Tadarauskas Juozapas

Juo­za­pas Ta­da­raus­kas – ku­ni­gas, mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, knygų autorius. Jis gi­mė 1913.10.23 Vil­niu­je. Bai­gęs Pa­ši­lės pra­džios mo­kyk­lą, mo­kė­si Uk­mer­gės gim­na­zi­jo­je, Kau­no jė­zui­tų gim­na­zi­jo­je ir Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1937.06.06. Ži­no­mas kaip ener­gin­gas, grei­tas, uo­lus dva­si­nin­kas. 1937 m. bu­vo pa­skir­tas Yla­kių (Skuo­do r.) vi­ka­ru, 1938–1940 m. dir­bo Pa­lan­gos vi­ka­ru ir ka­pe­lio­nu, 1941 m. – Ma­žei­kių vi­ka­ru, 1942 m. – Vil­niaus „Bi­ru­tės“ gim­na­zi­jos ka­pe­lio­nu ir Pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to lek­to­riumi. 1944 m. iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kė į Šve­di­ją. Nuo 1944 m. – lie­tu­vių ka­pe­lio­nas Šve­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Da­ni­jo­je. 1947.12.31 at­vy­ko gy­ven­ti į Ka­na­dą. Ota­vo­je (Ka­na­da) įsi­gi­jo moks­lo dak­ta­ro laips­nį. 1948 m. pa­va­sa­rį Ha­mil­to­ne įkū­rė Vil­niaus Auš­ros var­tų pa­ra­pi­ją, bu­vo pa­skir­tas jos kle­bo­nu. Čia jis įstei­gė ir jau­ni­mo cen­trą. 1949 m. pa­si­rū­pi­no, kad vie­na iš mies­to spor­to sa­lių bū­tų re­konst­ruo­ta ir ten įkur­ta baž­ny­čia. 1954 m. ją iš pa­grin­dų per­sta­tė, po baž­ny­čia įren­gė sa­lę. 1949 m. įstei­gė lie­tu­vių šeš­ta­die­ni­nę mo­kyk­lą. At­lik­da­mas ku­ni­go pa­rei­gas nuo­lat rū­pi­no­si ir dar­bi­nin­kų so­cia­li­niais rei­ka­lais, ak­ty­viai rė­mė ir pa­lai­kė lie­tu­viš­kų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą pa­ra­pi­jo­je. 1963 m. jam su­teik­tas Šv. Sos­to mon­sin­jo­ro var­das.

Ak­ty­viai da­ly­va­vo spau­do­je. 1942 m. iš­lei­do mal­dak­ny­gę su­au­gu­siems „Mo­ti­na Gai­les­tin­go­ji“, 1947 m. – iliust­ruo­tą mal­dak­ny­gę vai­kams „Eik prie Jė­zaus“, ku­ri 1948 m. iš­vers­ta į an­glų kal­bą ir iš­leis­ta Niu­jor­ke. 1946–1947 m. dr. J. Ta­da­raus­kas Šve­di­jo­je lei­do ir re­da­ga­vo mė­ne­si­nį laik­raš­tį „Spin­du­liai“.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

 

 

Kunigas dr. Juozapas Tadarauskas gimė 1913 10 23 Vilniuje. Baigęs
Pašilės pradžios mokyklą, mokėsi Ukmergės gimnazijoje, Kauno jėzuitų
gimnazijoje ir Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1937 06
06. Žinomas kaip energingas, greitas, uolus dvasininkas. 1937 m. buvo
paskirtas Ylakių (Skuodo r.) vikaru, 1938–1940 m. dirbo Palangos vikaru
ir kapelionu, 1941 m. – Mažeikių vikaru, 1942 m. – Vilniaus „Birutės“
gimnazijos kapelionu ir Pedagoginio instituto lektorium. 1944 m. iš
Lietuvos pasitraukė į Švediją. Nuo 1944 m. – lietuvių kapelionas
Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje. 1947 12 31 atvyko gyventi į Kanadą.
Otavoje (Kanada) įsigijo mokslo daktaro laipsnį. 1948 m. pavasarį
Hamiltone įkūrė Vilniaus Aušros vartų parapiją, buvo paskirtas jos
klebonu. Čia jis įsteigė ir jaunimo centrą. 1949 m. pasirūpino, kad
viena iš miesto sporto salių būtų rekonstruota ir ten įkurta bažnyčia.
1954 m. ją iš pagrindų perstatė, po bažnyčia įrengė salę. 1949 m.
įsteigė lietuvių šeštadieninę mokyklą. Atlikdamas kunigo pareigas nuolat
rūpinosi ir darbininkų socialiniais reikalais, aktyviai rėmė ir palaikė
lietuviškų organizacijų veiklą parapijoje. 1963 m. jam suteiktas Šv.
Sosto monsinjoro vardas.

 

 

 

Aktyviai dalyvavo spaudoje. 1942 m. išleido maldaknygę suaugusiems
„Motina Gailestingoji“, 1947 m. – iliustruotą maldaknygę vaikams „Eik
prie Jėzaus“, kuri 1948 m. išversta į anglų kalbą ir išleista Niujorke.
1946–1947 m. dr. J. Tadarauskas Švedijoje leido ir redagavo mėnesinį
laikraštį „Spinduliai“.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007-06-25

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization