Šverebas Povilas

Povilas Šverebas – istorikas, pedagogas, švietėjas, knygų autorius, sudarytojas, redaktorius, Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto dėstytojas, spaudos bendradarbis, visuomenininkas. Jis dažnai dalyvauja mokslinėse ir švietėjiškose konferencijose, radijo ir televizijos laidose, skaito viešąsias paskaitas. 1993 m., įkūrus Žemaičių akademiją, aktyviai įsitraukė į jos veiklą. Kartu su VDA profesoriumi Adomu Butrimu suorganizavo ekspedicijas ir konferencijas Sedoje bei Renave. Yra parašęs ir išleidęs dvi monografijas, sudaręs ir spaudai parengęs 7 knygas, paskelbęs apie 80 mokslinių ir daugiau kaip 100 mokslo populiarinimo straipsnių, apie 200 publikacijų Lietuvos istorijos, Žemaitijos paveldo, iškilių asmenybių, švietimo raidos tarpukario laikotariu temomis.
   

P. Šverebas gimė 1958 m. gegužės 4 d. Padvarninkų kaime (Mažeikių r.). Nuo pusės metų gyveno Sedoje. Dar mokykloje, 1972 m., pradėjo keliauti po Sedos apylinkes. Surengęs pirmąjį pažintinį dviračių žygį į Renavo dvarą šia keliavimo ir krašto pažinimo aistra jis užkrėtė ir savo draugus. Vėliau kelionių geografija išsiplėtė ne tik po Žemaitiją, bet ir po visą Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją (Kaliningrado sritis). Šių žygių metu surinkta medžiaga jam puikiai pasitarnauja net dabar rengiant publikacijas.

„Norėdamas supažindinti visuomenę ir populiarinti kultūros paveldą, dažnai rengiau ir publikavau straipsnius kultūros paveldo temomis, organizavau kultūros paveldo tvarkymo talkas. Siekdamas įtraukti kuo daugiau jaunimo, pradėjau Tirkšliuose, Mažeikiuose, Žemalėje rengti viktorinas vaikams „Pažinkime gimtąjį slenkstį“ , – savo patirtis vardina Povilas, kurį dažnai gali išgirsti ir skaitant paskaitas įvairaus amžiaus klausytojams apie Mažeikių rajono istoriją, legendas ir paveldą. 

Daugelį metų dirbdamas neatlygintinai P. Šverebas tapo populiariausiu gidu Mažeikių rajone, laikraščio „Būdas žemaičių“ surengtame konkurse pelnė Europietiškiausio žmogaus vardą.

 

Vertingi moksliniai atradimai

Jau tris dešimtmečius aktyvi P. Šverebo visuomeninė veikla ir laiko sąnaudomis neišmatuojamas atsidavimas darbui prisideda prie tautiškumo ir dvasinių visuomenės vertybių ugdymo. Jo surasta nauja faktografinė medžiaga reikšmingai papildė ar net pakeitė ikio šiol viešai skelbtą ne vienos iškilios asmenybės biografiją. Pavyzdžiui, jis surado Dionizo Poškos krikšto metriką ir patvirtino Vytauto Vanago keltą hipotezę, kad poetas tikrai yra gimęs Žemalės parapijoje, o ne Skaudvilės ar Kaltinėnų. Domėdamasis, kodėl jauno Vytauto Mačernio poezijoje viltis grumiasi su rezignacija, išsiaiškino, kad mokydamasis Sedos vidurinėje mokykloje poetas susirgo džiova ir kad tai turėjo įtakos jo kūrybai. Jis dokumentais įrodė, kad  Lenkijos prezidentas Gabrielius Narutavičius ir jo brolis Lietuvos Vasario 16-osios akto signataras Stanislovas Narutavičius yra gimę ne Plungės rajono Brėvikių dvare, bet Telšiuose. Paminėtini ir P. Šverebo vykdyti visų Telšių valdžios vidurinės amatų mokyklos direktorių biografijų tyrimai, reikšmingais faktais papildytos Telšiuose besimokiusių dailininko Vinco Kisarausko, architekto Edmundo Stasiulio, dirigento Ramučio Balčiūno biografijos, išsiaiškintos meškos atvaizdo atsiradimo Telšių miesto herbe aplinkybės.

Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė pažymėi, kad P. Šverebas Lietuvos kultūros tyrimų istorijai svarbus ne tik savo moksliniais tyrimais, bet ir publikacijomis regioninėje spaudoje: „Šie mokslo populiarinimo darbai išsiskiria ypatingai gausiu archyvinės medžiagos naudojimu, kritišku jos vertinimu, nauja faktografija bei mokslinėmis įžvalgomis. Ypatingos pagarbos nusipelno P. Šverebo darbas lokaliniuose archyvuose. Šio kruopštaus darbo dėka buvo atitaisyta ne viena gana plačiai ankstesnėse publikacijose paplitusi klaidinga mintis“.

  
Du dešimtmečiai VDA bendruomenėje

Prof. A. Butrimas, dirbdamas VDA prorektoriumi menui ir mokslui, vertino P. Šverebo gebėjimus, darbštumą, atsakingumą ir 2005 m. jį pakvietė dirbti į VDA leidyklą, kurioje Povilas dirba iki šiol. Nuo 2007 m. P. Šverebas dėstytojauja VDA Telšių fakultete, o nuo 2016 m. eina ir VDA Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro tyrėjo pareigas. Jis ne tik pats aktyviai dalyvauja mokslinėjė veikloje, bet į ją įtraukė ir vietos geriausius kraštotyrininkus bei fotografus, užmezgė ryšius su Rundalės rūmų (Lavija) muziejumi.

Gyvendamas Telšiuose P. Šverebas  savo sukauptą patirtį perduoda studentams, daug dėmesio skiria paveldo pažinimui ir jo tyrimams. Jis yra tapęs kelių krašto istorijos tryrimais užsiimančių kartų jungiančia asmenybe. Rengdamas spaudai straipsnius ir knygas Povilas sėkmingai bendradarbiauja su įvairių sričių tyrėjais, skirtingų aukštųjų mokyklų ir institutų mokslininkais.

VDA Meno ir mokslo prorektorius dr. Marius Iršėnas pažymi, kad „Povilas Šverebas yra unikali asmenybė, išsiskirianti ypatinga erudicija, plačiu akiračiu, profesionalumu ir universalumu. Jo tyrimai yra platūs, aprėpiantys ne tik bažnyčių varpų, bet ir parapijų, jų tradicijų, dvarų ir švietimo istoriją. Vadovaudamas VDA leidyklai, turėjau progą ne tik susipažinti su P. Šverebo moksliniais darbais, juos recenzuoti, bet ir giliau pažinti jų autoriaus žmogiškąsias savybes – atsidavimą darbui, kuklumą, kruopštumą ir geranoriškumą. Jo darbai ir veikla brandina visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą“.

Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija 2024 m. vasario 13 d. posėdyje apsvarstė pateiktus kandidatus ir slaptu balsavimu išrinko 2024 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Apdovanojimai skirti 16-ai mokslininkų, visuomenininkų, kūrėjų. Tarp jų yra ir iš Mažeikių rajono kilęs, dabar Telšiuose gyvenantis  istorikas, aktyvus Žemaičių akademijos narys, žemaičių spaudos leidinių bendradarbis, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojas Povilas Šverebas. Jam šis medalis skirtas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.  
  
 

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto informacija. Parengė Donata Kazlauskienė
  
Gabrieliaus Kuliešiaus nuotraukoje – Povilas Šverebas Kretingos muziejuje veda ekskursiją studentams. 2017 m. balandžio 7 d.

Smush Image Compression and Optimization