Tiškevičius Juozapas

Juozapas Tiškevičius (1835–1891) – grafas, kultūros ir meno mecenatas, Palangos kurorto įkūrėjas.

Et­no­gra­fi­nė­se Lie­tu­vos že­mė­se pir­ma­sis įsi­kū­rė Len­ki­jos ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­kas Juo­za­pas Tiš­ke­vi­čius (1724–1815). Jis 1811 m. nu­­pir­ko Bir­žų dva­rą ir ten įkū­rė ma­jo­ra­tą. Juo­za­po sū­nus Len­ki­jos ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­kas My­ko­las Tiš­ke­vi­čius (1761–1839) pir­ma­sis su­si­do­mė­jo Lie­tu­vos pa­jū­riu. Jis 1824 m. lie­pos 13 d. nu­si­pir­ko Pa­lan­gos val­dą su Dar­bė­nų, Grūš­lau­kės ir Pa­lan­gos dva­rais. Grafui Mykolui Tiškevičiui mirus, Palangą valdė Aš­me­nos ap­skri­ties ba­jo­rų va­das Juo­za­pas Tiš­ke­vi­čius (1805–1844). Jauniausias jo sū­nus Juo­za­pas Tiš­ke­vi­čius (1835–1891) iš tė­vo pa­vel­dė­jo Pa­lan­gos dva­rą. Iš pradžių šeimos rezidenciją jis įsi­ren­gė Lentvaryje, o 1875 m. ją perkėlė į Kretingą.

Juo­za­pas Tiš­ke­vi­čius mė­go nau­jo­ves. Da­lį ka­pi­ta­lo in­ves­ta­vo į pra­mo­nę ir pre­ky­bą, Vil­niu­je įkū­rė ga­ro ma­lū­ną, Lent­va­ry­je pa­sta­tė vie­los ir vi­nių fab­ri­ką, Pa­lan­go­je – ply­ti­nę ir uos­tą, iš ku­rio gra­fo gar­lai­vis „Fe­nik­sas“ pluk­dė į Lie­po­ją ply­tas ir že­mės ūkio pro­duk­ci­ją, o iš Liepojos atsiveždavo poilsiautojus ir reikalingas prekes. 1882 m. jo ir Rietavo bei Plungės dvarų šeimininkų Oginskių iniciatyva nu­ties­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je te­le­fo­no li­ni­ja, kuri sujungė Kretingos, Plungės ir Rietavo dvarus. Pa­lan­go­je, kai­ria­ja­me Rą­žės upės kran­te, gra­fas pradėjo kurti ku­ror­tą, kuriame jau XIX a. veikė kur­hau­zas, šiltosios maudyklės. Mi­rė grafas 1891 m. ge­gu­žės 27 d., palaidotas Kretingoje.

J. Tiškevičiui mirus, Pa­lan­ga ati­te­ko jo jauniausiam sūnui Fe­lik­sui Tiškevičiui (1870–1932). Jis rū­pi­no­si to­les­ne Pa­lan­gos ku­ror­to plėt­ra, 1897 m. nuo­ša­liau nuo ku­ror­to, ne­to­li Bi­ru­tės kal­no, pa­sta­tė nau­jus dva­ro rū­mus (dabar Palangos gin­ta­ro mu­zie­jus) ir apie juos įkū­rė parką.

Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos įgyvendinamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“

 

Smush Image Compression and Optimization