Brazdžius Bronislovas

Bro­nis­lo­vas Braz­džius (1926–2000) – ku­ni­gas, mokytojas. Jis gi­mė 1926 m. ba­lan­džio 15 d. Va­bal­nin­ko pa­ra­pi­jo­je (Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­ja). Mo­kė­si Bir­žų gim­na­zi­jo­je, ku­rią bai­gęs tris me­tus mo­ky­to­ja­vo. 1952 m. įsto­jo į Kau­no tarp­die­ce­zi­nę ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją, ku­rią bai­gė 1957 m. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1957 m. ba­lan­džio 17 d. Dir­bo vi­ka­ru Var­niuo­se (1957–1958), Tel­šių ka­ted­ro­je (1958–1961), Klai­pė­do­je (1961–1967), kle­bo­nu – Gar­da­me (1967–1970), Vei­vir­žė­nuo­se (1970–1973), Švėkš­no­je (1973–1976), Sa­lan­tuo­se (1976–1986), al­ta­ris­ta – Pa­lan­go­je (nuo 1986 m. iki mir­ties).

Bu­vo ra­maus bū­do, tak­tiš­kas ir pa­mal­dus. Vi­sur, kur jis dir­bo, uo­liai at­lik­da­vo sa­vo pa­rei­gas.  Mi­rė 2000 m. sau­sio 11 d. Klai­pė­dos Rau­do­no­jo Kry­žiaus li­go­ni­nė­je. Pa­lai­do­tas 2000 m. sau­sio 14 d. Pa­lan­gos baž­ny­čios šven­to­riu­je. Pa­mal­doms va­do­va­vo ir šv. Mi­šio­se pa­moks­lą pa­sa­kė Tel­šių vys­ku­pas An­ta­nas Vai­čius. Kar­tu su juo šv. Mi­šias kon­ce­leb­ra­vo 55 ku­ni­gai. At­si­svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė kur­so drau­gai – kun. L. Jag­mi­nas SJ ir kun. J. Ja­naus­kis. Į pas­ku­ti­ni­ą­ją ke­lio­nę ku­ni­gą pa­ly­dė­jo gau­sus bū­rys pa­ra­pi­jie­čių.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization