Se­ra­pi­nas Liu­das

Liu­das Se­ra­pi­nas – ku­ni­gas, il­ga­me­tis Prie­ku­lės kle­bo­nas (Klai­pė­dos r.), dirbo ir gyveno Palangoje. Jis gi­mė 1923 m. bir­že­lio 8 d. Bab­run­gė­nų kai­me (ne­to­li Pla­te­lių, Plun­gės r.). Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1948 m. ba­lan­džio 25 d. Į Pa­lan­gą pa­skir­tas 2002 m. rug­pjū­čio 27 d. 2003 m. Pa­lan­gos baž­ny­čio­je iš­kil­min­gai pa­žy­mė­tas jo 80-me­tis ir 55 me­tų ku­ni­gys­tės su­kak­tis.

Jis bu­vo pir­ma­gi­mis sep­ty­nių vai­kų šei­mo­je. Iš pra­džių mo­kė­si Bab­run­gė­nų, vė­liau Did­vy­čių pra­džios mo­kyk­lo­se, 1934 m.  vie­ne­rius me­tus – Plun­gės gim­na­zi­jo­je, ku­rią tuo me­tu iš­lai­kė ka­pu­ci­nai. Anot pa­ties ku­ni­go, vie­nuo­lių ka­pu­ci­nų dva­sia pa­da­rė gi­lų įspū­dį jo jau­nai, im­liai sie­lai. Vė­liau jis mo­kė­si Tel­šių gim­na­zi­jo­se. Pra­si­dė­jus Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, grį­žo į tė­viš­kę, 1942–1944 m. pra­tę­sė moks­lą Plun­gės gim­na­zi­jo­je ir ją bai­gė. Šio­je gim­na­zi­jo­je jam di­de­lę įta­ką pa­da­rė gim­na­zi­jos ka­pe­lio­nas Pet­ras Ja­sas (vė­liau iš­trem­tas į Si­bi­rą). Jis da­vė pir­mą­jį pa­lai­mi­ni­mą, re­ko­men­da­ci­ją bei pa­ta­ri­mus ku­ni­gys­tėn. 1944 m. L. Se­ra­pi­nas pra­dė­jo stu­di­juo­ti Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je. 1946 m. se­mi­na­ri­ją  už­da­rius, stu­di­jas tę­sė Kau­no tarp­die­ce­zi­nė­je ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je. Čia jam 1947 m. lie­pos 7 d. bu­vo su­teik­ti dia­ko­no šven­ti­mai. Val­džia tuo me­tu du­kart nu­ro­dė su­ma­žin­ti klie­ri­kų skai­čių, to­dėl vi­sas kur­sas, ku­ria­me mo­kė­si ir L. Se­ra­pi­nas, bu­vo iš­leis­tas sa­va­ran­kiš­kai baig­ti stu­di­jų. 1948 m. ba­lan­džio 25 d. Pa­ne­vė­žio ka­ted­ro­je vys­ku­pas K. Pal­ta­ro­kas L. Se­ra­pi­nui su­tei­kė ku­ni­gys­tės šven­ti­mus. Pir­mą­jį pa­sky­ri­mą ga­vo į Skuo­dą – dir­bo čia vi­ka­ru. 1950–1958 m. bu­vo Skuo­do pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, 1958–1976 m. – Luo­kės, 1976–1983 m. – Kal­ti­nė­nų, 1983–2002 m. – Prie­ku­lės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization