Skirius Juozas

Juozas Skirius – mokslininkas, pedagogas, profesorius, mokslų daktaras (humanitarinių mokslų; istorijos mokslų kandidatas 1988 m.), visuomenės veikėjas, daugelių knygų, mokslinių straipsnių autorius, bendraautoris. Svarbiausios jo mokslinių tyrimų sritys yra Lietuvos užsienio politikos problemos; Lietuvos ir JAV santykiai 1918–1940 m.; Tarptautiniai santykiai 1918–1945 m.; Moderniųjų laikų Lietuvos vidaus ir užsienio politikos problemos; Išeivijos lietuvių diplomatija, politinė veikla 1905–1918 ir 1939–1949 m.

Jis gimė 1957 m. gegužės 9 d. Gruzdžių miestelyje (Šiaulių r.).

1966 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Kuršėnus. 1975 m. baigė Kuršėnų 1-ąją vidurinę mokyklą.

1975–1979 m. studijavo istoriją Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas).

1978 m. apdovanotas medaliu už geriausią Lietuvoje studentų mokslinį darbą. 1978 m. pradėjo dirbti laborantu Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedroje ir ruošėsi moksliniam-pedagoginiam darbui fakultete.
1986–1987 m. buvo metinėje aspirantūroje Istorijos institute prie Mokslų akademijos. 1988 m. apgynė istorijos mokslų kandidato (dabar humanitarinių mokslų daktaras) disertaciją tema „Lietuvos ir JAV politiniai-diplomatiniai, ekonominiai santykiai 1919–1929m.“ (vadovė
habil. m. dr. Regina Žepkaitė).

Nuo 1991 m. Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Edukologijos universitetas) Visuotinės istorijos katedros vedėjas, nuo 2003 m. – profesorius, Lietuvos teisės universiteto Teisės istorijos katedros docentas (nuo 1998 m.).

Istorijos fakulteto studentams dėstė Istorijos mokymo metodikos, Azijos ir Afrikos šalių istorijos, Anglijos kultūros istorijos kursus.

Yra dėstęs ir Istorijos studijų įvadą, Naujausiųjų laikų istoriją, Totalitarinių rėžimų Europoje XX a. I p. ir Socialistinio judėjimo XX a. I p. kursus.

Lietuvos teisės universiteto studentams dėstė Lietuvos teisės istorijos kursą.

Vadovavo studentų bakalauro ir magistro darbams.

Paskaitas skaito ir istorijos mokytojams bei visuomenei.

Buvo Vilniaus pedagoginio universiteto Atestacinės komisijos prie Senato narys, šio universiteto Istorijos fakulteto Tarybos  pirmininko pavaduotojas (nuo 2002 m.), mokslinio žurnalo „Istorija“ redkolegijos narys, Vytauto Didžiojo universiteto ir Istorijos instituto Humanitarinės doktorantūros komiteto narys (nuo 2002 m.), Lietuvos istorijos draugijos narys (nuo 1988 m.).

1992–1995 m. buvo Lietuvos Respublikos Istorijos mokytojų kvalifikacijos komisijos pirmininkas.

Dabar – Lietuvos edukologijos universiteto profesorius.

1994 ir 2002 m. stažavo Didžiojoje Britanijoje, 1991–1994 ir 2006 m. – Lenkijoje, 1993 m. – Vokietijoje, 1998, 2000, 2003 ir 2008 m. – Jungtinėse Amerikos Valstijose, 2011 m. – Izraelyje.

Yra skaitęs pranešimus konferencijose, kurios vyko Lenkijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje.

Yra paskelbęs nemažai knygų, daugiau negu du šimtus mokslinių ir publicistinių straipsnių. Jis yra ir  kelių straipsnių apie tarpukario Kuršėnus autorius.

Svarbiausios išleistos J. Skiriaus knygos:

 • „Lietuvos užantlantės diplomatija 1918–1929 m.“(1995);
 • „Istoriniai asmenys ir jų epocha (1918–1945)“ (1997). Tai kyga apie L. S. Churchillį, A. Hitlerį, B. Mussolini, F. D. Rooseveltą, J. Staliną ir kt. veikėjus;
 • „Amerikos Lietuvių Tarybos kūrimosi 1939–1941 metais atspindžiai dokumentuose“ (1998);
 • „Lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918–1940“(parengė kartu su kitais, 1999);
 • „U.S. government policy toward Lithuania 1920–1922“ („JAV vyriausybės politika Lietuvos atžvilgiu 1920–1922“) (2000 m.);
 • „Amerikos Lietuvių Tarybos veikla 1945–1948 metais: išeivijos pastangos dėl „Displaced Persons Act“ priėmimo“ (2001);
 • „Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880–1967): : Tėvynei paaukotas gyvenimas“ (2001);
 • „Europos šalių ir JAV ekonominė bei vidaus politinė padėtis 1918–1939 metais“ (2006);
 • „Julius J. Bielskis (1891–1976): gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas“ (2004, 22008);
 • „Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos“(2016);
 • JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“(2018);

Parašė studiją apie ambasadorių A. Simutį (2007).

Spaudai parengė dokumentų rinkinius „Lietuvos istorijos chrestomatija 1861–1990 03 11“ (1993), „Naujausiųjų laikų istorijos chrestomatija 1918–1945“ (1994 22010), „Iš Lietuvos teisės ir valstybės istorijos“ (2001).

Yra parengęs mokomųjų priemonių studentams.
J. Skiriaus žmona Virgina (g. 1963 m.) – maisto prekių žinovė.

Vaikai: Juozas (g. 1987 m.) ir Linas (g. 1992 m.).  

J. Skirius laisvalaikiu mėgsta skaityti knygas, keliauti, žvejoti. Jaunystėje buvo geras sportininkas. Jis 1974 m. aukštų rezultatų (rekordų) pasiekė Kuršėnų pirmosios vidurinės mokyklos ir Šiaulių rajono šuolio į tolį (6,50 metro) ir trišuolio (14,30 metro) rungtyse.

Naudota literatūra:

 1. „Juozas Skirius“, Kuršėnų enciklopedija, Vilnius, 2005, p. 228–229.
 2. Algirdas Matulevičius, „Juozas Skirius“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-skirius/ (žr. 2022-11-05).
 3. „Juozas Skirius“, Laisvoji enciklopedija: https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=Juozas+Skirius (žr. 2022-11-05).

 

Parengė Danguolė Želvytė 

 

Tekstas paskelbtas 2022 m. įgyvendinat Spaudos, radijo ir televizijos remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

Smush Image Compression and Optimization