimo vadų, kelių...

Pronskus Juozas

Juozas Pronskus, slapyvardis Aklasmatė (1893–1984) – žurnalistas, rašytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas, vienas pirmųjų lietuvių feljetono pradininkų, 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Jis gimė 1893 m. kovo 20 d. Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus...

Bušinskis Ignas

Ignas Bušinskis (1807–1873) – Raseinių apskrities bajorų vadas, kelių knygų autorius. Gimė 1807 m. Šaukote (Kelmės r.). Mokėsi Kražių gimnazijoje ir  Vilniaus universitete. Prieš 1863 m. sukilimą buvo Raseinių apsk. bajorų vadas. Už dalyvavimą sukilime ištremtas iš...

Kalusovskis Henrikas

Henrikas Kalusovskis – spaustuvininkas, pedagogas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis. Jios gimė 1806 m. Kazimierove (Braslavo apskritis, mirė 1894 m. Vašingtone (JAV). Vilniaus universitete studijavo medicina. Per 1830–1831 m. sukilimą buvo Telšių apskrities ir miesto...

Valužis Juozapas

Juozapas Valužis – vienas iš 1830–1831 m. sukili­mo metu valstiečių organizatorių Žemaitiojoje – Gintališkės ir Salan­tų apylinkėse. Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą...

Nagurskis Kajetonas

Kajetonas Nagurskis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, Žemaitijos politinis, karinis ir visuomenės veikėjas, žemaičių bajoras, pokamorė, Šiaulių vėliavininkas. Paskutiniaisiais Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo metais pasižymėjo patriotine veikla. Jis  aktyviai...

Karpis Ignacijus

Ignacijus Karpis – Upytės vėliavi­ninkas, kelių dvarų savininkas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas, mecenatas, filantropas, Tado Kosciuškos sukilimo rėmėjas. 1808 m. testamentu jis atleido nuo baudžiavos 7000 jam priklausiusių valstiečių, 400 000...

Liaugaudas Augustinas

Augustinas Liaugaudas – Telšių miesto karo komendantas, 1831 m. buvęs atsakingas už maisto tieki­mą sukilėliams. Vadovavo Telšių įgulai. Jis su savo vadovaujamais sukilėliais pastojo kelią į Tel­šius Matvejaus fon Paleno korpusui. Kadangi sukilėlių pajėgos buvo...

Jacevičius Benediktas

Benediktas Jacevičius – 1830–1831 m. sukilimo karininkas, greičiausiai Telšių apskrities suki­lėlių vyriausiojo karo vado Anupro Jacevičiaus brolis. Po kautynių su caro kariuomenės daliniu ties Gintenių kaimu, kaip ir dar keli kiti karininkai, pateko į nelaisvę....

Važinskis Mykolas

Mykolas Važinskis – vienas iš 1830–1831 m. su­kilimo karo vadų, majoras, savo būryje turėjęs daugiau kaip 100 karių. 1931 m. balandžio 21 d. daly­vavo Darbėnų kautynėse, kovėsi ties Salantais. 1831 m. liepos 29 d. jo dalinys buvo sumuštas ties Gintenių kaimu. M....

Moncevičius Juozapas

Juozapas Moncevičius – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo karo vadų, majoras. Jo pulke 1831 m. ge­gužės 15 d. kovėsi 436 kariai. Jis vadovavo Darbė­nų kautynėms balandžio 21 d., gegužės mėnesį vėl užėmė Darbėnus. Rugpjūčio 13 d. ties Salantais pateko į rusų nelaisvę.  ...

Urbonavičius Leonardas

Leonardas Urbonavičius – 1830–1831 m. sukili­mo kapitonas, savo kuopoje vadovavęs 157 Tel­šių apskrities kariams, dalyvavęs Palangos, Dar­bėnų, Pagramančio, Rietavo, Šiaulių kautynėse.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“...

Chlapovskis Dezideras Adomas

Dezideras Adomas Chlapovskis  (lenk. Dezydery  Adam  Chłapowski , 1788–1879) – baronas (1809), Napoleono žygio dalyvis, vienas 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vadų, brigados generolas (1831), dalyvavęs nesėkmingame Poznanės vaiva­dijoje žygyje j Lietuvą: Lydą,...

Gedgaudas Antanas

Antanas Gedgaudas (1792–1831) – napoleono karo dalyvis, 1830–1831 m. sukilimo vadas Lietuvoje. Jis gimė Panemunės (Pilių, dar vadinamų Zamkumi) vietovėje. Dalyvavo Na­poleono armijos žygiuose. Buvo Lenkijos Karalystės kariuomenės generolas, apdovanotas Šv. Stanis­lovo...

Kryževičius

Kryževičius – 1830–1831 sukilimo dalyvis, turėjęs majoro laipsnį. Švenčiant Gegužės 3-iosios Konstitucijos dieną Telšių gyventojų vardu pasakė prakalbą Bernar­dinų bažnyčioje. Kryževičiaus vadovaujamas dali­nys stovėjo Telšių apylinkės Krėpštų kaime. Sukilimo metu jis...

Grotkovskis Jonas Albertas

Jonas Albertas Grotkovskis (1811–1855) – pedagogas, visuomenės veikėjas, 1830–1831 m. sukilėlis, dalyvavęs Kaugėnų, Darbėnų ir Palan­gos kautynėse, Gimė 1811 m. Surviliškyje (Ukmergės apskritis), mirė 1855 m. Varnoje (Bulgarija). Buvo baigęs Vilniaus universitetą,...

Zambžickis Liudvikas

Liudvikas Zambžickis (1805–1834) – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo va­dovų Lietuvoje. Jis buvo Vilniaus vyriausiojo sukilėlių komiteto narys. Kartu su Antanu Goreckiu ir Karoliu Zaluskiu bandė užimti Vilnių, buvo jį apsupę iš visų pusių. Atvykęs su misija į Žemaitiją,...

Goreckis Antanas Pranciškus Mykolas

Antanas Pranciškus Mykolas Goreckis – poetas, satyrikas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, bajoras. Jis gimė 1787 m. Vilniuje, mirė 1861 m. rugsėjo 18 d. Prancūzijoje. Buvo Valentino Goreckiio h. Dołęga ir Onos Goreckienės sūnus. Kartu su juo šeimoje augo broliai ir...

Pšeslavskis Leonas

Leonas Pšeslavskis – 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, visuomenės veikėjas. Jis gimė 1806 m. Palenkėje, mirė 1842 m. Al­žyre. Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, priklausė Antano Gelgaudo štabui, su misija vyko ir susitiko su Telšių sukilimo va­dovybe dėl ginklų atgabenimo...

Marciejevskis Stanislovas Henrikas

Stanislovas Henrikas Marciejevskis – teisininkas, visuomenės veikėjas, 1830–1831 sukilimo dalyvis. Gimė 1801 m. Kre­tingoje. Nuo 1822 m. studija­vo teisę ir administraciją Vilniaus universitete, buvo slaptų draugijų narys. Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, priklausė...

Frejendas Juozapas

Juozapas Frejendas – Telšių apskrities bajorų maršalka (1825–1827). Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, Telšių sukilimo vadovybės buvo nusiųstas į Klaipėdą. Pagal pasirašytą susitari­mą su šio miesto landratu jis į Žemaitiją atgabeno 10 statinių druskos Telšių apskrities...

Rimkevičius Juozapas

Juozapas Rimkevičius (g. 1799) – Žemaitijos bajoras, kilęs iš Šakalių ir Eitvydaičių bajorų giminės, gyvenusios Šiauduvos apskrityje. Jis buvo Raseinių apskri­ties laikinosios valdžios atstovas, vėliau vado­vavo Rietave ir Žadvainiuose įkurtam sukilėlių amunicijos,...

Gadonas Stanislovas

Stanislovas Gadonas – bajoras, Telšių apskrities 1830–1831 m. sukilėlių valdžios atstovas centrinėje Žemaitijos vyriausy­bėje, vienas iš keturių šios vyriausybės išrinktų narių.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai...

Syrevičius Juozapas

Juozapas Syrevičius – Telšių apskrities suki­lėlių dalinio vadas 1830–1831 m. sukilime, pa­pulkininkis, buvęs Napoleono gvardijos ka­rininkas, Pagirgždūtės dvarelio savininkas. Pritarė Anupro Jacevičiaus ir Vladimiro Gado­no išrinkimui Telšių apskrities sukilimo karo...

Pilsudskis Jonas

Jonas Pilsudskis gimė1796 m. Pilsūduose, mirė 1839 m. Nan­si. Jis buvo senos žemaičių giminės (iš Giniotų, Ginei­čių XIII–XIV a.) atstovas. Į 1830–1831 m. sukilimą įstojo 1831 m. kovo 21 d., būdamas Telšių apskrities bajorų mar­šalka. Pasitraukė į Prūsiją, turėjo...

Celarius Liudvikas

Liudvikas Celarius – 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, minimas Vilniaus gubernijos Tardymo ko­misijos suvestinėse žiniose su Dominyku Dau­baru. Majoras. Dalyvavo 1831 m. Burnių mūšyje ir puolant Telšius.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų...

Giedraitis Juozapas

Juozapas Giedraitis – 1830–1831 m. sukilimo Telšių aps­krities sukilėlių dalinio vadas. Jis pačioje sukilimo pradžioje į Telšius atvyko su sukilėlių būriu iš Alsėdžių, dalyvavo nuginkluojant rusų įgulą.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų...

Tomkevičius Jokūbas

Tomkevičius Jokūbas – 1830–1831 m. sukilimo Telšių aps­krities sukilėlių kuopos vadas, kapitonas, vė­liau (sukilimo pabaigoje) – majoras. 1831 m. kovo 1 d. jo kuopoje būta 38 sukilėlių, jie turėję 21 karabiną, vėliau būryje būta 198 sukilėlių (yra išlikęs jų vardinis...

Giedrimas Juozapas

Juozapas Giedrimas – Gintališkės dvaro vals­tietis, vienas iš 180–1831 m. sukilimo pradininkų, jį pradė­jęs su Simonu Barasa-Borisevičiumi ir Juozapu Valužiu Salantų ir Gintališkės apylinkėse. 1831 m. kovo mėn. pasitraukė į Prūsiją kartu su 100 vals­tiečių. 1831 m.,...

Barasa-Borisevičius Simonas

Simonas Barasa-Borisevičius (1806–1890) – vienas iš 1830–1831 m. sukilimo rengėjų ir vadų. Jis gimė 1806 m. gruodžio 26 d. Šlaveitų kaimo (netoli Darbėnų, Kretingos r.) valstiečių šeimoje. Baigė šešiaklasę Žemaičių Kalvarijos mokyklą. Vėliau žinias gilino bendraudamas...

Daubaras Dominykas (Daubaris Dominiks)

Dominykas Daubaras – poetas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, vertėjas. Jis gimė 1800 m. Daubariuose, mirė XIX a. II pusėje Prancūzijoje (spėjama,  kad Lilyje). Įsijungęs į 1830–1831 m. sukilimą, jis pirmiausiais iš­laisvino Telšių kalėjimą, priversdamas pa­sitraukti...

Vrotnovskis Feliksas

Feliksas Vrotnovskis – 1830–1831 sukilimo dalyvis, politinis emigracijos vei­kėjas, knygų autorius. Jis gimė 1805 m. Trakų apskrityje, mirė 1871 m. Paryžiuje (Prancūzija). Baigė Vilniaus universitetą. 1830–1831 m. sukilimo laikotarpiu buvo generolo Adomo Chlapovskio...

Jacevičius Anupras

Anupras Jacevičius – 1812 m. Napoleono karo dalyvis, vienas iš 1830–1831 m. sukilimo rengėjų, vadų, Telšių apskrities bajorijos sekretorius. Jis gimė 1797 ar 1800 Žemaitijoje (Maironiuose, prie Kelmės) smulkių bajorų šeimoje (jo tėvai – Ignotas Jacevičius ir Teklė...

Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas

Nezabitauskis-Zabitis Kiprijonas Juozapas – kunigas, rašy­tojas, vertėjas, visuomenės veikėjas, lietuvių politinės ir filosofinės poezijos pradininkas, Kajetono Roko Nezabitauskio-Zabičio brolis. Jis gimė 1779 m. rugsėjo 12d. Baidotuose (Salantų vlsč.), mirė 1837 m....

Huščia Jonas

Jonas Huščia – 1974 m. sukilimo dalyvis, Gadonų koplyčios fundatorius, 1830–1831 m. Telįšų apskrities sukilėlių pulko, kuiame buvo apie 300 šaulių, raitininkų ir dalgininkų, vadas.  Jo pulkas kovėsi šiaurinėje Telšių apskrities dalyje, ties Pikeliais, vėliau sėkmingai...

Smush Image Compression and Optimization