Žadeikis Povilas

Povilas Žadeikis – valstybės, politikos, karinis veikėjas, diplomatas. Gimė 1887 m. kovo 26 d. Telšių apskrities Pareskečių kaime. Mirė 1957 m. gegužės 11 d. Vašingtone. Mokėsi Palangos progimnazijoje, kurią baigė 1903 metais. Vėliau (1907 m.) baigė Mintaujos
(Latvija) gimnaziją, 1912 m. su pagyrimu – Peterburgo universiteto Chemijos fakultetą. Baigęs universitetą, buvo pašauktas atlikti karinės prievolės caro kariuomenėje, tarnavo Kaune ir Gardine (iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios), vėliau buvo pasiųstas mokytis į karininkų elektros mokyklą, ir, išklausęs kursus, paskirtas radijo ryšio viršininku Serpuchove (netoli Maskvos). 1917 m. pasitraukė iš kariuomenės.

Iki 1918 m. pabaigos dirbo Lietuvos Tarybos repatriacijos komiteto sekretoriumi Peterburge (Petrapilyje). 1918 m. grįžo
į Lietuvą, stojo tarnauti Lietuvos kariuomenėn savanoriu. Kaune organizavo elektrotechnikos batalioną.

IV Ministrų kabinete (1919-04-12–1919-10-07) nuo rugpjūčio pabaigos, pakeitęs A. Merkį laikinai ėjo krašto apsaugos ministro pareigas.  

1919 m. spalio 31 d. Ministras Pirmininkas E. Galvanauskas pasirašė įgaliojimus į Ameriką
siunčiamai Lietuvos Laisvės misijai. Šios misijos pirmininku buvo paskirtas J. Vileišis, nariais – majoras P. Žadeikis ir kunigas J. Žilius. Misijos tikslas buvo supažindinti Amerikoje gyvenusius Lietuvos piliečius su Lietuvos valstybės atkūrimo reikalais ir gauti iš jų
finansinės paramos.

 

1920 m. P. Žadeikis išvyko iš Lietuvos ir niekada į ją nebegrįžo. Kaip jau minėta, 1920–1921
m. jis buvo Lietuvos misijos narys ir karinis įgaliotinis JAV, vėliau – Lietuvos karinės misijos Prancūzijoje narys.

 

1923 m. visam laikui apsistojo Amerikoje: 1923–1928 m. buvo Lietuvos konsulas Čikagoje,
1928–1935 m. – Lietuvos generalinis konsulas Niujorke.

 

P. Žadeikis – vienas iš Amerikos lietuvių ekonominio centro, besirūpinusio Lietuvos ir JAV
ekonominių ryšių plėtra, steigėjų, švietimo mecenatas. Jo dėka Amerikoje gyvenantiems lietuvių jaunuoliams buvo išrūpintos stipendijos studijuoti Lietuvoje.

 

Sunkiausias diplomatinis darbas prasidėjo Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą.

Nuo 1935 metų iki pat savo mirties P. Žadeikis buvo Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir
įgaliotasis ministras Vašingtone.

1940 m. birželio 17 d. Lietuvoje buvo sudaryta nauja – kolaborantų – Vyriausybė, kurioje
svarbius postus gavo šalyje gerai žinomi asmenys: Vincas Krėvė-Mickevičius, Ernestas Galvanauskas, Vincas Vitkauskas ir keletas kitų. Suklaidintas garsių pavardžių ir nebūdamas gerai informuotas apie krašto padėtį, P.Žadeikis tikėjosi, kad su naująja Vyriausybe pavyks
bendradarbiauti, todėl birželio 26 d. telegramoje jis rašė, kad „Lietuvos naujoji vyriausybė nuoširdžiai eina lietuvišku ir nepriklausomu keliu”, kad ir kaip radikalus jis būtų.

1940 m. liepos 21 d. „Liaudies Seimui“ nubalsavus už vadinamąjį Lietuvos prijungimą prie
Sovietų Sąjungos, Lietuvos pasiuntiniai, tarp jų ir P. Žadeikis, įteikė protesto notas daugumai vyriausybių, prie kurių jie buvo akredituoti. Okupacinė vyriausybė reagavo žaibiškai: užsienio reikalų ministras P. Glovackis liepos 26 d. kreipėsi į marionetinę Ministrų Tarybą, kad Lietuvos pasiuntinius B. K. Balutį (Londone) ir P. Žadeikį (Vašingtone) atleistų iš pareigų ir atimtų Lietuvos pilietybę, uždraustų grįžti į tėvynę ir konfiskuotų jų turtą. P. Žadeikis laiške Užsienio reikalų ministerijai rašė: „Jei būtumėt laisvi, protestuočiau, dabar gi
tiktai galima pasigailėti pavergtos Lietuvos ir Jūsų likimo“.

P. Žadeikis rūpinosi Amerikos lietuvių visuotinio Seimo sušaukimu, lietuvių pabėgėlių
problemomis (1945 m. buvo bandyta per prievartą grąžinti išvykusius iš okupuotos Lietuvos jos piliečius).

Povilas Žadeikis turėjo pulkininko leitenanto laipsnį. Jis yra parašęs keletą knygų.

Jo brolis buvo Pranciškus Žadeikis.

 

Naudota literatūra:

  1. Banevičius A.. 111 Lietuvos Valstybės 1918–1940 politikos veikėjų, Vilnius : Knyga,
    1991.
  2. Amerikos lietuvių istorija [redaktorius A. Kučas], New York, 1970.
  3. Jonušauskas Laurynas, „Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940–1941 m.“,
    Genocidas ir rezistencija. 1999, nr. 2 (6).

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

Smush Image Compression and Optimization