Skrodenis Stasys

Stasys Skrodenis – mokslininkas, habil. humanitarinių mokslų daktaras (1992), lietuvių folkloro, baltų ir Baltijos finų kultūrinių ryšių tyrinėtojas, vertėjas,  Suomių literatūros draugijos narys korespondentas (1975), Kalevalos draugijos narys (1992), Donelaičio draugijos (visos Helsinkyje) garbės narys,  ilgametis Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) Lietuvių literatūros katedros profesorius. Svarbiausios mokslinių tyrinėjimų sritys: lietuvių kalendorinių apeigų tautosaka ir papročiai, lietuvių folkloristikos istoriografija, lyginamieji lietuvių ir suomių liaudies dainų tyrinėjimai, lietuvių folkloras ir folkloristika, senoji ir 19 amžiaus lietuvių literatūra, lietuvių ir Baltijos finų kultūriniai ir literatūriniai ryšiai.  
S, Skrodenis gimė 1938 m. sausio 16 d. Padvarių kaime (Šilalės r.). Mokėsi Skaudvilėje (Tauragės r.). 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1960–1965 m. dirbo Lietuvos kalbos ir literatūros institute, 1965–1976 m. – Respublikinėje bibliotekoje (čia jis 1972–1973 m. buvo Rankraščių skyriaus vedėjas), . 1973 m. pradėjo dėstyti Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių ir užsienio literatūros katedros. 1985–1989 m. buvo šios katedros vedėjas.  1978 m. jam suteiktas docento ir profesoriaus vardas, 1992 m. – habilituoto mokslo daktaro laipsnis.
Parašė mokslinių darbų tautosakos temomis. Išvertęs į lietuvių kalbą estų ir suomių rašytojų kurinių.
1975 m. tapo Suomių literatūros draugijos nariu-korespondentu. 1990 m. jis buvo vienas iš Lietuvos ir Suomijos draugijos atkūrėjų, 1990–2010 m.buvo šios draugijos pirmininkas, nuo 2011 m. – tarybos narys. 
1999–2004 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos narys.
Jis yra Išvertęs į lietuvių kalbą įvairių suomių autorių knygų. Parengė Augusto Niemio „Lituanistinius raštus“ (1996 m.), rašytojos Mailos Talvio raštus, kuriuose yra svarbių lituanistinių motyvų. Per pastaruosius 5 metus sudarė ir išleido žymių lietuvių folkloristų Antano Mockaus, Juozo Baldžiaus, Zenono Slaviūno rinktinius raštus, vadovavo daugeliui doktorantų, kurie sėkmingai apgynė disertacijas apie lietuvių liaudies folklorą, tradicijas ir papročius, etnosą.
Į lietuvių kalbą verčia ne tik suomių, bet ir estų, sorbų kalbomis parašytus tekstus (iš sorbų kalbos išvertė pasakų rinkinys „Balanų pilis“).
S. Skrodenis 1998 m. apdovanotas Suomijos Liūto riterių Komandoro ordinu, 2005 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, 2008 m. – Jono Basanavičiaus premija, 2013 m. – Dionizo Poškos premija. 
  

Išspausdintos Stasio Skrodenio knygos:
  

 • Dangus, kunigai ir liaudis: antireliginė lietuvių tautosaka / Kazys Grigas, Stasys Skrodenis. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 362 p.
 • Liaudies dramos užuomazgos lietuvių kalendorinėse apeigose. – Vilnius, 1966. – 14 p.
 • Respublikinė biblioteka, 1919–1969 / Stasys Elsbergas, Algimantas Lukošiūnas, Stasys Skrodenis. – Vilnius, 1969. – 159 p.: iliustr.
 • Kalbininko Kazimiero Jauniaus rankraštinis palikimas: katalogas ir publikacijos. – Vilnius, 1972. – 367 p.: iliustr.
 • Baubliai. – Vilnius: Mintis, 1974. – 32 p.: iliustr.
 • Baubliai. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Mintis, 1977. – 31 p.: iliustr.
 • Suomių literatūra lietuvių kalba = Suomen kirjallisuutta liettuan kielella: bibliografija. – Vilnius, 1977. – 70 p.
 • Raštai / Vladas Rekašius (sud. Stasys Skrodenis, Romas Šarmaitis). – Vilnius: Vaga, 1983. – 245 p.: iliustr.
 • Tautosakos rinkimo pagrindai: mokymo priemonė. – Vilnius, 1985. – 99 p.
 • Baubliai: svarbiausios žinios. – Vilnius: Mintis, 1986. – 15 p.: iliustr.
 • Lietuvių tautosaka scenoje: mokymo priemonė. – Vilnius, 1987. – 106 p.
 • Tautosakos rinkimo pagrindai: metodiniai nurodymai. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Lietuvos kraštotyros draugija, 1989. – 138 p.
 • Baltai ir jų šiaurės kaimynai: lietuvių-estų-suomių senieji kultūriniai-folkloriniai ryšiai. – Vilnius: Vaga, 1989. – 344 p. 
 • Augustas Robertas Niemis: medžiaga bibliografijai. – Vilnius: Vilniaus pedagoginis institutas, 1992. – 34 p.: iliustr.
 • Lietuviški suomiški pokalbiai = Kuinka sanotaan suomeksi: ABC programa. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993. – 41 p.
 • Dvi meilės: raštai / Maila Talvio. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994. – 371 p. 
 • Nemuno krašto aidai: laiškai Mailai ir Josepiui Mikoloms (dail. Romas Orantas). – Vilnius: Džiugas, 1996. – 361 p.: portr. 
 • Lituanistiniai raštai: lyginamieji dainų tyrinėjimai / Aukusti Robert Niemi. – Vilnius: Džiugas, 1996. – 720 p.: iliustr. 
 • Etninės muzikos ir kultūrinių ryšių puoselėtojas: konferencija, skirta žymaus lietuvių folkloristo, poeto ir vertėjo kanauninko Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 45-osioms mirties metinėms, 1995 m. lapkričio 7 d.: pranešimai. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 1996. – 53 p.: iliustr. 
 • Tautosakos rinkėjo vadovas: metodinė priemonė studentų tautosakinei praktikai. – 3-asis leidimas. – Vilnius: Valgra, 2002. – 83 p. 
 • Lietuvos ir Suomijos kultūriniai ryšiai besikeičiančioje Europoje = Liettuan ja Suomen kulttuurisuhteita muuttuvassa Europassa: seminaras, Plokščiai (Šakių raj.), 2003 m. rugsėjo 6 d.: pranešimai (sud. Stasys Skrodenis, Jurgita Ivanauskaitė). – Vilnius: Valgra, 2003. – 101 p.: iliustr. 
 • Broliai Juškos – lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir leidėjai / Antanas Mockus. – Vilnius: Tyto alba, 2003. – 277 p.: iliustr. 
 • Docentas Vincas Laurynaitis (1904–1978) / Gintautas Akelaitis, Stasys Skrodenis. – Vilnius: VPU leidykla, 2004. – 23 p.: iliustr. 
 • Folkloras ir folklorizmas: mokymo knyga. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. – 209 p. 
 • Rinktiniai raštai: etnologijos ir tautosakos baruose / Juozas Baldžius. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – 555 p. 
 • Juodasis kryžius, arba Palydėti pasmerktieji: karo kapeliono atsiminimai / Adolfas Sabaliauskas. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – 73 p.
 • Baubliai: trumpos žinios turistui. – Klaipėda: Druka, 2007. – 31 p.: iliustr. 
 • Lietuvos ir Suomijos draugija, 1927–2000 = Liettua-Suomi-seura, 1927–2000: istorijos apybraiža. – Vilnius: Džiugas, 2007. – 174 p.: iliustr. 
 • Lietuviški-suomiški pokalbiai = Liettualais-suomalainen keskusteluopas. – Vilnius: Margi raštai, 2008. – 200 p. 
 • Suomija ir Lietuva: istorinių ir kultūrinių ryšių vagos: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Margi raštai, 2009. – 469 p. 
 • Folkloras ir gyvenimas: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. – 488 p.
 • Ąžuolas folklore ir kultūroje: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. – 140 p.: iliustr. 
 • Bitelė Baublyje: antologija (skirta XIX a. pirmosios pusės Žemaitijos šviesuolio, poeto ir mokslininko Dionizo Poškos atminimui). – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – 229 p.: iliustr. 
 • Saulėlydžio atšvaitai: poezija: originali ir vertimai / Šilalės rajono savivaldybės Bijotų seniūnija. – Vilnius: Edukologija, 2012. – 148 p. 
 • Suomijos gvardijos šauliai Lietuvoje (1854-1855). – Vilnius , Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015 m. – 40 p. : iliustr. 
 • Lakštingalų krašto šiluma: Suomių rašytoja Maila Talvio ir Lietuva. – Vilnius, Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. – 189 p. 
 • Profesorius Aukusti Robert Niemi ir Lietuva = Professori Aukusti Robert Niemi ja Liettua. – Vilnius, Margi raštai, 2018. – 272 p. 
 • Baublio paunksmė (2018).

Paskelbė daugiau kaip 500 mokslinių, mokslo populiarinimo, enciklopedinių straipsnių.

  
Stasio Skrodenio sudaryti leidiniai:

Sudarė, išvertė ir parengė spaudai šias knygas: M. Talvio Dvi meilės (1994), Nemuno krašto aidaiLaiškai Mailai ir Josepiui  Mikoloms, A. R. Niemi Lituanistiniai raštai (abi 1996). Sudarė ir parengė knygą Kalbininko Kazimiero Jauniaus rankraštinis palikimasKatalogas ir publikacijos  (1972), A. Mockaus knygą Broliai Juškos (2003), A. Sabaliausko (Žalios Rūtos) prisiminimus Juodasis kryžius, arba Palydėti pasmerktieji (2005), J. Baldžiaus Rinktinius raštus (2005), Z. Slaviūno Raštus (2 t. 2006–07), straipsnių rinkinį Ąžuolas folklore ir kultūroje (2010), antologiją Bitelė Baublyje (2011).

  
Išspausdintos S. Skrodenio į lietuvių kalbą išverstos knygos:

Iš suomių kalbos išvertė mokslinės ir grožinės literatūros kūrinių (Karelų pasakos 1970, V. Huovineno Laukymės išminčius 1972, P. Haanpää Devynių kareivių batai 1973, F. E. Sillanpää Užgesusi jaunystėje 1977, T. Rautavaaros Kam tinka augalai 1984, E. Salolos Kvailių kaimas 1986, S. Seppo Ką žinote apie Suomiją 1992, V. V. Meri Manilinė virvė. Pulkininko vairuotojas, K. Valos Ant žemės krūtinės, abi 1994, M. Waltari Tiesa apie Estiją, Latviją ir Lietuvą 2005, R. Öllerio Suomijos ir Lietuvos tarpusavio ryšiai seniau ir dabar 2004, K. Wiiko Europiečių šaknys 2009, Saulėlydžio atšvaitai 2012).
Iš sorbų kalbos išvertė liaudies pasakų rinkinį Balanų pilis (1971 21992), iš estų kalbos – kūrinių vaikams.

  
  
Naudota literatūra:
1. „Stasys Skrodenis“, Visuotinė llietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/stasys-skrodenis/.
2. „Stasys Skrodenis“, Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Skrodenis.

  
Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje

Smush Image Compression and Optimization