Ždankus Narimantas Titas

Narimantas Titas Ždankus – mokslininkas, profesorius, habil. m. daktaras, išradėjas, pedagogas. Jo mokslinių tyrimų sritys: skysčių mechanika, gruntų mechanika, mechaninės hidraulinės sistemos, hidrotechnika, aplinkos inžinerija

N. T. Ždankus gimė 1937 m. vasario 6 d. Lyduvėnuose (Raseinių r.). Kaune baigęs vidurinę mokyklą, įstojo mokytis į Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultetą (jį baigė 1959 m., įgydamas hidrotechninės statybos specialybės statybos inžinieriaus kvalifikaciją). Po studijų 1959–1962 m. dirbo  Vandens ūkio projektavimo institute inžinieriumi, vėliau  (1959–1968 m.) – Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute jaunesniuoju, nuo 1964 m. – vyresniuoju moksliniu bendradarbiu ir čia pradėjo savo mokslinę veiklą, studijavo doktorantūroje. 1965 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1968 m. dirbo vyresniuoju dėstytoju Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technikos universitetas) Hidrotechnikos (vėliau Hidraulikos) katedroje, nuo 1971 m. – docentu, nuo 1995 m. –  prodekanu, profesoriumi, hidraulikos, dabar geoinžinerijos katedrų vedėju. Keletą metų (1971–1973 m.) dirbo Indijoje – čia jis ėjo Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute UNESCO ekspertu specialistų ruošimo magistratūroje projekte Indijoje. Sugrįžęs iš Indijos, toliau dirbo Kauno technikos institute. 1995 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją vandens filtracijos tema. 1996 m. N. T. Ždankui buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Dirbdamas pedagoginį darbą jis dėstė disciplinas hidraulikos, techninės skysčių mechanikos, inžinerinės hidrologijos, hidrologijos, hidrosferos apsaugos, gruntų mechanikos, hidromechanikos temomis.

Mokslinį darbą derino su praktika, rūpinosi mokslinių tyrimų rezultatų įdiegimu į gamybą, palaikė ryšį su pramonės įmonėmis ir projektavimo institutais. Jis įdiegė savo išradimo pagrindu sukurtą prietaisą daugelyje buvusios Sovietų sąjungos respublikų inžinerinių tyrinėjimų institutuose, patobulintą vandens turbiną Lietuvoje statomose hidroelektrinėse.

Profesorius Lietuvoje ir užsienio šalyse yra paskelbęs daugiau negu 100 mokslo darbų, tarp jų ir 2 monografijas (Жданкус, Наримантас, Учет особенностей водопроницаемости органогенных и глинистых грунтов в фильтрационных исследованиях и расчетах, К. : КПИ, 1990. – 148 с.; Blažys, Bronius, Ždankus, Narimantas ir kiti bendraautoriai, Kanalų hidraulinio skaičiavimo nomogramos, V. : Mintis, 1963. – 54 p.), keletą vadovėlių (Blažys, Bronius; Ždankus, Narimantas ir 4 kiti bendraautoriai, Hidrotechniniai statiniai. Vadovėlis,  V. : Mintis, 1969. – 376 p.; Ždankus, Narimantas; Ždankus, Tadas, Skysčių mechanika. Mokomoji knyga, V. : VPU leidykla, 2011. – 218 p.; Ždankus, Narimantas; Ždankus, Tadas,  Fluid Mechanics, V. : VPU leidykla, 2011. – 212 p.; Ždankus, Narimantas, Applied Fluid Mechanics, V. : Technika, 2004. – 200 p.; Blažys B., Ždankus N. ir kiti, Hidrotechniniai statiniai. Vadovėlis, V. : Mintis, 1969. – 376 p.; Ždankus Narimantas, Ždankus, Tadas,  Uždarųjų tėkmių skysčių mechanikos laboratoriniai darbai, 2009.

Didžiausi N. T. Ždankaus nuopelnai Lietuvos hidroenergetikos mokslo srityje.

Jis yra ėjęs ir vykdytojo bei vadovo pareigas daugeliui biudžetinių ir ūkiskaitinių mokslinio tyrimo įstaigų vykdant PHARE, MSF ir kt. finansuojamus projektus hidroenergetikos ir aplinkosaugos srityse. Dalyvavo vandens turbinų gamybos Lietuvoje projektuose.

 

Naudota literatūra:

  1. „Prof. habil. dr. Narimantas Ždankus“, Lietuvos taikomųjų mokslų akademija (žr. 2022 m. vasario 4 d.) http://ltma.lt/prof-habil-dr-narimantas-zdankus/.

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization