Veitas Matas Kiprijonas

Matas Kiprijonas Veitas (rašėsi Weitt, kunigas Wejtas, Mateus Wejtts, 1834–1923) – kunigas, knygos „Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža“ autorius. Jis gimė 1834 m. Veitalių (Veitelių) kaime, Ylakių parapijoje, Mažeikių apskrityje (dabar Skuodo r. teritorija). Iš pradžių lankė privačią kunigo Sidabravičiaus mokyklą Sedoje, paskui dvejus metus praleidęs tėvų ūkyje įstojo į Varnių kuni­gų seminariją. Ją baigęs 1861 m. vyskupo Motiejaus Valančiaus buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Ylakių vikaru. Čia jis buvo ir 1863 m. sukilimo laikotarpiu. Savo atsiminimuose pateikia prasmingą dalyva­vimo sukilime motyvaciją: „1863 m. […]. Visai rusų galybei buvo paskelbtas karas, reikėjo jį palaikyti – uždavinys, jei ne visiškai nepa­keliamas, tai bent išimtinai sunkus… Tvirtų pažiūrų ir fantazijos bu­vau įtrauktas sumišimo sūkurin, kaip ir didesnioji ano meto jaunuo­menės dalis, be vilties laimėti tai, ko buvo siekiama, vien tik ta įsisiūbavusia nusiminimo pajėga, kuria žmogus puola į ugnį gelbėti žūstančio mylimo asmens, aukojant tėvynei tai, ką kas išgalėjo“[1].

Iš teisme jam pateiktų kaltinimų[2] žinome, kad buvo įskųstas ragi­nęs savo parapijiečius sukilti, todėl perduotas karo lauko teismui. Trūkstant teisinių įrodymų iš pradžių nebuvo patrauktas baudžiamo­jon atsakomybėn, tačiau kaip įtariamasis buvo sekamas. 1863 m. ge­gužės mėnesį buvo suimtas ir kalintas Telšiuose, kur savo akimis matė „triumfalinį kunigo Noreikos laidotuvių ceremonialą“. Tardymo ko­misija pripažino jį kaltu kaip nepatikimą ir 1863 m. rugpjūčio 4 d. nuteisė ištremti į Archangelsko guberniją[3]. Tad rugpjūčio 10 d. išvy­kęs etapu per Varnius, Nemakščius, Raseinius, Vilkiją, Kauną, rug­pjūčio 28 d. pasiekė Vilnių[4], iš kur rugpjūčio 31d. politinis „nusikal­tėlis“ kunigas Matas Veitas buvo išsiųstas į bausmės atlikimo vietą. Vyskupas Motiejus Valančius 1863 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi į Vil­niaus generalgubernatorių, prašydamas pasigailėti nuteistų tremčiai kunigų, tarp jų ir M. Veito. Deja, prašymas nepadėjo. Iš M. Veitas Vilniaus pateko į Petrapilio persiunčiamąjį kalėjimą, iš ten surakintas grandi­nėmis, iškankintas baisaus nuovargio, sargybinių patyčių, lietaus, pur­vo, nepageidaujamų gyvių, spalio–lapkričio mėnesiais pėsčiomis per Murzinką, Šliselburgą, Vitegrą, Cholmogorus, Archangelską, kairiuo­ju, vėliau dešiniuoju Dvinos krantu, Pinegos upe, per Pinegos miestą pasiekė Mezenę. Ši kelionė baisiomis vėlyvo rudens ir žiemos pra­džios sąlygomis siekė apie 2000 km (1967 varstus) […]. Čia jis kartu su kitais 11 kunigų tremtinių prabu­vo iki 1871 m., kai už nuoširdų darbą su badaujančiais buvo perkeltas į kiek geresnes sąlygas – Senkursko miestą. Tremtyje sulaukė penkių vysk. M. Valančiaus laiškų. Vyskupo arba jo įpareigotų kunigų laiš­kai, išlikę Skuodo bažnyčioje ir monsinjoro habil. dr. Petro Puzaro dėka tapę žinomi giminaičiams, liudija apie nuolatinį vysk. M. Valančiaus dėmesį savo vyskupijos kunigams tremtiniams: 1864 m. kovo mėnesį vyskupo įpareigotas kun. Justinas Dovydaitis skyrė M. Veitui 25 rub­lių paramą, 1865 m. kovo mėnesį jį aplanko vyskupo pasirašytas laiš­kas, o 1866 m. kovo mėnesį paties vyskupo rašytas laiškas ne tik praneša apie vėl siunčiamą paramą, bet ir aprašo tų metų pavasarinę Lietuvos gamtą, gimtinės parapijų (Ylakių ir Sedos) naujienas, kar­tu siunčia patarimus, kaip gyventi ir elgtis rusų gyvenamame krašte. Iš šio laiško sužinome, kad susirašinėjimo būta abipusio: vyskupas dėkoja M. Veitui už sveikinimus jo Angelo Globėjo dieną. Neda­tuotame prieraše, rašytame vyskupo, aptinkame žinią, kad kapitula iš Varnių jau perkelta į Kauną. 1867 m. kovo mėnesį vysk. M. Va­lančius, taip pat dėkodamas už sveikinimus, labai maloniai įvertino kunigo dėmesį buvusiam savo ganytojui. Vėl siunčiamas vyskupo palaiminimas ir materialinė parama. Ir 1869 m. vasario mėnesį ap­lanko parama ir tradicinis laiškelis. Kitas laiškelis ir parama vėl siun­čiami tų pačių metų rudenį.

Ypatingas 1869 m. vasario mėnesio vyskupo laiškas M. Veitui, pra­sidedantis kreipiniu „mylimam sūnui Matui Veitui“. Be pranešimo apie siunčiamą tradicinę labdarą, laiške metaforiškai pasakojama apie liūdną situaciją gamtoje, patariama, kaip atlikti kunigo pareigas, siunčiamas palaiminimas. 1871 m. kovo mėnesį vyskupas savo laiške dė­koja „mielam kunigui Matui“ už dovaną – Lietuvoje neregėtą šiltą žieminę kepurę, užsimena apie galimą sugrįžimą į Lietuvą ir laukia, vėl siunčia paramą.

1871 m. lapkričio 25 d. manifestu 1863 metų sukilimo tremtiniai gavo leidimą grįžti į savo kraštą, kurį pasiekė jau 1872 m. Grįždamas M. Veitas Kaune aplankė vysk. M. Valančių. Pokalbio metu vyskupas apdovanojo jį mažu Angelo Sargo paveikslėliu su įrašu: Mathias Epis chopus R P. Mathaeo Wejt cum pastorali benedictioni transmittit 1872 a.

Gavo paskyrimą į Šenbergą (dab. Skaistkalnė): „Tai, tėveli, važiuok į Šenbergą, tik sėdėk tyliai, o aš tavęs neužmiršiu“. Palydėtas šių gany­tojo vysk. M. Valančiaus žodžių pradėjo nuoširdžią tarnystę latvių katalikams.

Yra išlikęs ir vysk. M. Valančiaus 1874 m. kovo mėn. laiškas deka­nui A. Mikuličiui į Lietuvą grįžusio M. Veito reikalu.

Žemaičių vyskupo susirašinėjimas su tremtiniu kunigu M. Veitu patvirtina istoriko kun. Antano Aleknos suformuluotus teiginius: vysk. Motiejus Valančius siekė užtarti ir išlaisvinti daugelį už daly­vavimą sukilime nuteistų kunigų[5], nors ir negalėdamas padėti vi­siems, neužmiršo ištremtųjų, rėmė juos moraliai ir materialiai, o grįžusiais po tremties į Lietuvą pasirūpino taip, kad jie galėtų kuni­gauti, kuo mažiau atkreipdami į save budrių okupacinių institucijų dėmesį.

Išlikęs susirašinėjimas su cenzūra, M. Veito 1905 m. testamentas ir jo publikuoti veikalai: „Maij-Mehnesis jeb Marijos Mehnesis“ – į latvių kalbą išverstos kapucino Prokopo Leščinskio „Gegužės pamaldos“ su de­dikacija latvių katalikams, išspausdinta 1887 m., aprobuota vyskupo Mečislovo Paliulionio[6], bei trumpas katekizmas „A. B. C. ar ihsu Kate­kizmu“, aprobuotas Mogiliavo arkivyskupo Antano Fijalkovskio (Au­tom FijaHcowski) 1876 m., bene pirmoji lietuvių kilmės kunigo lat­vių katalikams parengta ir išspausdinta knyga. Policija griebėsi tą

katekizmą konfiskuoti, bet visi egzemplioriai jau buvo išparduoti. Vėl atkreipęs į save policijos dėmesį, M. Veitas neteko teisių sakyti pa­mokslus bažnyčioje ir dėstyti vaikams katekizmą parapijos mokyklo­je, gyveno nuolatinėje baimėje.

Tačiau jo išleistų knygų sėkmė, jų poreikis latvių katalikų ben­druomenėse maištingos dvasios kunigą Matą Veitą skatino tęsti kata­likiškąją leidybinę veiklą. 1882 m. Jelgavoje išleista nepaprastai puoš­ni maldaknygė „Selta Altaris“ (Aukso altorius)[7] su paauksuotu viršeliu, papuošta litografijomis. Tai didžiausias ir poligrafine prasme labai išraiškingas M. Veito veikalas, kurį taip pat lydėjo sėkmė. Maldakny­gė buvo aprobuota 1879 m. Kaune vyskupo Aleksandro Beresnevi­čiaus ir cenzūros Rygoje 1880 m. Šis ypač didelės apimties maldynas, anksčiau minėti leidiniai, jo prisiminimai apie 1863 m. sukilimą ir „Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža“ liudija nepaprastą kunigo M. Veito darbštumą, jo sugebėjimą puikiai bendrauti ir rašyti lietu­vių, latvių, lenkų ir rusų kalbomis. Su religinių raštų leidyba susijusi jo veikla Lietuvoje ir Latvijoje tikrai nėra pakankamai įvertinta, nors be jokios abejonės XIX–XX a. sandūroje jo būta vieno produktyviau­sių šios literatūros autorių, rengėjų ir leidėjų baltų kalbomis. Mato Veito 1905 m. testamentas (VUB RS, f. 1-F 950) bei nedatuotas laiš­kas Telšių vyskupui Mečislovui Paliulioniui rodo, kad visą savo reli­ginių leidinių pelną skiria Šenbergo katalikų parapijos labdarybės tiks­lams.

1871 m. gegužės 13 ir 17 d. imperatoriaus įsakymais, kunigas Matas Veitas, sąraše įrašytas trečiuoju numeriu, kartu su kitais 1 464 asmenimis buvo išlaisvintas iš policijos priežiūros ir gavo leidimą gyventi bet kurioje Rusijos imperijos vietoje, išskyrus sostines ir jų gubernijas, buvusią Lenkijos ir Lietuvos karalystę, tačiau jam taip pat buvo draudžiama gauti valstybinę ir visuomeninę tarnybą. Vysku­po Motiejaus Valančiaus valia M. Veitas  buvo paskirtas į Senbergą (Skaistkalnę), tai rodo 1871 m. gruodžio 18 d. jam išduotas Bauskės pavieto Šen- bergo ispravniko leidimas Nr. 1016. Dvasinių reikalų departamen­to 1875 m. duomenimis, Kuršo gubernijoje apsigyveno 62 kunigai, išlaisvinti iš policijos priežiūros. Čia M. Veitas su pertraukomis gy­veno ir dirbo iki 1885 m. Savo aktyvia veikla sukėlęs kitatikių nepa­sitenkinimą, trejiems metams buvo iškeltas į Padunojės filiją (Alūkstos apskr.), dirbo mokyklos kapelionu Paurupyje (Rucavoje), o 1885 m. pradžioje jam vėl leista apsigyventi Senberge[8]. Kuršo gubernato­rius 1884 m. nusiuntė raštą Kuršo gubernijos žandarmerijos virši­ninkui, kuriame išvardyti kunigai, gyvenantys Kuršo gubernijoje, buvę politiniai kaliniai, atleisti nuo viešos policijos priežiūros, ta­čiau palikti stebėti slapta arba vėl viešam policijos sekimui už nau­jus prasižengimus. Tarp jų minimas ir kunigas Matas Veitas; vi­siems jiems uždrausta toliau gyventi Šiaurės Vakarų krašte, sostinėse ir jų gubernijose, taip pat buvusioje Lenkijos ir Lietuvos karalystėje. 1885 m. Kuršo gubernijos kanceliarija sudarė tikslų kunigų, buvu­sių tremtyje, sąrašą, kurie privalėjo palikti minėtas gubernijas ir iš­vykti į Rusijos gilumą arba užsienį. Vėl tremtis. M. Veitas pasirinko Kazanę ir buvo tenai paskirtas vikaru. Kuršo gubernatorius 1885 m. lapkričio 16 d. potvarkiu išdavė kunigui Matui Veitui bilietą Nr. 722. Atvykęs į Kazanę 1885 m. pabaigoje „išverčiau latviškai Gegu­žės pamaldas antrašte „Maij-Mehnesis jeb Marijus Mehnesis“ ir tą kny­gutę paaukojau latviams katalikams prisiminti ilgamečiui tarp jų gyvenimui“, – rašė M. Veitas[9]. 1887 m. Mogiliavo arkivyskupo Alek­sandro Kazimiero Gintauto-Dzievaltovskio (Gintowt-Dziewahowski) buvo paskirtas Krasnojarsko bažnyčios kuratu. Čia atvykęs su­remontavo apleistą Krasnojarsko katalikų bažnyčią, į tuos darbus sudėjo visas turėtas santaupas, gautas už savo išleistas latviškas kata­likiškas knygas. 1887 m. gruodžio 19 d. atlaikė pirmas šv. Mišias „su savo amunicija, kurią visą piligrimystės gyvenimą nuo 1863 metų su savimi turėjau“. Greičiausiai Adomo Mackevičiaus, savo bu­vusio klebono Senberge, paskatintas (susirašinėjo iki pat jo mirties) pradėjo rašyti Sibiro Katalikų Bažnyčios istoriją. Savo paskutiniame laiške Matui Veitui jis rašė: „Laukiu, kada gi Jūs ir Sibiro misionie­riai apie save prabilsite pasauliui? Kada pateiksite apie savo ištaigin­gas katedras, klebonijas? Kalnai, pakalnės, apygardos: Ačinsko, Mi- nusinsko, Kansko, Krasnojarsko, Jenisiejaus, Tomsko, Tobolsko, Irkutsko; o tos kalnų viršūnės, apie kurias rašei, – Tašybas, Matro­sas, Abakansko Zavodai; juk visa tai yra įdomūs dalykai: Sajanai ir Jablono kalnynai, ar neverti pamatyti, nors ir popieriuje? Tad jeigu taip godžiai skaitome korespondenciją iš Kuldžios, Indijos, Ekva­doro Amerikoje ir kitų vietų, kuo blogesnės jūsų kelionės po tun­dras ir sniegynus? Taigi pripuolamu laisvu laiku aprašyk ir mums atiduok…“ (Iš Adomo Mackevičiaus 1889 m. laiško Matui Veitui).

Sibire M. Veitas tyrinėjo archyvines Krasnojarsko ir Irkutsko baž­nyčių knygas, rinko medžiagą iš visų jam prieinamų šaltinių. 1897 m. jį aplankė kunigaikštis Povilas Sapiega, kuris po kelerių metų aprašė šią kelionę ir kun. M. Veitą bei jo parapiją („nuo kinų sienos iki Ledi­nuotojo vandenyno“) savo „Šeimos kronikoje“.

Ryšiai su Lietuva (išskyrus kelis draugus kunigus) ir šeima buvo menki. Tėvas mirė 1869 metais, dar kunigui esant pirmojoje trem­tyje, o motina – 1882 metais. Vienas iš ryšių su šeima liudininkų yra Antano Veito (kunigo brolio sūnaus) laiškas seseriai: „Gavau nu diedes isz Siberijos gromatą, diede labai kankinas, kad nurasziau jam, žadiejo neužilgo iszsiusti man savo fotografiją“ (Giminės ar­chyvas Luokėje).

Su gimtaisiais kraštais siejo ir rūpinimasis Krasnojarsko bažnyčios remontu, įranga, nelaimingo likimo savo krašto tremtiniais.

Jau anksčiau, po sukilimų uždarant buvusios Abiejų Tautų Res­publikos bažnyčias, jų įranga (pvz., iš Bialyničių karmelitų ir Golovčinų dominikonų) atiteko steigiamai Krasnojarsko filijai. Varinę monstranciją, 1875 m. kun. M. Veito rūpesčiu atsiųstą iš Sienicko bažnyčios, bernardinų vienuolis juvelyras Ignacas Golinskis 1888 m. atnaujino, paauksavo ir papuošė kalnų krištolu. Kitą varinę monst­ranciją – Tomsko bažnyčios auką – tas pas juvelyras paauksavo 1890 m. Ampules ir padėklą paaukojo prancūzų pirklys Jeanas Pierras Alibertas, krucifiksą ciborijai – jau minėtas P. Sapiega, procesijų kryžių par­sisiųsdino iš Varšuvos Fražetovo religinių reikmenų dirbtuvės, transparantinį paveikslą „Viešpats Kristus, gulintis karste“ paaukojo pats kun. M. Veitas, bažnytinius rūbus aukojo grafienė P. Potocka iš Var­šuvos. Vien per 1888-uosius metus Krasnojarsko bažnyčios remontui ir naujos tvoros statybai išleido beveik 3 000 sidabro rublių, nors aukų buvo surinkta tik 847 sidabro rubliai. Tuo tarpu pats kunigas gavo vos 30 rublių mėnesinę algą. Visiems šiems darbams, be abejonės, išleido savo santaupas, įgytas Latvijoje, o tai, kad rado rėmėjų ir tarp neturtingų parapijiečių, ir Lenkijoje, rodo puikius kun. M. Veito or­ganizacinius sugebėjimus. Baigdamas savo tarnybą Krasnojarske, šiai katalikų bažnyčiai ir iš vidaus, ir iš išorės suteikė šventovės vaizdą, kuris gerokai disonavo su chaotiškai užstatytu tuometiniu Krasno­jarsko miestu.

Po parapijietės Uršulės Varneckienės mirties kurį laiką augino tris našlaičiais likusius berniukus: Kazimierą, Adomą ir Mečislovą, ku­riuos vėliau pavyko grąžinti giminei į Kauno gubernijos, Šiaulių ap­skrities, Kruopių valsčiaus, Papilės parapiją.

Į Lietuvą grįžo 1909-aisiais. Tremtis užtruko 46 metus! Kurį laiką buvo paskirtas Kalnalio filijos kuratu, o nuo 1913 m. iki mirties – Skuodo altarista. Su savim parsivežė „Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraižos“ rankraštį lenkų kalba. Jau gyvenimo saulėlydyje taip pat lenkiškai parašė ir savo atsiminimus iš tremties į Archangelsko sritį po 1863 m. sukilimo (rankraštis taip pat saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje). Sutrumpinti šie atsiminimai lietu­viškai buvo išspausdinti „Mūsų senovėje“ (t. 2, 1937-1938) bei Vaclovo Biržiškos pakartoti „Praeities pabirose“ (1960).

„Sėdėdavo kampe. Senutėlis. Visiems šypsodavosi bedante burna. Mažai kalbėdavo. Mama (t. y. Barbora Veitienė – brolio žmona) pa­linkdavo jam skanesnius ir minkštesnius kąsnelius. Ir jai šypsodavosi ir linksėdavo galvą dėkodamas“, – prisimena Ona Veitienė (kunigo brolio marti) paskutinius Mato Veito gyvenimo metus.

Mirė Skuodo altarijoje 1923 m. sausio 13 dieną. Palaidotas Narvydžių kapinėse šalia Skuodo. Monsinjoro P. Puzaro rūpesčiu XX a. šeštajame dešimtmetyje jo amžino poilsio vieta pažymėta antkapiu.

Apie skelbiamą rankraštį ir Matą Veitą kaip istoriką Romos Katalikų Bažnyčios istoriją, kaip rašo pats Matas Veitas 1895 m. sausio 26 d. laiške Mogiliavo Romos katalikų dvasinei kon­sistorijai, jis pradėjo tyrinėti apie 1894 metus, pirmiausia remdamasis Krasnojarsko bažnyčios archyvinėmis knygomis. Naudojosi ir Irkut­sko bažnyčioje buvusia archyvine ir istorine medžiaga. Norėdamas parengti kiek įmanoma išsamesnę studiją, duomenų bandė gauti ir iš Mogiliavo dvasinės konsistorijos, tačiau atsakymo nesulaukė.

Medžiagos ieškojo ir mokslinėse publikacijose apie Sibirą. Tai, kad nebuvo žinių apie pirmuosius katalikus misionierius Sibire, tyrinėto­jas įvertino kaip didžiulį trūkumą Bažnyčios istorijoje ir laikė rimta paskata rinkti medžiagą ir rašyti. Autorius aiškiai suprato, kad tiesa ir nešališkumas yra svarbiausias istorijos tikslas ir tik taip joje tarsi veid­rodyje gali atsispindėti praeitis su visais savo bruožais. Jis nesiekė su­kurti ypač svarbų veikalą, apimantį visą Sibiro istoriją. M. Veito tiks­las – „pateikti trumpą, bet pakenčiamą bažnyčių ir katalikų misijų Sibire istorijos, krašto raidos apybraižą nuo seniausių iki pastarųjų laikų“. Taigi autorius turėjo lyg ir du tikslus: Katalikų Bažnyčios isto­riją Sibire ir šio krašto raidą. Savo studijai parengti stengėsi naudotis visais jam žinomais ir su aptariamu darbu susijusiais veikalais bei au­toriais. Be jau minėtų bažnyčių archyvų, stengėsi surinkti ir smulkias žinutes, išbarstytas periodiniuose leidiniuose, kruopščiai skaitė svar­biausias studijas, būtinas pasirinktai temai atskleisti. Tai rodo ir ne visai tolygus tekstas, dažnai neaiškiai, o kartais ir visai nenurodyti šaltiniai. […]

Pats autorius labai kukliai vertino savo kaip istoriko jėgas: archyvi­nės medžiagos trūkumas, patyrimo stoka jam neleido tikėtis, kad pa­vyks sukurti išsamų ir tikslų veikalą, bet, anot jo, tai kiti autoriai galė­sią daug geriau padaryti ateityje.

Tačiau ta ateitis pasirodė be galo tolima. Nuo šios studijos sukūri­mo praėjo jau lygiai šimtmetis, o nė vieno kito išsamaus veikalo, skir­to Katalikų Bažnyčios Rusijos Sibire istorijai, taip ir nesulaukėme. Atskiros nedidelės publikacijos tos spragos užpildyti nepajėgios, ir jau vien dėl to M. Veito studija yra reikšminga. Pirmiausia ji svarbi Lie­tuvos Katalikų Bažnyčios istorijai, kadangi išsamesnės studijos šia te­ma nėra. Ypač svarbu tai, kad autorius rėmėsi archyvine medžiaga, XIX a. pabaigoje saugota Sibiro katalikų bažnyčiose. Dėl nepalankių istorinių aplinkybių dažniausiai neišliko nei pačių bažnyčių, nei jų archyvų, tad ne vienu atveju M. Veito parengta studija – svarbus istorinis šaltinis visiems, kas domėsis Katalikų Bažnyčios Sibire istori­ja, o ypač Lietuvos ir Lenkijos istorijos tyrinėtojams, nes lietuvių ir lenkų kunigai bei tikintieji tremtiniai buvo pagrindiniai Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos kūrėjai. Šią studiją M. Veitas rašė dar ir 1904 m., baigė apie 1905 m., tai netiesiogiai liudija ir jo tais metais surašytas testamentas.

Veikalas įdomus ir Sibiro tautų istorijos bei papročių faktais. Apta­riami net seniau čia gyvenusių tautų archeologijos paminklai, savitai interpretuojama. Autorius stengėsi pateikti kiek įmanoma objekty­vesnę Sibiro apgyvendinimo ir užkariavimo istoriją, kurioje pakako ir žiaurumo, ir avantiūrizmo, ir tikro patriotizmo bei puikių ir energin­gų verslininkų, pirklių. Tačiau daugiausia dėmesio, be abejo, skirta tiems, kuriuos imperijos grobiamoji ir priespaudos politika pavertė tolimojo Sibiro kaliniais ir tremtiniais – visus kunigus, vienuolius, daugelį tikinčiųjų, o neretai ir viskuo nusivylusių žmonių. Tiesa, XIX a. pabaigoje ten lietuviai ir jų kaimynai neretai pradėjo užklysti ir savanoriškai – ieškodami sotesnės duonos ar aukso. Visi jie, autoriaus nuomone, čia platino šviesą, europietiškos civilizacijos užuomazgas, įskiepijo garbės supratimą, prisidėjo prie papročių sušvelninimo. Sun­kios tremtinių gyvenimo sąlygos neatšaldė meilės ir prieraišumo gim­tajam kraštui, o tikėjimo ir patriotizmo dvasia neišblėso, bet sustiprė­jo ir įgavo ištvermės.

Parašytą studiją M. Veitas, kaip minėta, parsivežė grįždamas į Lie­tuvą 1909 m. ir greičiausiai dėl savo amžiaus bei galimybių net ne­bandė čia jos publikuoti. Šio ir kitų rankraščių likimą po autoriaus mirties geriausiai iliustruoja kunigo Pranciškaus Žadeikio 1932 m. liepos 22 d. laiškas Juozui Tumui Vaižgantui: „Be tų atspausdintų savo veikalų kun. Veitas paliko didoką krūvą įvairių užrašų ir rankraš­čių. Jam mirus aš visą tą medžiagą įteikiau Antanui Šilgaliui (Dama­zui Treigiui), nes jis žadėjo visą medžiagą peržiūrėti ir spaudai priruošti. Bet pasirodė, kad jisai nieko nedaręs, tik viską atidavęs V. Biržiškai, likau kaip ir užgautas, nes aš patsai ruošiaus tą medžiagą priruošti spaudai […]. Dar yra įdomus dalykas, tai Sibirijos Katalikų Baž­nyčios istorija […]. Prašau jus, Gerbiamas Kanauninke, neleisti, kad tokie užrašai trūnėtų, bet paskelbkite juos visuomenei […]“ (VUB RS, f. 1-F930, L 4).

Taip ir neišspausdinti rankraščiai pateko į Vytauto Didžiojo uni­versiteto Rankraščių skyrių, vėliau – į Vilniaus universiteto Rankrašty­ną. […]

Kunigo Mato Veito ir jo giminės istorija gali būti šimtametės pasi­priešinimo okupantams tradicijos Lietuvoje ir skaudžių smūgių, ku­rie šiuo atveju labai iliustratyvūs – Bažnyčios, giminės ir asmens likimo, kovos, tradicinių nuostatų ir nusiteikimo ateičiai prasme, pavyzdys.

Veitų giminės legendos pasakoja apie prosenelių dalyvavimą 1794 m. Tado Kosciuškos sukilime, o Mato Veito prisiminimai atskleidžia da­lyvavimo 1863 m. sukilime motyvus, tėvų reakciją į sūnaus areštą ir tremtį, užsitęsusią 46 metus. Gausi korespondencija liudija apie ben­dravardžio sūnėno Mato Veito, vieno iš Lietuvos veterinarijos pradi­ninkų, klajones po Rusiją XIX a. pab.–XX a. pr., negavus leidimo gyventi ir dirbti Lietuvoje. Ypač skaudus Veitų giminės liki­mas 1940–1945 metais: vienų šeimos narių žūtis Sibire ir sunki trem­ties dalia Rytuose, o kitų – prievartinė emigracija į Vokietiją, vėliau – į JAV. Pagarba istorijai, meilė kraštui ir įsipareigojimas remti, padėti našlaičiams, besimokančiam jaunimui, giminės susitelkimo tradicija lėmė, kad šiuo metu Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių sky­riuje esantis M. Veito Katalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraižos ran­kraštis pasiektų Lietuvos skaitytoją kaip pirmasis skaudžios, tačiau labai prasmingos giminės istorijos liudininkas. […].

 

Tekstas parengtas pagal 2004 m. Vilniaus dailės akademijos išleistoje vienuoliktoje serijos „Žemaičių praeitis“ knygoje „Kun. Matas Veitas. Batalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža“ pirmą kartą išspausdintą  Adomo Butrimo ir Sofijos Veitaitės-Gedminienės tekstą „Apie autorių – sukilėlį, tremtinį, religinių raštų leidėją (p. 10–21)

*** 

Nuotraukoje – knygos „Kun. Matas Veitas. Batalikų Bažnyčios Sibire istorijos apybraiža“ virželis. dailininkas Martynas Gintalas

_____________________

[1] Kun. Matas Veitas, Atsiminimai iš 1863 m. // Mūsų senovė, , 1937– 1938, t. 2, p. 63.

[2] P. Kubicki, Bojownicy kaplani za spraivį Košciola i ojczyzny w latach 1861–1915, Sandomierz, 1936, t. 1, p. 386–388.

  1. Vaišnora, Veitas Matas Kiprijonas II Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1965, t. 33, p. 284; P. Kubicki. Bojoįvnicy kaplani …, p. 386.

[3] J. Vaišnora, Veitas Matas Kiprijonas II Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1965, t. 33, p. 284; P. Kubicki. Bojoįvnicy kaplani …, p. 386.

[4] Kun. Matas Veitas, Atsiminimai …, p. 75.

[5] A. Alekna, Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, Čikaga, 1975, p. 197–200.

[6] J. Vaišnora, Veitas Matas Kiprijonas…

[7] [7] M. Wejtts, Selta Altaris, Jelgava, 1882, 770 p.

[8] P. Kubicki, Bojoįvnicy kaplani…, p. 388.

[9] Kun. Matas Veitas, Atsiminimai…, p. 261.

Smush Image Compression and Optimization