Valatkienė (Šilinskaitė) Laimutė

Laimutė Valatkienė (Šilinskaitė) (1937–2018) – archeologė, muziejininkė.

L. Valatkienė savo biografijoje, paskelbtoje interneto svetainėje „Lietuvos archeologijos draugija“ (adresas https://lad.lt/valatkienelaimute/) taip yra apie save parašiusi:

„Gimiau 1937 m. spalio 15 d. Kušlėnuose, Mažeikių r.

1971 m. pradėjusi dirbti Telšių kraštotyros muziejaus „Alka“ filiale – Mažeikių kraštotyros muziejuje, domėjausi kraštotyra, archeologija. Rinkdama medžiagą aptikau žmogų, žinojusį pilkapį miške ir ardomo senkapio Ventos šlaite, vietas. Jo dėka ir buvo išaiškintas Zastaučių pilkapis, kurį 1974 m. tyrinėjo archeologas V. Valatka. Nuo tada mano gyvenimo kelias ir pasisuko archeologinės veiklos linkme. Traukė toks paslaptingas, mažai žinomas, įdomus darbas, ieškojimai. 1974 m. perėjusi dirbti į Telšių kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotojos pareigas, ėmiau dalyvauti archeologinių paminklų žvalgymų ir tyrinėjimų, vadovaujamų V. Valatkos, ekspedicijose: 1975m. – Žaduvėnų pilkapių ( Telšių r.) tyrimuose, 1976 m. – Kukių apeiginių objektų ir gyvenvietės ( Mažeikių r.) tyrimuose, 1975 m. – Vembutų, (Telšių r. ) senkapio žvalgomuosiuose tyrimuose.

1977 m. mirus Telšių muziejaus „Alka“ archeologui V. Valatkai, nuo rugsėjo 1 d. buvau pervesta į vyr. moksl. bendradarbės pareigas. 1978 m. dalyvavau Pavirvytės senkapio (Akmenės r.) tyrinėjimuose (vad. A. Cholodinskienė).

1978 m. eksploatuojamam žvyro karjere, Galkančiuose (Telšių r.) išaiškėjo ardomas senkapis, kurį tais pačiais metais ir tyrinėjau. Nuo čia ir prasidėjo mano savarankiškas archeologinės praktikos darbas. Mano tyrinėjimų kelrodžiu ir vadovu tapo mokslininkas, archeologas habil. dr. A. Tautavičius. Visais darbo klausimais kreipdavausi, gaudavau patarimų, pamokymų ir sveikos kritikos.

1984 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį baigiau 1988 m. Diplominis darbas – „Maudžiorų kapinyno ( Kelmės r. ) VIII – IX a. papuošalai“.

1984 m. lankiau muziejininkų tobulinimosi kursus Vilniuje. Kursinis darbas – „Archeologinių tyrinėjimų Telšių muziejaus zonoje apžvalga ir archeologijos fondo medžiagos tvarkymo ir panaudojimo analizė“.

Archeologė Laimutė Valatkienė mirė 2018 m. spalio 15 d.

Archeologinių tyrimų interesai

Ardomų kapinynų, gyvenviečių, Telšių senamiesčio žvalgymai ir tyrinėjimai.

Tyrinėti objektai:

 1. Galkančių senkapis (Telšių r.), 1978 m.
 2. Maudžiorų plokštinis kapinynas (Kelmės r.), 1979, 1980, 1983, 1984 m.
 3. Žalakių senkapis (Kelmės r.), 1980, 1982 m.
 4. Šatrijos kalno papėdės pietinė gyvenvietė (Telšių r.), 1984 m.
 5. Godelių senkapis (Plungės r.), 1986 m.
 6. Kuršų kapinynas (Telšių r.), 1987 m.
 7. Varnių Šv. Aleksandro bažnyčios zakristijos kapai ( Telšių r.), 1992 m.
 8. Kumpikų senkapio (Telšių r.) žvalgomieji tyrinėjimai, 1993 m.
 9. Džiugo piliakalnio (Telšių r.) šiaurės vakarų gyvenvietės žvalgymai, 1993 m.
 10. Varnių buv. Kunigų seminarijos kiemo žvalgomieji tyrinėjimai, 1995 m.
 11. Bauželio senkapio (Telšių r.) žvalgomieji tyrinėjimai , 2000 m.
 12. Vembutų (Telšių r.) piliakalnio aplinkos žvalgymai, 2003 m.
 13. Džiuginėnų gyvenvietės žvalgomieji tyrinėjimai (vad. D. Karalienė), 2007 m.

1992 m. vadovaujant archeologui dr. A. Merkevičiui, dalyvavau Telšių senamiesčio tyrinėjimuose. Po to Telšių senamiesčio tyrinėjimus tęsiau savarankiškai 1992 – 2003 m. laikotarpiu. Daugiausia tai buvo žvalgomojo pobūdžio tyrinėjimai įvairiose senamiesčio vietose.

Be archeologinių tyrinėjimo darbų atlikta ir namažai išvykų, paminklų žvalgymo tikslais: į Didviečius, Pučkorius, Jazdauskiškę. Gegrėnus ( Plungės r.), Dadotkus, Gerulius, Kveilius, Šatriją, Džiuginėnus, Vabalius ( Telšių r.) ir kt. vietas.

Archeologinės informacijos sklaida

Archeologinių tyrinėjimo darbų apžvalgos nuo 1978 m. pastoviai buvo skelbiamos periodiniuose informaciniuose leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje” ir tarybiniais metais ėjusiame sąjunginiame leidinyje „Archeologičeskije otkritija”. Taip pat paminklų apžvalgos ir archeologinių tyrinėjimų staripsniai buvo skelbiami periodinėje Telšių, Plungės, Kelmės rajonų spaudoje. Kituose leidiniuose spausdinti straipsniai archeologine tema:

 1. Telšių kraštotyros muziejaus archeologinių tyrinėjimų 30-metis. Kng. „Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų 10 – metis”. ( Varnių konferencijos pranešimų tezės). V., 1987
 2. Ar gyveno kuršiai Kuršuose ? Kng. „Žemaičių praeitis”. T.1. V., 1990. (Šis str. rašytas su bendrd. mokytoja S. Gedminiene).
 3. Iš senosios Telšių praeities. Kng. „Telšiai“. V., 1994
 4. Kuršų senkapis. Kng. „Lietuvos archeologija” T.11. V., 1995.
 5. Iškalbingi Žemaičių žemės kapinynai. Žrn. „Žemaičių žemė”, 2004, Nr.3. (Str. rašytas su bendrd. D. Karaliene).
 6. Godelių senkapis. Kng. „Lietuvos deimančiukai“. V., 2008 m.

Įvairių konferencijų metu Telšiuose, Varniuose, Plungėje, Kelmėje skaityti pranešimai archeologinių paminklų apžvalgos ir tyrinėjimų tema.

Muziejaus moksliniame archyve sukaupta įvairi rašytinė archeologinių tyrinėjimų ir žvalgymų medžiaga. Jų tarpe ir keli moksliniai pasai archeologinio fondo eksponatams.

Bendradarbiauta išleidžiant muziejininko, archeologo Vito Valatkos dvitomį „Žemaičių žemės tyrinėjimai“: Kng. I. Archeologija. V., 2004 m. ir Kng.II. Muziejininkystė, etnografija, kraštotyra. V., 2006 m.

Nuo 1978 m. pastoviai buvo atnaujinamos archeologijos salės ekspozicijos. Kas metai muziejuje rengiamos archeologinės parodos.

Kita veikla

Muziejinis darbas kitose veiklos srityse: kompleksinės ekspedicijos, eksponatų rinkimas ir jų tvarkymas, prisiminimų ir aprašų kaupimas muziejaus moksliniame archyve, tvarkymasis archeologijos fonduose ir fondų apskaita, ekskursijų vedimas, edukacinės pamokos moksleiviams ir pan.

Pomėgiai

Knygos, išvykos į gamtą, automobilio vairavimas.“

  

Naudota literatūra:

 1. „Laimutė Valatkienė“, Lietuvos archeologijos draugija: https://lad.lt/valatkienelaimute/.

Smush Image Compression and Optimization