Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir Ka­zi­mie­ro Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nio ,,Dovanų“ knygos

 

  1. Foersteris F. V. Jaunuomenės auklėjimas. – T. 1. – Seinai : Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir B-vė, 1912. – 402 p. // su M. Pečkauskaitės įrašu : ,,p. Bronislavui Vaitkevičiui nuo M. Pečkauskaitės / 6. X. 1921 / Židikai“ [Mažeikių muziejus, 10536]
  2. Försteris F. V. Seksualė etika ir seksualė pedagogija. – Šiauliai : ,,Viltis“, 1923. – 139 p. // su M. Pečkauskaitės įrašu : ,,Mano brangiajam Sandarbininkui [?] / [parašas] / Kalėdos 1923“ [Mažeikių muziejus, 2721]
  3. Pečkauskaitė M. Motyna-auklėtoja. – Kaunas : ,,Švyturys“, [?]. – 176 p. // su M. Pečkauskaitės įrašu: ,,Mielai Kaziunei Rubinaitei paskaityti ir pasinaudoti nuo Autorės / 14 kovo 1928. “ [Mažeikių muziejus, 8989]
  4. Pečkauskaitė M. Pančiai. – Kaunas : ,,Raštas“, 1920. – p. 45. // su įrašu : ,,Gerbiamajam p. Br. Vaitkevičiui nuo autorės / Židikai / 7. I. 21“ [Mažeikių muziejus, 2722]
  5. Šatrijos Ragana. Viktutė. – Shenandoah, Pa. : V. Šliakio spaustuvė, 1903. – 90 p. // su M. Pečkauskaitės įrašu : ,,Adelei Butauckiute[i] nuo Šatrijos Ragan[os] / 19. I. 910 m. “ [Maironio lietuvių literatūros muziejus, 65152]
  6. Šatrijos Ragana. Vincas Stonis. – Vilnius : ,,Vilniaus žinios“, 1906. – 143 p. // su M. Pečkauskaitės įrašu : ,,Mano raštu peikėjui / Š. Ragana / 7. IX. 1906. “ [Mažeikių muziejus, 13119].

 

 

Parengė Laima Kryževičiūtė  (Bačkienė)
  
Nuotraukoje: Šatrijos Ragana (sėdi antra iš kairės) su savo draugais ir artimaisiais 1928 m. prie Židikų vaistinės. Fotografas nežinomasa. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Smush Image Compression and Optimization