Laima Kryževičiūtė (Bačkienė): „Židikų klebonijos biblioteka: Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir Ka­zi­mie­ro Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nys ir kul­tū­ros cen­tras Ži­di­kuo­se“

      
IŠSAMIAU
   
Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ry­bo­je, laiš­kuo­se ir at­si­mi­ni­muo­se nuo­lat kal­ba­ma apie li­te­ra­tū­rą: mi­ni­mos ra­šy­to­jų pa­var­dės, „ei­na­ma į dis­pu­tus“ – da­li­ja­ma­si min­ti­mis ir įspū­džiais, ku­riuos su­kė­lė per­skai­ty­tos kny­gos. Už­ven­ty­je, Ži­di­kuo­se – nuo­ša­lio­se Lie­tu­vos vie­to­se – gy­ve­nu­siai ra­šy­to­jai skai­ty­mas, mąs­ty­mas apie kny­gą bu­vo vie­nas iš pa­grin­di­nių sa­viš­vie­tos bū­dų, ga­li­my­bė bū­ti kul­tū­ro­je.

„Skai­ty­mas yra la­bai svar­bus mū­sų dva­sios au­gi­mo veiks­nys. Jis yra vy­riau­sis ka­na­las, ku­riuo at­ei­na pe­nas mū­sų dva­siai“1 . Bet svar­bes­nis už skai­ty­mą yra įsi­skai­ty­mas. Iš kny­gos at­ei­na ki­to­kio – ge­res­nio ir gra­žes­nio pa­sau­lio ži­no­ji­mas; tik­ras įsi­skai­ty­mas ska­ti­na keis­ti ap­lin­ką, „pri­trauk­ti“ ją prie idė­jų pa­sau­lio.

Šat­ri­jos Ra­ga­na mo­kė­jo ne tik skai­ty­ti, bet ir įsi­skai­ty­ti. Kai ku­rios idė­jos „įsi­skai­tė“ visam gy­ve­ni­mui: jau­nys­tė­je – len­kų ro­man­ti­kų, P. Vi­šins­kio pa­rū­pin­tos po­zi­ty­vis­tų, na­rod­ni­kų kny­gos, pe­da­go­gi­nio dar­bo me­tais – F. Fo­ers­te­rio krikš­čio­niš­ko­sios mo­ra­lės, jau­ni­mo auk­lė­ji­mo pro­gra­ma for­ma­vo M. Peč­kaus­kai­tės – mo­ky­to­jos ir al­truis­tės – pa­sau­lė­žiū­rą, gy­ve­ni­mo bū­dą, la­vi­no li­te­ra­tū­ri­nį sko­nį. Įsi­skai­ty­mo mo­kė ir ki­tus: „Pa­ne­lė vi­sa­da pa­klaus, kaip pa­ti­ko kny­ga, apie ką jo­je ra­šo­ma, koks ge­ras vei­kė­jas, koks blo­gas, ko­dėl“2 . Mie­liau­siai mo­ki­nei K. Ru­bi­nai­tei pa­do­va­no­ju­si sa­vo kny­ge­lę „Mo­ti­na-auk­lė­to­ja“, Šat­ri­jos Ra­ga­na už­ra­šė de­di­ka­ci­ją – „pa­si­skai­ty­ti ir pa­si­nau­do­ti“3. Su­pras­ti, keis­tis ir keis­ti.

 

 

ŽI­DI­KŲ KLE­BO­NI­JOS BIB­LIO­TE­KOS IS­TO­RI­JA IR VAID­MUO MIES­TE­LIO BEN­DRUO­ME­NĖ­JE

 

Vie­na­me pir­mų­jų laiš­kų, rašytų bi­čiu­liui Po­vi­lui Vi­šins­kiui, aš­tuo­nio­lik­me­tė Ma­ri­ja ci­tuo­ja ru­sų žur­na­lis­to M. Men­ši­ko­vo „Min­tis apie lai­mę“: „Į ko­kią vi­suo­me­nės dy­ku­mą jūs be­pak­liū­tu­mė­te, kad ir koks var­ga­nas be­bū­tų ap­lin­ki­nių žmo­nių pa­sau­lis, jūs vi­sa­da ga­li­te su­si­kur­ti nors ir ma­žą, bet žy­din­tį „ūkį“. […] Rei­kia tik pa­no­rė­ti ir mi­ręs pa­sau­lis su­žy­dės bū­tent to­kiu gy­ve­ni­mu, koks jums rei­ka­lin­gas.“4 To­bu­liau­sias šių min­čių įgy­ven­di­ni­mas – Ma­ri­jos veik­la skur­džia­me pro­vin­ci­jos mies­te­ly­je Ži­di­kuo­se. Čia kle­bo­nau­ja Ma­ri­jos mo­ti­ną ir se­se­rį pri­glo­bęs kun. Kazimieras Bu­kan­tas. Kle­bo­ni­ja po Ma­ri­jos at­vy­ki­mo tam­pa Ži­di­kų kul­tū­ros cen­tru: ne­di­de­lia­me mies­te­ly­je ra­šy­to­jos dė­ka pra­de­da kur­tis kul­tū­ri­nės drau­gi­jos, ati­da­ro­ma pra­di­nė mo­kyk­la, se­ne­lių prie­glau­da, am­bu­la­to­ri­ja, liau­dies uni­ver­si­te­tas, ren­gia­mos lab­da­ros lo­te­ri­jos, mė­gė­jiš­kam te­at­rui pa­sta­to­ma sa­lė. Apie 1920 m. sa­vo kuk­lia­me kam­ba­rė­ly­je M. Peč­kaus­kai­tė įstei­gia ir bib­lio­te­ką.

Liu­di­nin­kų tei­gi­mu, bib­lio­te­ka „tais lai­kais bu­vo di­de­lė nau­jie­na“5, nes gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros ma­žai kas tu­rė­jo ir skai­ty­ti mo­kė­jo vos vie­nas ki­tas. Ži­di­kiš­kiai, „iš­gir­dę, kad ga­li­ma gau­ti vel­tui pa­si­skai­ty­ti kny­gų, ėmė mo­kin­tis skai­ty­ti“6. „Dar į mo­kyk­lą nė­jau, o jau par­si­neš­da­vau kny­ge­lių su pa­veiks­lė­liais“7, – at­si­me­na ir Židikų gyventoja J. Bar­kaus­kai­tė-Gra­ma­lie­nė.

Kle­bo­ni­jo­je Ma­ri­ja gy­ve­no vi­ka­rui skir­tuo­se kam­ba­riuo­se – „ma­ža­me sa­lo­nė­ly­je ir dar ma­žes­nia­me mie­ga­ma­ja­me“8. Sa­lo­nė­ly­je ir bu­vu­sios dvi bal­tai da­žy­tos len­ty­nos, nuo že­mės iki lu­bų pri­krau­tos kny­gų: „vai­kams – su pie­ši­nė­liais ir leng­vai skai­to­mos, pa­vyz­džiui, An­der­se­no pa­sa­kos, Kru­zo nuo­ty­kiai, daug ki­tų. Pa­aug­liams ir ki­tiems – at­ski­rai su­krau­tos prie ki­tos sie­nos len­ty­no­se“9.

Kny­gų daž­niau­siai at­ei­da­vo vai­kai, kle­bo­no K. Bu­kan­to ar pa­čios pa­ne­lės mo­ky­to­jos pa­ra­gin­ti. Na­mie kny­gas pa­var­ty­da­vo ir su­au­gu­sie­ji. Ma­žes­nie­ji at­ei­da­vo ne­drą­siai, pil­ni pa­gar­bios bai­mės kle­bo­ni­jai, ir kar­tu ve­da­mi smal­su­mo pa­ma­ty­ti ge­rą­ją mo­ky­to­ją, apie ku­rią bu­vo gir­dė­ję iš vy­res­nių­jų. Pa­ne­lė kiek­vie­nam pa­gal am­žių pa­rink­da­vo ko­kią kny­ge­lę skai­ty­ti, vai­šin­da­vo sal­dai­niais, tad vai­kai žie­mą čia už­bėg­da­vo pa­si­šil­dy­ti, bib­lio­te­kos ne­už­mirš­da­vo ir va­sa­rą, gy­vu­lius ga­ny­da­mi: „ba­sas, ne­ši­nas uo­go­mis ir kny­ge­le, nu­lėk­siu pas pa­ne­lę pa­si­keis­ti“ – at­si­me­na S. Už­ku­ras. Ra­šy­to­jai rū­pė­jo, kad vai­kai ne tik skai­ty­tų, bet ir įsi­dė­mė­tų kny­gos tu­ri­nį, ap­mąs­ty­tų ge­rų ir blo­gų vei­kė­jų po­el­gius. „Kad skai­ty­mas at­neš­tų nau­dos, rei­kia skai­ty­ti iš leng­vo, sten­gian­tis įsi­gi­lin­ti į vei­ka­lą, vis­ką ge­rai ap­mąs­ty­ti, gra­žes­nes vie­tas at­kar­to­ti, pa­da­ry­ti kiek­vie­nos kny­gos apy­skai­tą“10.

Bū­ti­na ir ele­men­ta­ri pa­gar­ba kny­gai: ra­šy­to­ja liep­da­vu­si ne­lanks­ty­ti kam­pų, ne­plė­šy­ti, skai­to­mą vie­tą pa­si­žy­mė­ti ko­kiu nors žen­klu (P. Bu­tai­tė-Spur­ga­nie­nė)11. Šian­dien, var­tant Ži­di­kų kle­bo­ni­jos kny­gas, ma­ty­ti ge­rai iš­mok­tos pa­mo­kos – iš pus­la­pių by­ra se­ni sal­dai­nių po­pie­rė­liai, re­li­gi­nės te­ma­ti­kos pa­veiks­liu­kai.

Taip iš as­me­ni­nio kny­gų rin­ki­nio ne­di­de­lia­me Lie­tu­vos mies­te­ly­je at­si­ran­da kul­tū­ri­nė ins­ti­tu­ci­ja – bib­lio­te­ka. Ra­šy­to­ja Šat­ri­jos Ra­ga­na su­bu­ria mies­te­lio gy­ven­to­jus į kul­tū­ri­nę ben­druo­me­nę, ska­ti­na mo­ky­tis skai­ty­ti, švies­tis, į vi­suo­me­ni­nę veik­lą įtrau­kia ar­ti­muo­sius. Jos ini­cia­ty­va, taip pat kun. K. Bu­kan­tui ska­ti­nant, mies­te­lio kle­bo­ni­ja tam­pa ne tik re­li­gi­nio gy­ve­ni­mo, bet ir kul­tū­ros cen­tru.

 

 

HIPOTETINIS ŽIDIKŲ KLEBONIJOS KNYGŲ RINKIMYS

 

Iš Ma­žei­kių mu­zie­ju­je sau­go­mo M. Peč­kaus­kai­tės ir kun. K. Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nio į ka­ta­lo­gą pa­te­ko apie 230 vie­ne­tų. Įtrauk­tos kny­gos su Peč­kaus­kų šei­mos na­rių ir kun. K. Bu­kan­to įra­šais, kny­gos su drau­gų, ar­ti­mų­jų, pa­žįs­ta­mų de­di­ka­ci­jo­mis, taip pat tos, ku­rių in­ven­to­ri­za­ci­jos kor­te­lė­se mu­zie­jaus dar­buo­to­jų pa­žy­mė­ta: „Iš M. Peč­kaus­kai­tės pa­li­ki­mo“, „Iš K. Bu­kan­to ar­chy­vų“, etc. Tai – įvai­rios te­ma­ti­kos, skir­tin­gų žan­rų li­te­ra­tū­ra, ku­ri at­sklei­džia sa­vi­nin­kų in­te­re­sų lau­ką, ro­do kū­ry­bi­nius bei pro­fe­si­nius jų po­rei­kius, li­te­ra­tū­ri­nį sko­nį.

Liu­di­nin­kų at­si­mi­ni­muo­se, M. Peč­kaus­kai­tės laiš­kuo­se mi­ni­mas pla­tus są­ra­šas kny­gų, tuo me­tu bu­vu­sių kle­bo­ni­jos bib­lio­te­ko­je. Tai, vi­sų pir­ma, Peč­kaus­kų šei­mos pa­li­ki­mas: len­kų ra­šy­to­jų – H. Sen­ke­vi­čiaus, A. Mic­ke­vi­čiaus, E. Ožeš­kie­nės, M. Ro­dze­vi­čiū­tės, V. Si­ro­kom­lės, V. Kra­šev­skio – raš­tai, ru­sų – I. Tur­ge­ne­vo, N. Go­go­lio, F. Dos­to­jev­skio – kū­ri­niai, taip pat J. V. Gė­tės, V. Šeks­py­ro, Č. Di­ken­so ver­ti­mai į ru­sų kal­bą. Iš kny­gų vai­kams ir jau­ni­mui už­si­me­na­ma apie H. K. An­der­se­no pa­sa­kas, „Eg­lę žal­čių ka­ra­lie­nę“, D. De­fo „Ro­bin­zo­ną Kru­zą“, H. Sen­ke­vi­čiaus „Dy­ku­mo­se ir gi­rio­se“, L. La­dis­la­vo „Žiups­ne­lį“, S. Čiur­lio­nie­nės ko­me­di­jas. S. Še­pu­tie­nės at­si­mi­ni­muo­se pažymimos vai­kiš­kos kny­ge­lės, žur­na­lai „Žvaigž­du­tė“, „Ži­bu­rė­lis“, „Vai­kų pa­sau­lis“, knygos „Bro­lių Gri­mų pa­sa­kos“, „Pe­ru pa­sa­kos“12 ir kt. Kny­gos lie­tu­vių kal­ba tik­riau­siai ir bu­vo „jud­riau­sia“, la­biau­siai skai­to­ma bib­lio­te­kos da­lis, de­ja, be­vei­k ne­iš­li­ku­si.

Kaip ma­ty­ti iš iš­li­ku­sio kny­gų rin­ki­nio, bib­lio­te­kos pa­grin­dą su­da­rė gro­ži­nė li­te­ra­tū­ra – len­kų ro­man­ti­kų, po­zi­ty­vis­tų kū­ri­niai: A. Mic­ke­vi­čiaus, V. Si­ro­kom­lės po­ezi­jos to­mai (tik­riau­sia mi­nė­tas Peč­kaus­kų šei­mos pa­li­ki­mas), Z. Kaškov­skio, A. Kre­cho­vec­kio, H. Sen­ke­vi­čiaus is­to­ri­niai ro­ma­nai ir kt. Bib­lio­te­ko­je bu­vo ir No­be­lio pre­mi­jos lau­re­a­tų – len­kų ra­šy­to­jo V. S. Rei­mon­to ir pran­cū­zų ra­šy­to­jo A. Fran­ce – kū­ri­nių, ita­lų ra­šy­to­jo G. De­led­a kū­ri­nių len­kų kal­ba. Tai ro­do, kad do­mė­ta­si li­te­ra­tū­ri­nė­mis nau­jo­vė­mis. Iš lie­tu­vių au­to­rių M. Peč­kaus­kai­tė, ma­tyt, kau­pė kla­si­kų kū­ry­bą – J. Tu­mo-Vaiž­gan­to, A. Vie­nuo­lio raš­tus. Bib­lio­te­ko­je yra V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no „Tarp dviejų auš­rų“ (su Šatrijos Raganos ini­cia­lais). Tarp po­ezi­jos kū­ri­nių – dau­gu­ma pa­trio­ti­nė, to me­to re­a­li­jas ati­ti­ku­si po­ezi­ja (S. Les­kai­tis, A. Žal­va­ri­nis) – se­sers So­fi­jos nu­osa­vy­bė.

Ne­ma­žai iš­li­ko va­di­na­mo­sios pro­fe­si­nės li­te­ra­tū­ros. Dau­giau­sia – Vin­cen­to Peč­kaus­ko ag­ro­no­mi­jos va­do­vė­lių ru­sų kal­ba ir ku­ni­go reik­mes ten­ki­nan­čių te­olo­gi­jos kny­gų len­kų, lo­ty­nų kal­bo­mis. Yra ir Šat­ri­jos Ra­ga­nai pri­klau­siu­sių pe­da­go­gi­nio tu­ri­nio kny­ge­lių. Prie pro­fe­si­nių ga­lė­tu­me skir­ti ir mu­zi­kos va­do­vė­lius (pvz., A. Le­ma­no), ku­rių sa­vi­nin­kas tik­riau­siai bu­vo kun. K. Bu­kan­tas, ge­rai gro­jęs smui­ku ir vio­lon­če­le. Su­si­do­mė­ji­mas mu­zi­kos in­stru­men­tais, mu­zi­ki­nių įgū­džių la­vi­ni­mas ne­bu­vo vien mė­gė­jiš­kas. Ge­rą mu­zi­ki­nį iš­si­la­vi­ni­mą ro­do ir Ma­ri­jos na­tų rin­ki­nys: E. Gry­go, F. Lis­to, F. Šu­ber­to, P. Čai­kov­skio ir kt. ro­man­ti­nės mu­zi­kos kla­si­kų ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių Č. Sas­naus­ko, S. Šim­kaus kū­ri­niai.

Ste­bi­na dė­me­sys kal­bos moks­lui. J. Jab­lons­kio „Lie­tu­vių kal­bos sin­tak­sė“, V. Ka­man­taus­ko „Trum­pas lie­tu­vių kal­bos kir­čio moks­las“, len­kų, heb­ra­jų kal­bų žo­dy­nai, lo­ty­nų, an­glų, net ita­lų kal­bų gra­ma­ti­kos ro­do pla­tų sa­vi­nin­kų in­te­re­sų lau­ką, kul­tū­ri­nį ak­ty­vu­mą, sie­kį ne­at­si­lik­ti nuo kal­bos nau­jo­vių.

Tai­gi bib­lio­te­ką su­da­rė Šat­ri­jos Ra­ga­nos, K. Bu­kan­to ir ki­tų Peč­kaus­kų šei­mos na­rių as­me­ni­nės kny­gos. Svar­biau­sias jų kau­pi­mo kri­te­ri­jus – kū­ry­bi­nis ir pro­fe­si­nis su­in­te­re­suo­tu­mas. Len­kų au­to­rių raš­tus steng­ta­si rink­ti pa­gal to pa­ties lei­di­mo „Bib­lio­te­ka dzieł wy­bo­ro­wych“ se­ri­ją (A. T. Je­ziers­kio spaus­tu­vė). Iš laiš­kų ma­ty­ti, kad šei­mos na­riai do­va­no­da­vo kny­gas vie­ni ki­tiems, Ma­ri­jai jų at­siųs­da­vo ir ar­ti­mi drau­gai, pa­žįs­ta­mi – P. Vi­šins­kis, P. Do­vy­dai­tis, J. Tu­mė­nie­nė ir kt. Į už­sie­nį stu­di­juo­ti iš­vy­kus ra­šy­to­jos glo­bo­ti­niui A. Ka­za­kaus­kui, jos bib­lio­te­ka pa­si­pil­dė pran­cū­zų kny­go­mis. Tai – as­me­ni­nius šei­mos na­rių po­rei­kius ten­ki­nu­si li­te­ra­tū­ra.

Kny­gų kau­pi­mui įta­kos tu­rė­jo ir pla­čio­ji skai­ty­to­jų ben­druo­me­nė. Šat­ri­jos Ra­ga­na kaip pe­da­go­gė ir auk­lė­to­ja bu­vo su­in­te­re­suo­ta, kad mies­te­lio gy­ven­to­jai plės­tų sa­vo aki­ra­tį, ne­ap­si­ri­bo­tų vien gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros skai­ty­mu. „Po­ezi­ja ir be­let­ris­ti­ka ne­ga­li bū­ti vie­nin­te­lis mū­sų dva­sios pe­nas. Kas no­ri pra­pla­tin­ti sa­vo dva­sios ho­ri­zon­tą ir iš­si­la­vin­ti vi­sa­pu­siš­kai, tas tu­ri skai­ty­ti įvai­raus tu­ri­nio kny­gas: dva­siš­kas, fi­lo­so­fiš­kas, is­to­riš­kas, ke­lio­nes, kri­ti­kas, po­ezi­jas, be­let­ris­ti­ką (…). La­bai pa­tar­ti­nos yra di­džių­jų žmo­nių biog­ra­fi­jos“13. Bu­vę Ma­ri­jos mo­ki­niai at­si­me­na, kad ra­šy­to­ja skai­ty­da­vo iš­trau­kas iš H. Sen­ke­vi­čiaus „Dy­ku­mo­se ir gi­rio­se“, J. V. Gė­tės „Faus­to“, is­to­ri­nių ap­sa­ky­mų apie Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čius, knyg­ne­šius, duo­da­vo ir prak­ti­nių kny­ge­lių, pvz., kaip pri­žiū­rė­ti rū­tų dar­že­lį (K. Ar­laus­kas).

 

 

GROŽINĖ LITERATŪRA

 

XIX a. pab.–XX a. pr. lie­tu­viai in­te­li­gen­tai ypač do­mė­jo­si ro­man­ti­ne li­te­ra­tū­ra. Tai lė­mė is­to­ri­niai įvy­kiai: tau­tos dva­sią, au­to­no­mi­jos sie­ki­mą ati­ti­ko ro­man­ti­kų skel­bia­ma pro­gra­ma – gin­ti tau­tos ir as­me­ny­bės tei­sę į lais­vę, bran­gin­ti ir puo­se­lė­ti gim­to­jo kraš­to kul­tū­rą, is­to­ri­ją, kt. Anot V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no, A. Mic­ke­vi­čiaus kū­ry­ba lie­tu­vių tau­tos ko­vo­je dėl na­cio­na­li­nio iš­si­va­da­vi­mo iš Ru­si­jos im­pe­ri­jos su­vai­di­no di­de­lį vaid­me­nį. „Gra­ži­ną“, „Vė­li­nes“, „Vi­li­ją“ („Dai­na“ iš po­emos „Kon­ra­das Va­len­ro­das“) ir ki­tus kū­ri­nius skai­tė, ver­tė žy­miau­si mū­sų po­etai – A. Ba­ra­naus­kas, V. Ku­dir­ka, Mai­ro­nis. At­gims­tan­čios Lie­tu­vos vei­kė­jų bu­vo pa­mėg­tas ir L. Kon­dra­to­vi­čius (1823–1862), Vil­niu­je gy­ve­nęs, sa­ve lie­tu­viu (bu­vu­sios LDK pi­lie­čiu) lai­kęs ir bal­ta­ru­sių kal­bo­mis kū­ręs len­kų ra­šy­to­jas, ži­no­mas V. Si­ro­kom­lės sla­py­var­džiu. J. Ba­sa­na­vi­čius au­to­biog­ra­fi­jo­je ra­šo, kad dar mo­kyk­lo­je bū­da­mas jo po­emą „Mar­gi­ris“ kaip ir A. Mic­ke­vi­čiaus „Kon­ra­dą Va­len­ro­dą“, mo­kė­jo be­veik at­min­ti­nai.

Ro­man­tiz­mo idė­jos bu­vo ar­ti­mos ir Šat­ri­jos Ra­ga­nai, at­ėju­siai iš len­kiš­ko­sios lie­tu­vių dva­rų kul­tū­ros. Pir­mie­ji bū­si­mos ra­šy­to­jos skai­ty­mai pra­si­dė­jo nuo ro­man­ti­nės li­te­ra­tū­ros: pas­ku­ti­niai­siais XIX a. de­šimt­me­čiais Var­šu­vo­je, „Ge­bet­hner i Wolff“ spaus­tu­vė­je, leis­ti A. Mic­ke­vi­čiaus, L. Kon­dra­to­vi­čiaus po­ezi­jos to­mai – tė­vų pa­li­ki­mas (Zo­fi­ja Peč­kaus­kai­tė14). Aš­tuo­nio­lik­me­tė Ma­ri­ja ža­vė­jo­si Mai­ro­nio po­emos „Tarp skaus­mų į gar­bę“ vei­kė­jais, gy­ve­no kū­ri­nio įspū­džiais: „Tu­riu na­tus val­co „Sou­ve­nir“ (ar at­mi­ni iš po­emos?), gra­žus, la­bai daug me­lo­di­jos lie­tu­viš­kos, tur­būt dėl to ir pa­ti­ko taip Ma­ri­nei ir Juo­zui“ – skai­to­me laiš­ke, rašytame P. Vi­šins­kiui15. Apie li­te­ra­tū­ri­nius vei­kė­jus Ma­ri­ja kal­ba tar­si apie re­a­lius as­me­nis; pats kū­ri­nys tam­pa tik­ro­ve, ku­ri įta­ko­ja ap­lin­ką, ją es­te­ti­zuo­ja. „Tarp skaus­mų į gar­bę“, „Po­no Ta­do“ iš­trau­kas vė­liau de­kla­muo­ja Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ri­nių vei­kė­jos – Vik­tu­tė, Iru­tė.

Ma­žei­kių mu­zie­ju­je sau­go­ma dai­li kny­ge­lė – A. Mic­ke­vi­čiaus sen­ten­ci­jų rin­ki­nys „Złote myśli“ (auk­si­nės min­tys). Jo­je – kaž­kie­no pieš­tu­ku pa­brauk­ta, pa­si­žy­mė­ta. Iš vi­sų „auk­si­nių“ at­si­rink­tos pa­čios ar­ti­miau­sios, pa­čios svar­biau­sios: žo­džiai at­spin­di tik no­rus, dar­bai – ga­lią; no­rint pa­žin­ti žmo­gų, rei­kia ži­no­ti jo dar­bus… No­ri­si ma­ny­ti, kad pieš­tu­ku rašė M. Peč­kaus­kai­tė, kad iš­si­rink­tos „auk­si­nės min­tys“ pa­de­da at­pa­žin­ti ir pa­žin­ti jos gy­ve­ni­mo pro­gra­mą: ne tik kal­bė­ti, ne tik mo­ky­ti, bet pa­čiam nuo­lat bū­ti švie­so­je, gy­vu pa­vyz­džiu įtvir­tin­ti de­kla­ruo­ja­mas idė­jas. Gy­ven­ti taip, kaip tik­rai ži­nai – nuo­sta­ta, at­ei­nan­ti iš Sok­ra­to fi­lo­so­fi­jos. Pla­to­no „Sok­ra­to apo­lo­gi­ją“ ran­da­me tarp bib­lio­te­kos kny­gų.

Šat­ri­jos Ra­ga­na iš­ei­na iš sa­vo teks­tų, kū­ry­bą per­ke­lia į kas­die­ny­bę. To­je pa­čio­je kny­ge­lė­je pa­si­žy­mė­ta: „Duch po­wi­nien opa­no­wać zie­mę“ 16 (dva­sia tu­ri nu­ga­lė­ti že­mę).

Troš­ki­mas keis­ti ap­lin­ką, veik­ti at­ėjo iš ro­man­ti­kų li­te­ra­tū­ros, pa­čiam dar­bui, veiks­mui pa­stū­mė­jo po­zi­ty­vis­tai. Dvi skir­tin­gos li­te­ra­tū­ros kryp­tys XIX–XX a. san­dū­ro­je – kaip te­ori­ja ir prak­ti­ka. Dirb­ti vi­suo­me­nei, iš­lai­ky­ti kul­tū­ri­nes tra­di­ci­jas ir mo­ky­tis pa­čiam ra­šy­to­ją pa­sie­kė per vie­ną ak­ty­viau­sių to me­to lie­tu­vių švie­suo­lių Po­vi­lą Vi­šins­kį. Mo­ky­da­ma­sis Ru­si­jo­je, P. Vi­šins­kis jau­na­jai ba­jo­rai­tei siun­čia „na­rod­nin­kų“ li­te­ra­tū­rą, S. Dau­kan­to „Raš­tus“. Pa­ti Ma­ri­ja laiš­kuo­se ci­tuo­ja M. Men­ši­ko­vo „Min­tis apie lai­mę“, džiau­gia­si skai­ty­da­ma T. Nar­bu­to „Lie­tu­vos is­to­ri­ją“. „Dė­ku tau, dė­ku už kny­gas. Lin­ki man nau­dos iš jos… no­rė­čiau la­bai pa­si­nau­do­ti.“17 Nau­do­tis, bū­ti nau­din­gam – po­zi­ty­viz­mo pro­gra­ma. Ir li­te­ra­tū­ro­je ku­ria­mi pa­sa­ko­ji­mai, ku­riais siek­ta pa­mo­ky­ti, duo­ti ži­nių.

Po­zi­ty­viz­mo įta­ka M. Peč­kaus­kai­tei bu­vo ypač stip­ri. Ap­sa­ky­muo­se „Per­trauk­ta idi­li­ja“, „Pir­mas pa­bu­čia­vi­mas“ ir kt. vei­kia tau­tos klau­si­mu ap­si­spren­du­si, są­mo­nin­ga, eman­ci­puo­ta mo­te­ris – mi­sio­nie­rė ir fi­lan­tro­pė, at­kak­liu dar­bu „iš­tai­san­ti“ ap­lin­ką. Ra­šy­to­jos gy­ve­ni­me tai išryškėja jai įsikūrus Ži­di­kuo­se. „Ji dar­ba­vo­si kaip lab­da­rė, bet be ga­lo nu­osek­liai, tar­tum bū­tų vyk­džiu­si prin­ci­pi­nį pla­ną – iš­ban­dy­ti su­si­klos­čiu­sią sa­vo fi­lo­so­fi­ją ne­pri­klau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių“18. To­kia po­zi­ty­vaus dar­bo nuo­sta­ta ra­šy­to­jai ar­ti­mas ga­lė­jo bū­ti len­kų ra­šy­to­jas Zig­mun­das Kaškov­skis. Ge­riau­sią jo ro­ma­ną „Olb­rech­to­wi ry­cer­ze“ (Alb­rech­to ri­te­riai) ran­da­me tarp iš­li­ku­sių Ži­di­kų kle­bo­ni­jos kny­gų. Z. Kaškovskis (1825–1896) da­ly­va­vo Ga­li­ci­jos re­vo­liu­ci­jo­je, už­sie­ny­je stu­di­ja­vo fi­lo­so­fi­ją, ta­čiau grį­žo ūki­nin­kau­ti į sa­vo dva­rus pro­vin­ci­jo­je, kė­lė kon­kre­taus, po­zi­ty­vaus dar­bo įvai­rio­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se bū­ti­ny­bę.

Laiš­kuo­se, kū­ry­bo­je už­si­me­na­ma ir apie E. Ožeš­kie­nę (1841–1910), žy­mią XIX a. pa­bai­gos len­kų re­a­lis­tę, ra­šiu­sią pub­li­cis­ti­nius straips­nius mo­te­rų tei­sių klau­si­mais. Iš jos ro­ma­nų iš­ky­la eman­ci­puo­ta, veik­li mo­teris, jos vaid­mens vi­suo­me­nė­je sam­pra­ta, ku­ri vei­kė ir Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ry­bą. Ap­sa­ky­me „Per­trauk­ta idi­li­ja“ pseu­do­a­ris­tok­ra­tiš­kas vai­ki­nas, ste­bė­da­mas re­tą „si­re­ną“ – kai­me ūki­nin­kau­jan­čią ba­jo­rai­tę, iro­ni­zuo­ja: „Ne­pa­ste­bė­jau jo­je nė kris­le­lio ma­te­ria­liz­mo; iš­te­kė­tų ji tik­tai „iš mei­lės“. (…) O pa­my­lė­jus kad ne­no­rė­tų te­kė­ti dėl ko­kių te­nai sa­vo idė­jų ir prin­ci­pų – tai daik­tas ne­ga­li­mas. To­ki at­si­ti­ki­mai te­es­ti tik Ožeš­kie­nės ir Je­lens­kos sen­ti­men­ta­liš­ko­se apy­sa­ko­se.“19

Ypa­tin­go Šatrijos Raganos dė­me­sio su­si­lau­kė len­kų ra­šy­to­jai Bo­les­lo­vas Pru­sas (tik­ra­sis var­das Alek­san­dras Glo­vac­kis) ir Hen­ri­kas Sen­ke­vi­čius. A. Glo­vac­kis (1847–1912) Bo­les­lo­vo Pru­so sla­py­var­džiu pa­ra­šė apy­sa­ką „Sar­gy­ba“, ku­rio­je smer­kė ger­ma­ni­za­ci­ją, kri­ti­ka­vo iš­si­gi­mu­sią ba­jo­ri­ją, reiš­kė sim­pa­ti­jas pa­pras­tam kai­mo žmo­gui. M. Peč­kaus­kai­tei, są­mo­nin­gai lie­tu­vei, ak­ty­viai da­ly­va­vu­siai švie­čia­mo­jo­je veik­lo­je, tai bu­vo ak­tu­a­lios te­mos, tur­būt to­dėl šią apy­sa­ką ji iš­ver­tė į lie­tu­vių kal­bą. Su­si­do­mė­ji­mą B. Pru­so kū­ry­ba ro­do ir ki­ta da­lis jo kny­gų len­kų kal­ba, bu­vu­sių Ži­di­kų bib­lio­te­ko­je: žy­miau­sias au­to­riaus ro­ma­nas „Lė­lė“, kur vaiz­duo­ja­ma XIX a. ant­rosios pu­sės Var­šu­vos gy­ve­ni­mo pa­no­ra­ma, is­to­rio­so­fi­nio po­bū­džio ro­ma­nas „Fa­ra­o­nas“.

Į lie­tu­vių kal­bą M. Peč­kaus­kai­tė iš­ver­tė ir H. Sen­ke­vi­čiaus (1846–1916) „Dy­ku­mo­se ir gi­rio­se“. Tai jau­ni­mui skir­ta nuo­ty­kių kny­ga, ku­rioje au­to­rius aprašė sa­vo įspū­džius, pa­tir­tus ke­liau­jant po Af­ri­ką. Kaip ir dau­gu­ma kitų ano me­to in­te­li­gen­tų, Šat­ri­jos Ra­ga­na jau­tė jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros lie­tu­vių kal­ba trū­ku­mą, pa­ti kū­rė ap­sa­ky­mus, pje­ses vai­kams („Iš dak­ta­ro pa­sa­ko­ji­mų“, „Ne­pa­si­se­kė Ma­ry­tei“, „Vin­cas Sto­nis“), pa­ra­šė auk­lė­ja­mo­jo po­bū­džio kny­ge­lę jau­noms mer­gai­tėms „Rim­ties va­lan­dė­lė“, gy­ve­ni­mo pa­bai­go­je į lie­tu­vių kal­bą ke­ti­no vers­ti S. La­ger­liof bei V. A. Žu­kov­skio kū­ry­bą. Iš­trau­kų iš H. Sen­ke­vi­čiaus „Dy­ku­mo­se ir gi­rio­se“ ra­šy­to­ja daž­nai skai­ty­da­vo vai­kams; kny­gą, ma­tyt, ver­tin­ga lai­kė ne vien dėl me­ni­nio, bet ir dėl pa­žin­ti­nio tu­ri­nio: „Rim­ties va­lan­dė­lė­je“ už­si­me­na­ma, kad no­rint pra­plės­ti aki­ra­tį bū­ti­na skai­ty­ti ne tik gro­ži­nę li­te­ra­tū­rą, bet ir biog­ra­fi­nę, ke­lio­nių, kt.

M. Peč­kaus­kai­tės dė­me­sys šiam au­to­riui tik­riau­siai ska­ti­no jo kū­ry­bą rink­ti ir ki­tus šei­mos na­rius: di­de­lė da­lis su­kaup­tų H. Sen­ke­vi­čiaus kny­gų pri­klau­sė kun. K. Bu­kan­tui, kiek ma­žiau – Z. Peč­kaus­kai­tei. K. Bu­kan­tas ypač mė­go is­to­ri­nius ro­ma­nus: jo ant­spau­du pa­žy­mė­ti H. Sen­ke­vi­čiaus „Kry­žiuo­čiai“, A. Kre­cho­vec­kio „Ve­to!“ ir kt.

Len­kų kal­ba iš­li­ko ke­le­tas kny­gų vai­kams, jau­ni­mui. Tai – V. Pšy­bo­rov­skio is­to­ri­nė apy­sa­ka „Pro­tė­vių lo­biai“, S. Je­lenskio moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo kny­ge­lė „Pa­sta­to gro­žis“, F. Eade­no ro­ma­nas apie dva­si­nį vai­ko bren­di­mą „Ma­ža­sis Ja­ne­kas“ ir ne­ži­no­mo au­to­riaus „Ma­ža­sis gam­ti­nin­kas“.

 Iš de­di­ka­ci­jos su­ži­no­me, kad „Ma­žą­jį gam­ti­nin­ką ar­ba bū­dą su­si­pa­žin­ti su gam­ta“ de­šim­ties me­tų Ma­ri­ja do­va­nų ga­vo tur­būt Ka­lė­dų ar Nau­jų­jų me­tų pro­ga – 1887 m. gruo­džio 28 d. Įdo­mu tai, kad vė­liau, 1918 m. – po tris­de­šim­ties me­tų, šią kny­ge­lę ra­šy­to­ja „Ka­lė­dų at­si­mi­ni­mui“ per­do­va­no­jo sa­vo au­gin­ti­niui A. Ka­za­kaus­kui, ku­riam ta­da taip pat ga­lė­jo bū­ti apie de­šimt me­tų20. Toks ges­tas – tra­di­ci­nis daik­to per­da­vi­mas – ro­do šil­tus glo­bė­jos ir glo­bo­ti­nio san­ty­kius. Po abie­jų bro­lių mir­ties M. Peč­kaus­kai­tė pri­va­čiai mo­kė A. Ka­za­kaus­ką, fi­nan­siš­kai rė­mė jo stu­di­jas. Glo­bo­ti­nis lyg ar­ti­mas gi­mi­nai­tis ar šei­mos na­rys bu­vo lau­kia­mas su­grįž­tant per Kū­čias, Ka­lė­das. An­ta­nas taip pat ne­lie­ka sko­lin­gas, to­kiu pa­čiu bū­du iš­reiš­kia pa­dė­ką: Ka­lė­dų, Kū­čių šven­čių at­mi­ni­mui do­va­no­ja lie­tu­vių po­ezi­jos kla­si­ką (V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no „Raš­tus“), kny­gas pran­cū­zų kal­ba.

Gro­ži­nė li­te­ra­tū­ra lie­tu­vių kal­ba – dau­giau­sia po­pu­lia­rio­sios li­te­ra­tū­ros teks­tai, at­spin­din­tys XX a. pra­džios re­a­li­jas. Is­to­ri­nė tau­tos si­tu­a­ci­ja sim­bo­liš­kai per­teik­ta ly­ri­kos kny­ge­lių pa­va­di­ni­muo­se – A. Žal­va­ri­nio „Die­ne­lei brėkš­tant“, P. Vai­čiū­no „Te­kan­ti sau­lė“. P. Vai­čiū­no gies­mė „Ei, pa­sau­li, mes be Vil­niaus ne­nu­rim­sim“ anuo­met bu­vo lyg ant­ra­sis him­nas. Šie pa­trio­ti­nės te­ma­ti­kos po­pu­lia­rie­ji teks­tai, dau­giau­sia kaup­ti S. Peč­kaus­kai­tės, ga­lė­jo ati­tik­ti ir Ži­di­kų bib­lio­te­kos skai­ty­to­jų po­rei­kius. M. Peč­kaus­kai­tė de­kla­ma­ci­joms, vai­di­ni­mams daž­nai pa­rink­da­vo is­to­ri­nius P. Vai­čiū­no, G. Land­sber­gio-Žem­kal­nio, re­a­lis­ti­nius S. Čiur­lio­nie­nės-Ky­man­tai­tės vei­ka­lus, ku­rie bu­vo leng­vai su­pran­ta­mi, ge­rai įsi­me­na­mi – juos daž­niau­siai mi­ni bu­vę Šat­ri­jos Ra­ga­nos mo­ki­niai, Ži­di­kų gy­ven­to­jai21. Bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai, be ki­tų kū­ri­nių, lie­tu­vių kal­ba ga­lė­jo pa­si­skai­ty­ti ir B. Pru­so, E. Ožeš­kie­nės ver­ti­mų.

Šat­ri­jos Ra­ga­na do­mė­jo­si mo­der­ni­ą­ja XX a. pra­džios li­te­ra­tū­ra, bu­vo vie­na pir­mų­jų no­va­to­rių, ieš­ko­ju­sių ki­to­kių iš­raiš­kos for­mų, ki­to­kių kal­bė­ji­mo bū­dų. Ra­šy­to­ja se­kė lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros nau­jie­nas, rin­ko J. Tu­mo-Vaiž­gan­to, A. Vie­nuo­lio, Vy­dū­no, V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no kū­ri­nius. Nau­jo­mis li­te­ra­tū­ros kryp­ti­mis do­mė­tis ska­ti­no ir A. Ka­za­kaus­kas; K. Bu­kan­tas yra ga­vęs jo do­va­no­tą M. My­ko­lai­čio Pu­ti­no „Raš­tų“ to­mą.22  V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no kū­ry­ba, ma­tyt, bu­vo ypač skai­to­ma: tiek M. Peč­kaus­kai­tei pri­klau­siu­sia­me rin­ki­ny­je „Tarp dvi­ejų auš­rų“, tiek K. Bu­kan­tui do­va­no­tuo­se „Raš­tuo­se“ ran­da­me gau­sy­bę pa­sta­bų, pa­si­žy­mė­ji­mų.

Sim­bo­lis­ti­nė po­ezi­ja bu­vo ar­ti­ma Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ry­bai, ypač pas­ku­ti­niesiems jos kū­ri­niams, ku­riuo­se at­si­ran­da mis­ti­kos ele­men­tų, sim­bo­lių. Anot V. Dau­jo­ty­tės, XX a. pra­džios lie­tu­vių me­ni­nė­je kū­ry­bo­je do­mi­nuo­ja tas „mis­ti­kos tu­ri­nys, ku­rį ati­tin­ka il­ge­sys, il­gė­ji­ma­sis, il­gė­ji­ma­sis aukš­tes­nio, švie­ses­nio, pa­slap­tin­ges­nio, kas at­sver­tų ar ki­taip ap­švies­tų var­ga­ną kas­die­ny­bę“23. „Se­na­me dva­re“ ma­ma­tė Ma­ri­ja ban­do iš­si­va­duo­ti iš irių kas­die­ny­bės for­mų, il­gi­si to, kas pa­sto­vu ir am­ži­na. Im­pul­są kon­tem­plia­ci­jai duo­da gi­lus, žvaigž­dė­tas dan­gus – „to­kią nak­tį am­ži­ny­bė sa­vo spar­nu pa­lie­čia žmo­gaus sie­lą“. Pa­na­šūs iš­gy­ve­ni­mai per­skai­to­mi ir ki­tų kū­ry­bo­je: ra­šy­to­ja at­krei­pė dė­me­sį į V. My­ko­lai­čio-Pu­ti­no ei­lė­raš­čius „Vi­dur­nak­tį“, „Ru­de­nio nak­tį“, ku­riuo­se pa­si­kar­to­ja aki­sta­tos su trans­cen­den­ci­ja si­tu­a­ci­ja: „Vė­lai nu­kly­dau aš į tuš­čią lau­ką/ Ta­vim pa­si­gė­rėt, gi­lus dan­gau./ Pa­kė­liau vei­dą į žvaigž­dė­tą aukš­tį – / Ir tar­tum la­šas jū­roj iš­ny­kau“24.

Tai­gi Ži­di­kų kle­bo­ni­jos bib­lio­te­kos gro­ži­nę li­te­ra­tū­rą su­da­rė len­kų ro­man­ti­kų ir po­zi­ty­vis­tų kū­ri­niai bei lie­tu­vių po­pu­lia­rio­sios ir kla­si­ki­nės li­te­ra­tū­ros teks­tai. Len­kiš­ko­sios kny­gos ten­ki­no M. Peč­kaus­kai­tės ir jos ar­ti­mų­jų po­rei­kius. Lie­tu­viš­ko­sios ati­ti­ko ir Ži­di­kų ben­druo­me­nės in­te­re­sus, ska­ti­no mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos, plė­tė li­te­ra­tū­ri­nį aki­ra­tį.

 

 

PROFESINĖ LITERATŪRA
  
Tai mo­ky­to­jos M. Peč­kaus­kai­tės pe­da­go­gi­niai, kun. K. Bu­kan­to  baž­ny­ti­niai, te­olo­gi­niai ir V. Peč­kaus­ko ag­ro­no­mi­jos vei­ka­lai.

 Dau­giau­sia iš­li­ko Vin­cen­to Peč­kaus­ko su­kaup­tų ag­ro­no­mi­jos, ge­o­lo­gi­jos, zo­o­lo­gi­jos ir kt. va­do­vė­lių, ku­rie bib­lio­te­ko­je ga­lė­jo su­da­ry­ti net at­ski­rą ūki­nin­kavimo sky­rių. Po­ten­cia­lūs šios li­te­ra­tū­ros skai­ty­to­jai galėjo būti Ži­di­kų gy­ven­to­jai. Jie tu­rė­jo pro­gos skai­ty­ti ne­bent tik ke­le­tą lie­tu­viš­kų vei­ka­lų: pa­ties Vin­cen­to vers­tą A. A. Zub­ri­li­no straips­nį „Kaip gy­ve­na au­ga­lai ir kuo rei­kia tręš­ti že­mė“, ku­ris iš­ėjo at­ski­ra bro­šiū­rė­le25, M. Ma­li­nov­skio „Olan­di­jos ūki­nin­kai“, M. Vei­to „Apie kiau­les“. Ki­ti va­do­vė­liai – che­mi­jos, ge­o­lo­gi­jos ir kt. – bu­vo iš­leis­ti ru­sų, če­kų kal­bo­mis. Jie tik­riau­siai sau­go­ti kaip bro­lio at­mi­ni­mas. Kny­go­se gau­su Vin­cen­to skai­ty­mo pėd­sa­kų, ro­dan­čių, kad M. Peč­kaus­kai­tės bro­lis at­si­dė­jęs stu­di­ja­vo pro­fe­si­nius moks­lus. Apie rim­tus ke­ti­ni­mus liu­di­ja ir sa­vi­nin­ko au­to­gra­fas: „Vin­cas Peč­kov­skis / ag­ro­no­mas“ ir pan.

Pa­ti ne­jud­riau­sia bib­lio­te­kos da­lis tur­būt bu­vo K. Bu­kan­to te­olo­gi­jos vei­ka­lai, spe­cia­lio­ji baž­ny­ti­nė li­te­ra­tū­ra ir pa­moks­lų rin­ki­niai. Vie­na įdo­miau­sių kny­gų yra lie­tu­vių au­to­riaus I. B. Pra­nai­čio „Krikš­čio­ny­bė žy­dų tal­mu­de“26, ku­rio­je ci­tuo­ja­mos tal­mu­do iš­trau­kos heb­ra­jų kal­ba. Iš Ži­di­kų bib­lio­te­kos taip pat yra iš­li­kęs di­de­lis heb­ra­jų kal­bos žo­dy­nas27, tai­gi ga­li­me pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad kun. K. Bu­kan­tas šią kal­bą mo­kė­jo ar bent ja do­mė­jo­si.

Iš M. Peč­kaus­kai­tės pro­fe­si­nių kny­gų mi­nė­ti­ni F. V. Fo­ers­te­rio vei­ka­lai, ku­riuos ra­šy­to­ja, jaus­da­ma auk­lė­ja­mo­sios li­te­ra­tū­ros trū­ku­mą Lie­tu­vo­je, ver­tė į lie­tu­vių kal­bą. „Vers­da­ma F. V. Fers­te­rio vei­ka­lus, ra­šy­to­ja tur­ti­no lie­tu­vių pe­da­go­gi­nę min­tį, XX a. pir­mo­jo­je pu­sė­je žen­gian­čią pir­muo­sius te­ori­nius žings­nius“28. Dar stu­di­jų me­tais su­si­ža­vė­ju­si šiuo pe­da­go­gu, M. Peč­kaus­kai­tė pe­da­go­gi­nė­je prak­ti­ko­je lai­kė­si jo me­to­dų29, kny­gų apie jau­ni­mo auk­lė­ji­mą duo­da­vo pa­si­skai­ty­ti ir sa­vo mo­ki­nėms.

Ki­ta ra­šy­to­jos pro­fe­si­nės li­te­ra­tū­ros pa­li­ki­mo da­lis yra žo­dy­nai. Jie at­spin­di ak­tu­a­lią XIX–XX a. san­dū­ros pro­ble­mą – kal­bos klau­si­mą. Su­len­kė­ję dva­ri­nin­kai lie­tu­vių kal­bą lai­kė ne­tin­ka­ma li­te­ra­tū­rai, iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių ben­dra­vi­mui. Tuo tar­pu są­mo­nin­giau­si lie­tu­vių in­te­li­gen­tai mo­kė­si ir mo­kė gim­to­sios kal­bos (M. Peč­kaus­kai­tė, M. K. Čiur­lio­nis, P. Vi­šins­kis, kt.), rin­ko lie­tu­vių tau­to­sa­ką, do­mė­jo­si is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis. Anot M. Peč­kaus­kai­tės ir jos ben­dra­min­čių, ge­ras lie­tu­vių kal­bos mo­kė­ji­mas pra­de­da da­ry­tis svar­biu kul­tū­rin­gu­mo po­žy­miu, to­dėl bū­ti­na sek­ti be­si­kei­čian­čias kal­bos nau­jo­ves, kaup­ti lie­tu­viš­kas kny­gas, pri­si­dė­ti prie jų lei­dy­bos.

Šatrijos Ragana pui­kiai mo­kė­jo len­kų, ru­sų, vo­kie­čių kal­bas, ki­tus mo­kė pran­cū­zų, lo­ty­nų kal­bų. Iš­li­kę žo­dy­nai, gra­ma­ti­kos ro­do, kad skai­ty­ta ir an­glų, ita­lų, gal­būt net ir heb­ra­jų kal­bo­mis. Bū­da­ma eru­di­tė po­li­glo­tė, ra­šy­to­ja ypa­tin­gai daug dė­me­sio sky­rė lie­tu­vių kal­bai, se­kė kal­bos nau­jo­ves, is­to­ri­ją ir gim­tą­ją kal­bą dės­tė „Ži­bu­rio“ gim­na­zi­jo­je, ben­dra­vo su žy­miais kal­bi­nin­kais. Tarp ki­tų bib­lio­te­kos kny­gų yra ir abi J. Jab­lons­kio su­da­ry­tų skai­ti­nių „Var­go mo­kyk­lai“ da­lys su J. Jab­lons­kio au­to­gra­fais30. A. Bu­šo, T. Choms­ko „Lie­tu­viš­kai vo­kiš­kas žo­dy­nas“ su A. Bu­šo įra­šu: „Ger­bia­mai p. M. Peš­kaus­kai­tei / Au­to­rius A. Bu­šas / Rie­ta­ve 1927 m. ko­vo 18 d.“31. Kal­bos klau­si­mas daž­nai kel­tas ir gro­ži­niuo­se ra­šy­to­jos kū­ri­niuo­se: ma­ma­tės Ma­ri­jos įsi­ti­ki­ni­mu, sve­ti­mų kul­tū­rų tur­tai „tu­ri lyg grū­dai kris­ti į sa­vą že­mę“; ji iš­auk­lė­ta len­kų kul­tū­ros pa­grin­du, bet ver­ti­na ir bran­gi­na gim­tą­ją lie­tu­vių kal­bą, rū­pi­na­si, kad jos vai­kai „kuo dau­giau­siai gir­dė­tų, mo­kė­tų, dai­nuo­tų mū­sų že­mai­tiš­kų dai­nų, pa­sa­kų, pa­da­vi­mų“.

Šat­ri­jos Ra­ga­nos lie­tu­vių kal­bos ži­nias ver­ti­no ir J. Tu­mas-Vaiž­gan­tas, pa­lik­da­mas „Pan­čiuo­se“ gin­čy­ti­nus po­sa­kius, ku­riuos ra­šy­to­ja at­kak­liai gy­nė. Ji pa­si­sa­kė prieš kal­bi­nin­kų ir ra­šy­to­jų ten­den­ci­ją „vis­ką ni­ve­liuo­ti“, sa­vo kū­ri­niuo­se nau­do­jo šne­ka­mo­sios kal­bos sti­lis­ti­ką, tar­my­bes, taip pa­gy­vin­da­ma teks­tą. Dau­ge­lio liu­di­nin­kų tei­gi­mu, Šat­ri­jos Ra­ga­na su so­die­čiais kal­bė­da­vu­si že­mai­tiš­kai, Ži­di­kuo­se skai­ty­mų va­ka­rams, spek­tak­liams daž­nai pa­rink­da­vu­si S. Čiur­lio­nie­nės-Ky­man­tai­tės že­mai­tiš­kus teks­tus.

Tai­gi yra pa­grin­do ma­ny­ti, kad pro­fe­si­nė li­te­ra­tū­ra, iš­sky­rus pe­da­go­gi­nius M. Peč­kaus­kai­tės vei­ka­lus, bu­vo ne­jud­riau­sia Ži­di­kų kle­bo­ni­jos da­lis, ten­ki­nu­si dau­giau­sia pa­čių kny­gų sa­vi­nin­kų pro­fe­si­nius po­rei­kius. Žo­dy­nų ir gra­ma­ti­kų gau­sa – uni­ka­liau­sias pro­fe­si­nės li­te­ra­tū­ros fak­tas, ro­dan­tis aukš­tą kul­tū­ros ly­gį, fi­lo­lo­gi­jos iš­ma­ny­mą. Tai – pro­vin­ci­jos kul­tū­ros fe­no­me­nas.

 

 

IŠVADOS

 

Ži­di­kų kle­bo­ni­jos bib­lio­te­kos is­to­ri­ja, bib­lio­te­kos ap­im­ties, funk­ci­jų ir vaid­mens XX a. I p. ty­ri­nė­ji­mas ro­do, kaip kny­gos kul­tū­ra bu­vo sklei­džia­ma to me­to Lie­tu­vos pro­vin­ci­jos mies­te­ly­je tiek pa­sau­lie­čių, tiek dva­si­nin­kų ini­cia­ty­va. Iš šios bib­lio­te­kos ga­li­me su­si­da­ry­ti vaiz­dą, kaip iš as­me­ni­nio kny­gų rin­ki­nio iš­au­ga kul­tū­ri­nė ins­ti­tu­ci­ja. Ra­šy­to­ja Šat­ri­jos Ra­ga­na su­bu­ria mies­te­lio gy­ven­to­jus į kul­tū­ri­nę ben­druo­me­nę, ska­ti­na mo­ky­tis skai­ty­ti, švies­tis.

Šat­ri­jos Ra­ga­nos kaip ver­tė­jos veik­lą ska­ti­no ne tik pro­fe­si­niai pe­da­go­gi­niai in­te­re­sai, bet ir Ži­di­kų kle­bo­ni­jos bib­lio­te­kos, ypač vai­kų sky­riaus, lan­ky­to­jų po­rei­kiai, lie­tu­viš­kos lek­tū­ros vai­kams ir jau­ni­mui trū­ku­mas.

 

NAUDOTA LITERATŪRA

  1. At­si­mi­ni­mai apie Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną. Sud.: V. Dau­jo­ty­tė, B. Spei­čy­tė. – V. : Vil­niaus Dai­lės Aka­de­mi­jos l-kla, 1997.
  2. Dau­jo­ty­tė V. Šat­ri­jos Ra­ga­nos pa­sau­ly­je. – Vil­nius : Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos l-kla, 1997.
  3. Lie­tu­vių en­cik­lo­pe­di­ja. Sud.: Bal­kū­nas J., Bir­žiš­ka M. – South Bos­ton : Lie­tu­vių en­cik­lo­pe­di­jos l-kla, 1954.
  4. Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na. Sud. N. Rai­žy­tė. – Kau­nas : Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jus, 2002.
  5. Spei­čy­tė B., Kviet­kaus­kas M. To­kią gra­žią kar­tą man at­siun­tei… – Vil­nius : Šat­ri­jos Ra­ga­nos ben­dri­ja, 2002.
  6. Šat­ri­jos Ra­ga­na. Laiš­kai. Sud. J. Žė­kai­tė. – Vil­nius : Va­ga. 1986.
  7. Šat­ri­jos Ra­ga­na. Rim­ties va­lan­dė­lė. – Kau­nas: „Ži­ni­jos“ b-vė, 1928.
  8. Ta­ry­bų Lie­tu­vos en­cik­lo­pe­di­ja. Sud.: Ani­čas J., Areš­ka V. – Vil­nius : Vy­riau­sio­ji en­cik­lo­pe­di­jų re­dak­ci­ja, 1988.
  9. Tar­vy­das J. Šat­ri­jos Ra­ga­nos „Vik­tu­tės“ šal­ti­niai. In: At­he­neum. – T. 1. – Kau­nas, 1937.
  10. Žė­kai­tė J. Šat­ri­jos Ra­ga­na. – Vilnius : Va­ga, 1984.

 

IŠNAŠOS:

 1 Šat­ri­jos Ra­ga­na. Rim­ties va­lan­dė­lė. – Kau­nas : „Ži­ni­jos“ b-vė, 1928. – P. 110.

 2 At­si­mi­ni­mai apie Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną. Sud.: V. Dau­jo­ty­tė, B. Spei­čy­tė. – V. : Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos l-kla, 1997. – P. 157.

3 Peč­kaus­kai­tė M. Mo­ty­na-auk­lė­to­ja. – Kau­nas : Švy­tu­rys. – P. 176. [Ma­žei­kių mu­zie­jus, 8989].

 4 Šat­ri­jos Ra­ga­na. Laiš­kai. Sud. J. Žė­kai­tė. – Vil­nius : Va­ga, 1986. – P. 15.

 5 At­si­mi­ni­mai apie Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną. Sud.: V. Dau­jo­ty­tė, B. Spei­čy­tė. – V. : Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos l-kla, 1997. P. – 197.

 6 Ten pat.

 7 Ten pat, p. 152.

 8 Ten pat, p. 79.

 9 Ten pat, p. 159.

10 Šat­ri­jos Ra­ga­na. Rim­ties va­lan­dė­lė. – Kau­nas : ,,Ži­ni­jos“ b-vė, 1928. – P. 115.

 11 At­si­mi­ni­mai apie Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną. Sud.: V. Dau­jo­ty­tė, B. Spei­čy­tė. – V. : Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos l-kla, 1997. – P. 167.

 12 Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na. Sud. N. Rai­žy­tė. – Kau­nas : Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jus, 2002. – P. 33.

 13 Šat­ri­jos Ra­ga­na. Rim­ties va­lan­dė­lė. – Kau­nas : ,,Ži­ni­jos“ b- vė, 1928 – P. 115.

 14 At­si­mi­ni­mai apie Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną. Sud.: V. Dau­jo­ty­tė, B. Spei­čy­tė. – V. : Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos l-kla, 1997. – P. 10.

 15 Šat­ri­jos Ra­ga­na. Laiš­kai. Sud. J. Žė­kai­tė. – V. : Va­ga, 1986. – P. 46.

16  Mic­kie­wicz A. Złote myśli. – Pe­ters­burg : K. Gren­dys­zyński, 1895. – P. 117.

 17 Šat­ri­jos Ra­ga­na. Laiš­kai. Sud. J. Žė­kai­tė. – V. : Va­ga, 1986. – P. 28.

 18 Spei­čy­tė B., Kviet­kaus­kas M. To­kią gra­žią kar­tą man at­siun­tei… – V. : Šat­ri­jos Ra­ga­nos ben­dri­ja, 2002. – P. 298.

 19 Šat­ri­jos Ra­ga­na. Ir­kos tra­ge­di­ja. – V. : Va­ga, 1969. – P. 146.

 20 Ma­no­ma, kad A. Ka­za­kaus­kas gi­mė 1918 m., tiks­li jo gi­mi­mo da­ta nė­ra ži­no­ma.

 21 At­si­mi­ni­mai apie Ma­ri­ją Peč­kaus­kai­tę-Šat­ri­jos Ra­ga­ną. Sud.: V. Dau­jo­ty­tė, B. Spei­čy­tė. – V. : Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos l-kla, 1997.

 22 V. Mykolaitis-Pu­ti­nas. Raš­tai. T. 1. – Kau­nas : Švy­tu­rys, 1921. – P. 217. [Ma­žei­kių mu­zie­jus, 2723].       

 23 Dau­jo­ty­tė V. Šat­ri­jos Ra­ga­nos pa­sau­ly­je. – V. : Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos l- kla, 1997. – P. 86.

 24 V. Mykolaitis-Pu­ti­nas. Tarp dvi­ejų auš­rų. – Kau­nas : Rai­dė, 1927. – P. 12. [Ma­žei­kių mu­zie­jus, 13114].

 25 Zub­ri­lin A. A. Kaip gy­ve­na au­ga­lai ir kuo rei­kia treš­ti že­mė. – Kau­nas : S. Ba­tai­tis, 1908. – P. 50. [Ma­žei­kių mu­zie­jus, 11098].

 26 Pra­nai­tis I. B. Chris­tia­nus in tal­mu­de iu­de­o­rum. – Pet­ro­po­li, 1892. – P. 130.  [Ma­žei­kių mu­zie­jus, 11482].

 27 ????????, [1892]. –  C. 1288. [11521]

 28 Žė­kai­tė J. Šat­ri­jos Ra­ga­na. – V. : Va­ga, 1984. – P. 157.

 29 Tar­vy­das J. Šat­ri­jos Ra­ga­nos „Vik­tu­tės“ šal­ti­niai. In: At­he­neum. T. 1. – Kau­nas, 1937. – P. 16.

 30 Var­go mo­kyk­lai. 2 d. – Vil­nius : Švy­tu­rys, 1921. – P. 320. [Ma­žei­kių mu­zie­jus, 2716].

 31 Bu­šas A., Choms­kas T. Lie­tu­viš­kai vo­kiš­kas žo­dy­nas. 1 d. – Ber­lin, Leip­zig : G. Neu­ner, 1927. – P. 305. [Ma­žei­kių mu­zie­jus, 2724].

  
Tekstas piirmą kartą paskelbtas 2005 m. žurnalo „Žemaičių žemė“ pirmame numeryje
   
Nuotraukoje: Šatrijos Ragana (sėdi centre) su draugais Židikuose. Fotografas nežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Smush Image Compression and Optimization