Teklė Šiukštaitė-Gadonienė (g. apie 1780 m.) – Vladimiro Gadono žmona. Ji iš Jono Pilsudskio paveldėjo Repšių ir Žemalės dvarus. Simonas Daukantas jai yra dedikavęs 1846 m. išleistą dainų rinkinį „Dajnes Ziamajtiū...“, kurio išleidimą ji parėmė. Parengta pagal knygoje...