Žilys Aloyzas

Aloyzas Žilys – visuomenės ir kultūros veikėjas, dirigentas, mokytojas ekspertas, kompozitorius. Jis gimė 1951 m. liepos 16 d. Kretingos rajono Raguviškių kaime. Mokėsi Raguviškų, Jokūbavo aštuonmetėse ir Kretingos I vidurinėje (dabar VŠĮ Pranciškonų gimnazija) mokyklose. 1971 m. baigė Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija), 1978 m. – studijas Klaipėdos universiteto Menų fakultetuose.

1971 m. sukūrė šeimą. Žmona Milda, dukros Violeta ir Lina – pedagogės.
  
 
  

1970 m. A. Žilys pradėjo dirbti Kretingos rajono Klibių kultūros namuose meno vadovu. Čia jis  vadovavo vokaliniams ansambliams, pučiamųjų instrumentų orkestrui, dramos būreliui. 1971 m. buvo pakviestas dirbti į Kretingos rajoninius kultūros namus. Čia jis iš pradžių ėjo instruktoriaus, vėliau – meno vadovo, vyr. metodininko-klubininko pareigas, vadovavo įvairiems meno kolektyvams: ansambliams, kaimo kapelai, chorams, agitbrigadai. Vėlesniais metais dirbo Palangos Kultūros skyriaus vedėju, „Baltijos“ poilsio namų „Vyturio“ reabilitacijos centro muzikos terapijos vedėju, 1996–2002 m. – Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus inspektoriumi, metodininku, vyr. specialistu.

Ilgametė jo ir pedagoginio darbo patirtis: yra dirbęs dirigavimo dėstytoju Klaipėdos menų fakultetų (dabar Klaipėdos universitetas) chorinio dirigavimo katedroje. Klaipėdos aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje ėjo vyr. dėstytojo ir choro vadovo pareigas. Kretingos pirmojoje ir Darbėnų vidurinėse mokyklose, Kretingos mokykloje-darželyje „Žibutė“ dirbo mokytoju, chorų vadovu, koncertmeisteriu.

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Jis yra Lietuvos chorų sąjungos, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos tarybos, Kretingos rajono kultūros tarybos narys, nuo 1996 m. Kretingoje organizuojamų respublikinių (pastaraisiais metais tarptautinių) chorų festivalių „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ iniciatorius, meno vadovas, režisierius bei vyr. dirigentas, Kretingoje nuo 1980 m. vykstančių tradicinių chorinės muzikos koncertų „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant“ iniciatorius ir organizatorius. Nuo 1999 m. jis rengė rajono ugdymo įstaigų Koncertinių programų festivalius ir geriausių rajono meno kolektyvų koncertus, skirtus Vaikų ginimo dienai. Jie vyko Kretingos kultūros centre, prie Kultūros rūmų, prie Kretingos Lurdo. Nuo 2001 m. A. Žilio iniciatyva Kretingos kultūros centre vyksta Kovo 11 d. skirti rajono geriausių vaikų kolektyvų koncertai ir meninių darbų parodos, o nuo 2015 m. birželio 23 d. Kretingoje jo iniciatyva rengiami Lietuvos Aloyzų sambūriai-sakralinės muzikos festivaliai „Aloyzai Lietuvoje – Lietuvai“. Jis yra ir daugelio Lietuvoje vykstančių meno saviveiklos kolektyvų apžiūrų, konkursų, festivalių vertinimo komisijų narys, respublikinių, tarptautinių chorų festivalių dalyvis, dirigentas, kartu su savo vadovaujamais meno kolektyvais dalyvauja respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų šventėse.

A. Žilys vadovauja 1977 m. kovo 17 d. jo paties suburtam Kretingos rajono savivaldybės Kultūros centro moterų chorui „Svaja“, nuo 1985 m. rugsėjo mėnesio – Palangos vyrų chorui „Žilvinas“, nuo 2008 m. – Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ jaunučių chorui „Žibutė“, 2000-2016 m. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Sumos chorui, nuo 2013 m. – savo įkurtam Kretingos Kultūros centro Trečio amžiaus universiteto moterų ansambliui „Svajonių aidas“.

Šie kolektyvai yra daugkartiniai respublikinių konkursų laureatai, respublikinių ir tarptautinių festivalių dalyviai.

1986 m. chorui „Svaja“ už kūrybinius pasiekimus suteiktas Liaudies kolektyvo vardas.

A. Žilio vadovaujami kolektyvai aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų (chorai pabuvojo – Latvijoje, Estijoje, Kaliningrado srityje, Lenkijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vatikane (čia vyrų choras „Žilvinas“ 1996 m. susitiko su Šv. Tėvu Pauliumi II ).

2016 m. balandžio 2 d. Vienos Šv. Kryžiaus vienuolyne įvyko A. Žilio autorinis sakralinės muzikos koncertas, kurio metu skambėjo Mišios šv. Aloyzui ir kiti jo kūriniai.

Iš viso A. Žilys jau yra sukūręs daugiau negu tūkstantį muzikinių kūrinių, skirtų vaikų ir suaugusiųjų chorams, ansambliams, solistams, vaikų spektakliams, kaimo kapeloms. Dalį jo kūrinių sudaro bažnytinės giesmės, Mišios, muzika šokiams.

 

 

Išleisti A. Žilio autorinių kūrinių rinkiniai

 

 1. „Žaliam berže gegulė kukavo“ – Lietuvių liaudies dainų rinkinys. 1993 m., Vilnius;
 2. „Dainelės pradžia“ – 1999 m., Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ministerija;
 3. „Mano knygelės“ – 2001 m., Klaipėda: „Druka“;
 4. „Saulės pasveikinimas“ –2002 m., Vilnius: Leidybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos;
 5. „Čiulbėsiu paukšteliu“ – 2011 m., Klaipėda: „Druka“;
 6. „Lietuvos laukų mes sūnūs“ – 2011 m., Klaipėda: „Druka“;
 7. „Daina gimtinei“ – 2013 m., Klaipėda: „Druka“ (leidinys skirtas Kretingos miesto 760 m. sukakčiai);  
 8. „Mišios šv. Aloyzo garbei“ – 2013, Vilnius: „Jusida“ (kūrinys skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui (1413–2013);
 9. „Mišios šv. Antano garbei“ – 2014 m., Vilnius: „Jusida“ (kūrinys skirtas Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios šv. Antano altoriaus atnaujinimui);
 10. „Mišios šv. Klaros garbei“ – 2015 m. Vilnius: „Jusida“ (kūrinys išleistas lietuvių ir lotynų kalbomis, lygių 2 balsų chorui arba ansambliui ir vargonams, skirtas šv. Klaros ir vienuolyno pristatymui Kretingoje);
 11. „Mišios „Tau, kunige Bosko“ – 2015 m., Vilnius: „Jusida“. Leidinį sudaro himnas „Tau, kunige Bosko“, Mišios lygių balsų (2 b.) ir mišriam (4 balsų) chorui bei vargonams. Kūrinys skirtas kunigo J. Bosko relikvijų sutikimui Kretingoje 2014 m. kovo 16 d.);
 12. „Mišios šv. Pranciškaus garbei“ – 2015 m., Vilnius: „Jusida“. Kūrinys skirtas mišriam 4 balsų chorui ir vargonams. „Saulės giesmė“ (žodžiai šv. Pranciškaus Asyžiečio) skirta šv. Pranciškaus sekėjams Kretingoje ir visoje Lietuvoje;
 13. Giesmynas „Tavo vardui giedam šlovę“ – 2018 m., Klaipėda, S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Leidinį sudaro 174 giesmės, 4 Mišios chorams, ansambliams;
 14. „Saulė aukso ratuos“ – 2020 m., Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Leidinį sudaro 36 kūriniai, skirti instrumentiniams ansambliams, orkestrams, kaimo kapeloms, vokalui;
 15. „Dainų Tėvynei reikės“ (dainos Alfonso Jono Navicko tekstais) – 2022 m., Vilnius: „Jusida“. Leidinį sudaro 64 dainos, skirtos vaikų ir suaugusiųjų chorams, ansambliams;
 16. „Svajonių aidas“ – 2022 m., Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Leidinį sudaro 174 dainos (tarp jų ir harmonizuotos), skirtos suaugusiųjų chorams, vokaliniams ansambliams, kapeloms;
 17. „Viskas telpa dainon“ – 2022 m., Šiauliai-Vilnius: „Alma littera“. Leidinį sudaro 162 dainos, sukurtos pagal Stasio Žlibino žodžius;
 18. „Padainuok man lopšinę“ – 2023 m., Kaunas: „Naujasis lankas“. Leidinį sudaro 25 lopšinės, sukurtos pagal Stanislovo Abromavičiaus žodžius;
 19. „Taip dūžta laikas… “ – 2023 m., Vilnius: „Jusida“. Kūriniai parašyti pagal Bronės Liniauskienės žodžius. Leidinys skirtas B. Liniauskienės gimimo 100 metų sukakčiai.

 

***

Daug A. Žilio kūrinių yra išspausdinta ir kituose leidiniuose – žurnaluose, muzikos vadovėliuose, bendraautorių leidiniuose.

Jis yra sukūręs muziką Kretingos vaikų teatro spektakliams „Strakaliukas ir Makaliukas“ (žodžiai  Kosto Kubilinsko) ir „Trys mažytės voverytės“ (žodžiai Jono Radzevičiaus) bei Gargždų muzikos mokyklai (spektaklis „Vejuosi vasarą“, žodžiai Violetos Palčinskaitės).

Didelę A. Žilio kūrinių dalį sudaro mokyklų, miestų, klubų himnai-dainos.

Jis yra surengęs daugybę savo autorinių koncertų Lietuvoje ir užsienyje, seminarų, atvirų pamokų šalies, bei Latvijos pedagogams ir chorų vadovams.

A. Žilio kūriniai yra skambėję ir respublikinėse bei pasaulio lietuvių dainų šventėse, respublikiniuose ir tarptautiniuose muzikos festivaliuose, bei Čikagoje, Kanadoje, Australijoje.

Daug jo kūrinių paskelbta portale „YouTube“.

A. Žilys yra buvęs Kretingoje, Telšiuose, Plungėje, Tauragėje, Jurbarke, Mažeikiuose, Šiauliuose, Alytuje, Naujojoje Akmenėje, Ariogaloje, Kaune, Palangoje, Klaipėdoje, Vilniuje, Marijampolėje, Utenoje, Jonavoje vykusių rajoninių, zoninių, respublikinių dainų švenčių, festivalių vyr. dirigentas.

Apie jį ir jo kūrybą daug straipsnių išspausdinta respublikinėje, įvairių Lietuvos rajonų bei užsienio šalių spaudoje ir kituose leidiniuose.

A. Žilys yra apdovanotas įvairių konkursų, apžiūrų, kitų renginių diplomais, padėkos ir garbės raštais. Visą pluoštą jam skirtų padėkos ir garbės raštų yra pasirašę aukščiausi šalies vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nariai.

1982 m. jis apdovanotas Meno saviveiklos žymūno ženklu, 1985 m. – Kultūros žymūno ženklu, 1995 m. – Lietuvos Šaulių sąjungos medaliu už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos šaulių sąjungai, 2009 m. – Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir meno premija.

2011 m. – laikraščio „Pajūrio naujienos“ skaitytojai A. Žilių išrinko Metų žmogumi.

2016 m. jis už muzikinės kultūros sklaidą mokykloje, rajone ir visoje Respublikoje, patirtį ir kantrų darbą, talentą ir užsispyrimą siekiant savo tikslo, gebėjimą vesti savo mokinius į stebuklų ir atradimų kupiną muzikos pasaulį, pasitikėjimą savimi, saviraiškos, ir artistiškumo, talentų ir gabumų vaikuose ugdymo galią, ryškią pastarųjų metų meninę veiklą, koncertinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą, Kretingos vardo garsinimą ir gyvenimą, paskirtą dainai ir kūrybai pelnė Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus apdovanojimą „Skriejantis ant pašaukimo sparnų“ (nominacija „Bendruomeniškumo puoselėtojas“. Antrą kartą apdovanojimas „Skrendantys ant pašaukimo sparnų“ jam įteiktas  2020 m. (nominacija „Asmenybės žymė“).

2016 m. Nasrėnuose (Kretingos rajonas), prie paminklo žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui augančiame ąžuolyne jo garbei pasodintas ąžuoliukas.

2019 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija A. Žiliui suteikė Meno kūrėjo statusą.

 

Parengė Jurga Žemaitytė
  
Nuotraukoje – Aloyzas Žilys. Nuotrauka iš A. Žilio asmeninio archyvo

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2023 m. Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“ 

           

Smush Image Compression and Optimization