Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir Ka­zi­mie­ro Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nio profesinė literatūra

 

Agronomija

 1. Malinovskis M. Olandijos ūkininkai. – Vilnius : J. Zavadzkio spaustuvė, 1906. – 15 p. [Mažeikių muziejus, 11858]
 2. Veitas M. Apie kiaules. – Tilžė : O. Mauderodė, [1905]. – 64 p. [Mažeikių muziejus, 11446]
 3. Zubrilin A.A. Kaip gyvena augalai ir kuo reikia trešti žemė. – Kaunas : S. Bataitis, 1908.– 50 p. [Mažeikių muziejus, 11098]
 4. Formanek J. Rukovet. Analytiche chemie latek mineralnych. – Praze : ,,Unie”, 1909. – 240 s. // su V. Pečkausko įrašu : ,,Vincas Pečkovskis / agronomas / Tabor“ [Mažeikių muziejus, 11553]
 5. Munzar J. Zaklady pestovani rostlin hospodapskych. – Praze : J. Ott, 1909. – [?]. // su V. Pečkausko įrašu : ,,V. Pečkauskis 1910 m. IV. 27 [?] / agronomas /Tabor“ [Mažeikių muziejus, 11550]
 6. Бевад И. Краткое руководство къ сельскохозяйственному химическому анализу. – Варшава : Варшавский Учебный Округ, 1903. – 352 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11541]
 7. Беркосъ П., Ингеницкий И. Лягушка. – С.- Петербург : М.Д. Рудометов, 1899. –67 c. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11531]
 8. Бикъ А. Учебникь низшей геогезии. – Москва : «Русское т- ное печатное и издательское дело», 1902. – 342 c. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11534]
 9. Брандть Э.К. Учебникъ анатомии домашныхъ млекопитающихъ животныхъ.– С.- Петербург : «Ветеринарная Библиотека», 1900. – 335 c. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11561]
 10. Брандть Э.К. Учебникь зоологии. – Ч. 1. – С.- Петербург : П.П. Меркульев, 1876. – 279 с.  [Mažeikių muziejus, 11551]
 11. Воейкова А.И. Метеорология. – С.- Петербург : А.Ф. Девриен, 1900ю – 182 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11552]
 12. Зубрилин А.А. Какъ улучшили свое хозяйство крестьяне Волокаламскаго уезда. – Москва : Вильде, 1902. – 16 с. //  [?] [Mažeikių muziejus, 11539]
 13. Горячкинь В. Очерки сельскохозяйственныхь машинь и орудий. Молотилки]. – С.- Петербург : «Хозяинь», 1905. – 188 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11546]
 14. Горячкинь В. Очерки сельскохозяйственныхь машинь и орудий. – С.- Петербург : «Хозяинь», 1906. – 164 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11548]
 15. Горячкинь В. Очерки сельскохозяйственныхь машинь. – С.- Петербург : А.С. Суворин, 1905. – 36 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11562]
 16. Кричагинъ Н. Учебникь минералогии и физической геологии. – С.- Петербург : К.Л. Риккер, 1903. – 206 с. // [?] [Mažeikių muziejus, 11533]
 17. Кулешов П.Н. Крупный рогатый скотъ. – С.- Петербург : А.Ф. Девриен, 1904. – 207 с. // [?] [Mažeikių muziejus, 11560]
 18. Кулешов П.Н. Обцеводство. – С.- Петербург : А.Ф. Девриен, 1904. – 230 с. // su V. Pečkausko autografu  [Mažeikių muziejus, 11536]
 19. Кулешов П.Н. Свиноводство. – С.- Петербург : А.Ф. Девриен, 1906. –  164 с. // [?] [Mažeikių muziejus, 11535]
 20. Лерельсъ Э. Руководство къ выбору и употреблению сельскохозяйственныхъ машинь и орудий. – Киевъ : П. Барский, 1891. – 246 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11542]
 21. Линдеманъ К.Э. О вредныхъ насекомыхъ. – Москва : К. Тихомиров, 1904. –55 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11538]
 22. Линдеманъ К.Э. О червяхъ и ихъ влиянии на здоровье и жизнь человека и домашныхъ животныхъ. – Москва : К. Тихомиров, 1906. – 77 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11530]
 23. Никольский А.М. Земля и миръ животныхъ. – С.- Петербург : «Вестникъ и Библиотека Самообразования», 1905. – 284 с. [Mažeikių muziejus, 11544]
 24. Нилендеръ В., Лебедевъ П. Краткий курсъ качественнаго химическаго анализа. – Москва : И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1903. – 84 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11543]
 25. Рольвесъ, Фелишъ. Наука лечения домашныхъ животныхъ. – Ковровъ : Бр.И., В. Гусев, 1906. – 213 с. [Mažeikių muziejus, 11532]
 26. Роско. Краткий учебникъ минеральной и химической химиию. – С.- Петербург : «Общественная Польза», 1893. – 412 с. [Mažeikių muziejus, 11559]
 27. Чирвинский Н.П. Общее животноводство. – С.- Петербург : А.Ф. Девриен, 1903. – 365 с. [Mažeikių muziejus, 11529]
 28. Шаллеръ А. Важнейшия искусственныя удобрения и ихъ применение въ сельском хозяйстве.– С.- Петербург : Тщварищественный Тентелеевский Химический Завод, 1905. – 75 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11555]
 29. Указатель 39-й аукционной выставки и сборникъ статей по животноводству. – [?] 1903. – 115 с. // su V. Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11558]
 30. Ясенский П.П. Учебникъ зоологии. – Ч. 1. – С.- Петербург : М.М. Стасюлевич, 1893. – 213 с. [Mažeikių muziejus, 11557]

Kalbos mokslas. Žodynai

 1. Bušas A., Chomskas T. Lietuviškai vokiškas žodynas. – 1 d. –Berlin, Leipzig : G. Neuner, 1927. – 305 p. // su A. Bušo įrašu : ,,Gerbiamai p. M. Peškauskaitei / Autorius A. Bušas / Rietave 1927 m. kovo 18 d.“ [Mažeikių muziejus, 2724]
 2. Kamantauskas V. Trupmas lietuvių kalbos kirčio mokslas. – 1 d. – Kaunas : ,,Švyturys”, 1928. – 71 p. // su M. Pečkauskaitės autografu [Mažeikių muziejus, 13118]
 3. Rygiškių Jonas. Lietuvių kalbos sintaksė. – 1 d. – Seinai : Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir B- vė, 1911. – 104 p. // su Z. Pečkauskaitės autografu ir įrašu : ,,1911 m. VIII / 18-31 [?]“ [Mažeikių muziejus, 5375]
 4. Berger H. Łatwa metoda języka angielskiego. – Warszawa : Gebethner I Wolff, 1910. –510 s. [Mažeikių muziejus, 812]
 5. Dwanaście lekcyj języka włoskiego. Metoda praktyczna. – Warszawa : H. Stan, 1876. –114 s. [Mažeikių muziejus, 809]
 6. Jakubowicz M. Grammatyka języka łacińskiego. – C. 2. – Wilno : B. Neuman, 1825. –132 s. [Mažeikių muziejus, 11526]
 7. Rykaczewski E. Słownik języka polskiego. – C. 1. – Berlin : B. Behr’s verlag, [?]. – 1155 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11105]
 8. Słowniczek wyrazów obcych. – Warszawa : M. Arct, 1885. – 338 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11429]
 9. Штеинберг О.Н. Полный русско-еврейско-ньмецкий словарь. – Вильна : Вдова и Братья Роммь, [1892]. – 1288 c. [11521]

  
Muzika

 1. Alte Violinen. Violen. Violoncellos. – Stuttgart : Gamma & Co, [?]. – 24 S. [Mažeikių muziejus, 11510]
 2.  Heller M. Pierwsze zasady muzyki. – Warszawa : M. Arct, 1901. – 43 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11134]
 3. Лемань А. Акустика скрипки. – Москва : П. Юргенсон, 1903. – 187 с. [Mažeikių muziejus, 11485]

  
Pedagogika

 1. Foerster’is F.V. Jaunuomenės auklėjimas. – T. 1. – Seinai : Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir B-vė, 1912. – 402 p. // su M. Pečkauskaitės įrašu : ,,Mielai Zosei nuo Vertėjos. / 4. VII. 12 / Šaukotas“ [Mažeikių muziejus, 2717]
 2. Pečkauskaitė M. Motyna-auklėtoja [M.P. nuo ,,Žinijos”; Liutkui nuo Z.P.]. – Kaunas : ,,Švyturys”, [?]. – 176 p. // su dviem įrašais : (1) ,,Žinijos“ b-ovės kolektyvo- ,,Didžiajai Rašytojai-Auklėtojai dėkinga ,,Žinijos“ Bendrovė / Valdyba [pasirašo] Kun. F. Kemėšis / B. Vitkus / M. Jameškis“; (2)
 3. Pečkauskaitės- ,,Skyru Dr. J. Liutkui / 1968 m. Vasario 13 d. /S. Pečkausakitė“ [Mažeikių muziejus, 13120]
 4. Šatrijos Ragana. Rimties valandėlė. – Kaunas : ,,Žinija”, 1928. – 252 p. [Mažeikių muziejus, 2714]
 5. [M. Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana]. Motyna-Auklėtoja. – [Kaunas : ] ,,Žinija”, [?]. – 176 p. [Mažeikių muziejus, 2712]
 6. Vargo mokyklai. – T. 1 [?]. – Kaunas-Vilnius : ,,Švyturys”, 1921.– 198 p. // su dviem įrašais : (1) J. Jablonskio- ,,M. Pečkauskaitei / J. Jablonskis.“; (2_ Z. Pečkauskaitės- ,,Juozukui / S. Pečkauskaitė / 14 XII 1967 m.“ [Mažeikių muziejus, 13116]
 7. Vargo mokyklai. – 2 d. – Vilnius : ,,Švyturys”, 1921. – 320 p. // su J. Jablonskio įrašu : ,,M. Pečkauskaitei / J. Jablonskis.“ [Mažeikių muziejus, 2716]
 8. Foerster F. W. Seksualna etyka i pedagogika.- Warszawa: M. Szczepkowski, 1911.- P. 204.- [Mažeikių muziejus, 782]

  
Teologija. Spec. bažnytinė literatūra

 1. Foersteris F.W. Kristus ir žmogaus gyvenimas. – Kaunas : ,,Žinija”, 1931. – 287 p. [Mažeikių muziejus, 2718]
 2. Przyałgowski K. Naujas altorius. – Vilnius : J. Zawadzkio spaustuvė, 1860. – 762 p. [Mažeikių muziejus, 11435]
 3. Rožančius Švenčiausios Marijos Panos. – Vilnius : J. Zavadzkio spaustuvė, 1861. – [?][Mažeikių muziejus, 11437]
 4. Breviarum Romanum. – Ratisbona-Roma : Fr. Pustet & Co, 1916. – [?]. [Mažeikių muziejus, 11426/ 2]
 5. Cantionale Ecclesiasticum. – [?]. – 432 p. [Mažeikių muziejus, 11489]
 6. Direktorium Horarum Canonicarum et missarum. – Vilnae : J. Zawadzki, 1893. – 283 p.- [Mažeikių muziejus, 10582]
 7. Codex iuris canonici. – Friburg : B. Herder, 1918. – 869 p. // su K. Bukonto autografu [Mažeikių muziejus, 11479]
 8. Lehmkuhl A. Theologia moralis. – T. 1. – Friburg : Herder, 1890. – 816 p. // su A. Beinoravičiaus antspaudu ir įrašu : ,,Die nominis Charissimo in Christo fratii Kazimiro Bukont in perpetuam memoriam dedicamus: [pasirašo seminarijos draugai] / 1893 an. 4 Mar. / Caunae.“ [Mažeikių muziejus, 11475 / 1]
 9. Lehmkuhl A. Theologia moralis. – T. 2. – Friburg : Herder, 1890. – 868 p. // su A. Beinoravičiaus antspaudu [Mažeikių muziejus, 11475 / 2]
 10. Pranaitis I.B. Christianus in talmude iudeorum. – Petropoli, 1892. – 130 p.- [Mažeikių muziejus, 11482]
 11. Schneider P.J., Lehmkuhl A. Manuale sacerdotum. – Coloniae : J.P. Bachem, 1893. – 669 p. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11474]
 12. Synodus Dioecesana Prima Telšensis. – Telšiai : Vyskupijos spaustuvė, [1935]. –  299 p. [Mažeikių muziejus, 11476]
 13.  Une rrligieuse repartrice. – Paris : Perrin et Cie, 1907. – 368 p. [Mažeikių muziejus, 11511]
 14. Bojanowski X.T. Słowo Boźe. – T. 2. – Warszawa : ,,Przegląd katolicki”, 1885. – 326 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11486]
 15. Bojanowski X.T. Słowo Boźe. – T. 3-4. – Warszawa : ,,Przegląd katolicki”, 1886.– 467 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11477]
 16. Bougaud Ks.E. Chrystyanizm i czasy obecne. – T. 1. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1894. – 509 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11487]
 17. Corda S. Książeczka do nabożeństwa. – Waraszawa : Polak-Katolik, 1923. – 283 s. [Mažeikių muziejus, 4900]
 18. Ekartshausen. Bóg iest nayczystczą miłośćia. – Wrosławia : W.B. Korn, 1816. – 314 s. [Mažeikių muziejus, 11488]
 19. Foerster Fr.W. Chrześcijaństwo i walka klas. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1910.– 224 s. [Mažeikių muziejus, 11513]
 20. Gousset. Teologia moralna. – T. 1. –Warszawa : J. Ungr, 1858. – 311 s. [Mažeikių muziejus, 11481]
 21. Kamocka J. Bądź wola twoja. – Warszawa : Gebethner i Wolff, [1895]. – 728 s. // su Z. Pečkauskaitės autografu ir įrašu : ,, 1903 II. 6. [?]“ [Mažeikių muziejus, 11492]
 22. Kempis T. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. – Kraków-Warszawa : Gebethner i Wolff, [1841]. – 493 s. // su M. Pečkauskaitės autografu ir įrašu : ,,1903 r. II. 6. [?]“ [Mažeikių muziejus, 13121]
 23. O naboźeństwie do królowej serca Jezusowego / X.S.S. – Kraków : W. Kornecki, 1873. – 214 s. // su Ivano [?] Pečkausko autografu [Mažeikių muziejus, 11490]
 24. Propolanis Ks. Kazimierz. Polskie apostolstwo w Litwie. – Wilno : M. Kucht, 1913. –  202 s. [Mažeikių muziejus, 11524]
 25. Skarge X.P. Żywoty świętych. – Kraków : Wł.L. Anczyc i Spółka, 1882. – 444 s. [Mažeikių muziejus, 11483]
 26. Wielki i święty tydzień. – Wilno : J. Zawadzki, 1880. – 488 s. // su K. Bukonto antspaudu [Mažeikių muziejus, 11478].

 

Parengė Laima Kryževcičiūtė (Bačkienė)

   
Nuotraukoje – Židikų (Mažeikių r.) bl;aivybės salė apie XX a. 3 deš. Fotografas nbežinomas. Fotoreprodukcija iš RKIC archyvo

Smush Image Compression and Optimization