Žemaitaitis Algimantas

Algimantas Žemaitaitis (1932–2020) – aktorius, režisierius, pedagogas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Jis gimė 1932 m. vasario 15 d. Kudirkos Naujamiestyje (Lietuva) Juozo Žemaitaičio ir Anelės Grajauskaitės-Žemaitaitienės šeimoje. 1944 m. artėjant frontui jis kartu su tėvais, broliu Gintautu ir seserimi Dalia pasitraukė į Vakarus. Daugiau negu metus šeima gyveno Lenkijos Pomeranijoje, vėliau, rusams pradėjus ieškoti Juozo Žemaitaičio, šeima pasitraukė į Vakarų Vokietiją ir čia gyveno kaip  vokiečių repatriantai. Kurį laiką J. Žemaitaitis buvo įkalintas. Pavykus jį išlaisvinti, šeima vėl buvo kartu. Vokietijoje Algimantas, kuris šiek tiek mokėjo vokiškai, lankė Liubeko / Neuštadto lietuvių gimnaziją.  

1949 m. J. ir A. Žemaitaičiai susilaukė dar vienos dukters – Aldonos. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį jie su vaikais išvyko į JAV ir įsikūrė Vaterburyje, CT, kur gyveno Žemaitaičių giminių.

A. Žemaitaitis tarnavo JAV kariuomenėje, sugrįžęs iš jos studijavo teatro meną Konektikuto universite ir baigė jį. Gyvendamas Vaterbryje įsijungė į Šv. Juozapo parapijos veiklą, buvo choro, vyrų okteto narys, vaidino spektakliuose, pats juos režisuodavo, vasaros metu dirbdavo Marianapolyje ir Kennebunck Port, Maine ten organizuojamų ateitininkų stovyklų komendantu. Dalyvavo daugelyje lietuvių kultūrinių renginių, kurie vyko ne tik Vaterbryje, Konektikute, bet ir Bostone, Niujorke, Detroite ir kt. miestuose. Kurį laiką kuriant mokomuosius ir pilno metražo filmus dirbo Holivude. 1960–1964 m. vaidino „Off Broadway“ spektakliuose, taip pat ir miuzikle. Vasaromis režisuodavo spektaklius įvairiuose Konektikuto valstijos miesteliuose, teatre „Com- munity Theater“.

1965 m. persikėlė gyventi į Los Angeles, CA, kur kartu su sesers Dalios vyru Pauliumi Jasiukoniu redagavo filmus. Čia jis taip pat aktyviai įsijungė į Šv. Kazimiero parapijos veiklą. 1967–1976 m. režisavo kompozitorės Onos Metrikienės vadovaujamos moterų muzikinės grupės programas ir „Vakarų aidų“ muzikinius pastatymus. Vėliau, 1978–1979 m., buvo pakviestas režisuoti operas Los Angeles „The International Opera Ensemble“, kuriam vadovavo dr. Nandor Domokosh. 1991–2004 m. režisavo Los Angeles Dramos sambūrio spektaklius. Tuo laikotarpiu bendradarbiaudamas su vietiniais solistais ir Los Angeles Dramos sambūrio aktoriais parengė daug koncertų, operečių, spektaklių.

1968 m. sukūrė šeimą – vedė profesoriaus Kazimiero ir Marijos Alminų dukrą Audronę Alminaitę (santuokoje jie kartu išgyveno 52 metus). 1972 m. jiems gimė dukra Laima, 1976 m. – dukra Daina, o 1983 m. – sūnus Sauliaus. Algimantas labai brangino ir didžiavosi savo šeima. Joje visada buvo puoselėjama lietuvybės dvasia.

1987 m. A. Žemaitaitis, Marytė Sandanavičiūtė-Newsom ir Violeta Gedgaudienė tapo Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos administratoriais. Nuo to laiko Algimantas daugiausiai laiko skyrė šiai mokyklai: dirbo mokytoju, vedė retorikos pamokas, padėjo rengti kultūrines ir švietėjiškas programas, mokiniams ir jų tėvams buvo ne tik geras patarėjas, bet ir pagalbininkas. Savo sodriu balsu jis visus paragindavo, sukviesdavo įvairiems darbams. Šią lituanistinę mokyklą baigusios jo dukros Laima ir Daina joje liko mokytojauti, sūnus Saulius taip pat dalyvavo mokyklos ir parapijos veikloje. Anūkų Gintaro ir Saulės gyvenimas buvo praturtintas dideliu senelio dėmesiu. Sekdama Algimanto pavyzdžiu visa šeima noriai dalyvaudavo lietuvių kultūrinėje ir švietėjiškoje veikloje.

Prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę Algimantas daugelį metų aktyviai dalyvavo Fronto bičiulių organizacijos veikloje. Jis kasmet rengdavo literatūrines popietes, į jas pasikviesdavo rašytojus iš Lietuvos ir JAV.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Algimantas tapo  organizacijos pirmininku. Jis rengdavo kasmet vykstančius Kovo 11-osios minėjimus, į juos taip pat pasikviesdamas svečių iš Lietuvos, JAV ir įvairių kitų šalių. Būdamas ALT’o pirmininku, lietuvius išeivijoje ir Lietuvoje skatino puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas bei lietuvišką šeimą.

Algimantas buvo didelis Lietuvos patriotas, todėl iš karto po Nepriklausomybės atkūrimo nuvyko į Lietuvą ir pradėjo bendradarbiauti su Telšių dramos teatru, kitomis kultūros įstaigomis, rengė kultūrines programas Telšiuose, Nidoje, Vilniuje, Švėkšnoje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune, ir kitur.

A. Žemaitaitis mirė 2020 m. gruodžio 31 dieną. Jo palaikai 2023 m. buvo parvežti į Lietuvą ir birželio 24 d. palaidoti Vilkaviškio rajono Žaliosiose kapinėse.

 

Naudota literatūra:

  1. „Algimantas Žemaitaitis“, Draugas, 2020 gruodžio 31 d.: https://www.draugas.org/mirties2/algimantas-zemaitaitis/.

  
  
Parengė  Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


Smush Image Compression and Optimization