Žilėnas Alfonsas

Alfonsas Žilėnas (1921–2005) – ekonomistas, vienas žymiausių Lietuvos finansininkų, habilituotas mokslų daktaras, profe­sorius (1966), Lietuvos Mokslų akademijos narys-korespondentas (1976), Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1981). Svarbiausios jo mokslinių tyrimų sritys:  Lietuvos finansų ir mokesčių istorija, nepriklausomos Lietuvos, SSRS ir užsienio šalių mokesčių politiką, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigai.
A. Žilėnas gimė 1921 m. spalio 27 d. Akmenės rajono Kivylių kaime. Mirė 2005 m. spalio 20 d. Vilniuje, baigdamas aštuoniasdešimt ketvirtuosius savo gyvenimo metus.

1945 m. baigė Vilniaus universitetą, kuriame studijavo ekonomiką. Po studijų pasiliko gyventi Vilniuje.
Daugiausia dėmesio A. Žilėnas skyrė universitetinei veiklai. Nuo 1946 m. jis dėstė Vilniaus universitete. 1960–1964 m. buvo Statistikos, buhalterinės apskaitos, fi­nansų ir kredito, nuo 1964 m. – Finansų ir kredito katedros vedėjas, 1970–1979 m. – Finansų ir apskaitos (1977–1979 m.) Ekonominės kibernetikos ir finansų) fakulteto dekanas. 1982–1987 m. buvo Lietuvos mokslinės ekonomistų draugijos pirmininkas. A. Žilėnas gar­bingai tęsė savo profesoriaus, Lietuvos finansų patriarcho V. Jurgučio pradėtus darbus. Savo darbuose jis nagrinėjo mokesčių vaidmenį Lietuvos istorijoje ir da­bartyje, įžvalgiai kėlė finansų raidos problemas moderniojoje eko­nomikoje.

Jis buvo nuolat kviečiamas į aukščiausio lygio ko­misijas, kai reikėjo nagrinėti jautriausius ir aktualiausius Lietu­vos ekonomikos poslinkius. Tai leidžia jį laikyti aktyviu naujųjų procesų Lietuvos ekonomikoje dalyviu, o kartais ir moksliniu stimulu.
A. Žilėnas mirė 2005 m. spalio 20 d. Vilniuje.

A. Žilėnas 1958–1964 m. buvo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų mokslinės draugijos vadovas, 1982–1987 – LSSR mokslinės ekonomikos draugijos pirmininkas. 

Svarbiausi A. Žilėno parašyti pirmieji veikalai: „Ko­lūkių piniginės pajamos ir jų pa­skirstymas“ (1959), „Buržuazinės mokesčių politikos
klasinė esmė ir mokesčių sistemos raidos Lietuvoje (1919–1939 m.) bruožai“ (1963), „Valstietijos apmokestini­mo teorija ir praktika
kapitalizmo sąlygomis“ (1964), „Tarybinių fi­nansų raidos bruožai ir kai kurios šiuolaikinės jų problemos“ (1971), Vilniaus universiteto istorija. 1940–1979 “ (parašė kartu su kitais, 1979), monografija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų pagrindai “ (d. 1 1996, d. 2 1999).
1997 m. A. Žilėnas apdovanotas Vlado Jurgučio premija, 2001 m. – Albino Rimkos premija. 
2010 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete atidaryta auditorija, skirta A. Žilėnui atminti.

  
Parengė Virginijus Baranauskas
  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

Smush Image Compression and Optimization