Valiuška Antanas

Antanas Valiuška (1915–1998) – ku­ni­gas, vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros vei­kė­jas, ke­lių kny­gų au­to­rius, spaudos bendradarbis.

A. Va­liuš­ka gi­mė 1915 12 20 Lau­mai­čių kai­me (Ša­čių pa­ra­pi­ja, Skuo­do r.). 1934 m. bai­gė Skuo­do gim­na­zi­ją, po to mo­kė­si Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je, ku­rią bai­gęs 1940 05 23 bu­vo įšven­tin­tas į ku­ni­gus. 1939–1943 m. bu­vo Ša­čių vi­ka­ras, 1943–1944 m. – Pa­lan­gos gim­na­zi­jos ka­pe­lio­nas. Nuo 1944 m. ru­dens gy­ve­no Vo­kie­ti­jo­je, įvai­rio­se vie­to­se dir­bo lie­tu­vių trem­ti­niu sie­lo­va­do­je. Il­giau­sią lai­ką Vo­kie­ti­jo­je ėjo Hei­del­ber­go lie­tu­vių stu­den­tų ka­pe­lio­no pa­rei­gas. 1946–1949 m. stu­di­ja­vo fi­lo­so­fi­ją ir fi­lo­lo­gi­ją Hei­del­ber­go uni­ver­si­te­te (Vo­kie­ti­ja). 1949 m. emig­ra­vo į Ar­gen­ti­ną ir ten už­si­ė­mė pa­sto­ra­ci­ne veik­la. Nuo 1953 m. gy­ve­no JAV. 1959 m. pa­skir­tas Los An­dže­lo Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos vi­ka­ru. Šias pa­rei­gas jis ėjo ke­le­tą me­tų. Los An­dže­le jis bu­vo ir skau­tų bei at­ei­ti­nin­kų dva­sios va­das. 1968 m. Pho­e­ni­xe (Ari­zo­nos vals­ti­ja, JAV) įstei­gė lie­tu­vių mi­si­ją ir jai daug me­tų va­do­va­vo. 1968 m. iš­spaus­di­no evan­ge­li­jų aiš­ki­ni­mus – „Šven­ta­die­nio žo­dis“. Vė­liau iš­lei­do kny­ge­les „Gie­do­ki­me Vieš­pa­čiui“, „Mi­si­jos de­šimt­me­tis Ari­zo­no­je“. Ra­šė ei­les. Re­da­ga­vo ir lei­do mė­ne­si­nį in­for­ma­ci­jos biu­le­te­nį „Ari­zo­nos Lie­tu­vis“. Jo pub­li­ka­ci­jų yra pa­skel­bęs „Že­mai­čių Prie­telius“, „Lai­kas“ (Ar­gen­ti­na), „Drau­gas“.

Antanas Valiuška mirė 1998 metais.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization