Steponavičius Konstantinas

Konstantinas Steponavičius – dvasininkas, Palangos klebonas (1859–1870). Jis rūpinosi dabartinės Birutės kalno koplyčios statybos darbais (koplyčia pastatyta 1869 m. pagal architekto K. Mayjerio projektą)

Ku­ni­gas Kon­stan­ti­nas Ste­po­na­vi­čius gi­mė 1826 m., ku­ni­gu įšven­tin­tas 1848 m. Pa­lan­gos kle­bo­nu bu­vo nuo 1858 iki 1870 m. Jis sa­vo var­dą gar­bin­gai įra­šė į Pa­lan­gos baž­ny­čios is­to­ri­ją, pa­sta­ty­da­mas Bi­ru­tės kal­no vir­šū­nė­je aš­tuo­nia­kam­pę rau­do­nų ply­tų neogotikinę kop­ly­čią, ku­ri sto­vi ir Bi­ru­tės kal­ną puo­šia iki šiol. 1926 m. išleistoje I. Končiaus ir V. Ruokio knygoje
„Palangos kraštas“ paskelbta dedikaciją šiam klebonui: „Koplicze ta stojos
par proces ir rūpesnius kunega Konstantina Stapanavicziaus Palangos klebona,
kuris isz tu rupesniu nutrotije svejkatą ir prisikiele ing viecznastę amžiną
metuose 1870 mienese Gegužies 8 dieno
“.

Pas­ku­ti­niai­siais kle­bo­na­vi­mo me­tais K. Steponavičius bu­vo pa­aukš­tin­tas pa­rei­go­se – jis pa­skir­tas Kur­lian­di­jos de­ka­na­to de­ka­nu. Mi­rė 1870 m. ge­gu­žės 8 dieną. Pa­lai­do­tas Pa­lan­gos ka­pi­nė­se. Jam ei­nant Pa­lan­gos kle­bo­no pa­rei­gas Pa­lan­gos al­ta­ris­ta bu­vo kun. Lau­ry­nas Bor­kov­skis (1843–1870), o vi­ka­ru (1867–1871) – kun. Augustinas Kučinskas, gi­męs 1806 m., ku­ni­gu įšven­tin­tas 1831 m.
K. Steponavičius gimė 1826 m. Mirė 1870 m. gegužės 8 d. Palaidotas Palangos kapinėse.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 135.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization