Rubšys Antanas Leonardas

Vertėjas, kunigas, prelatas, Šv. Rašto profesorius. Gimė 1923 m. lapkričio  5 d. Bučiuose (Šilalės rajonas). Kunigas, vertėjas, Šv. Rašto profesorius. Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos išvertė „Šventąjį Raštą“ (1998) ir nemažai kitų knygų. Mirė 2002 m. rugpjūčio 27 d. Niujorke, ištiktas insulto. Palaidotas Laukuvoje Šilalės rajonas).

Iš pradžių mokėsi Šiauduvos pradžios mokyklove, vėliau baigė Šilalės gimnaziją, 1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1944–1945 m. filosofiją studijavo Eichšteto kunigų seminarijoje (Vokietija). 1945 m. išsiųstas mokytis į Italiją – į Grigaliaus universitetą Romoje teologiją. Ten mokėsi 1945–1949 metais. 1948 m. gruodžio 18 d. įšventintas kunigu. Teologijos studijas baigė licenciato laipsniu.

Po teologijos studijų buvo nukreiptas gilinti Šv. Rašto studijas. 1951 m. įgijo Šv. Rašto licenciato laipsnį. Tų pačių metų vasarą atliko apžvalginės archeologijos  kelionę Artimuosiuose Rytuose (Egipte, Libane, Sirijoje, Jordanijoje, Turkijoje, Graikijoje), o tų pačių metų rudenį išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, dėstė Šv. Raštą ir biblines kalbas San Diego kunigų seminarijoje. 1957–1958 m. akademinius metus praleido Romoje, Popiežiškajame Šv. Rašto institute, ir įgijo Šv. Rašto daktaro laipsnį.

Baigęs Šv. Rašto studijas, buvo pakviestas dėstyti į Niujorko Manhatano kolegiją. Ten dėstė Šv. Raštą – egzegezę ir hermeneutiką. Dėstydamas kolegijoje, kas antrus metus vasarą skirdavo Artimųjų Rytų archeologijai.

1994 m. gruodžio 21 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė Popiežiaus rūmų prelato titulą. 1994–2002 m. dėstė Šv. Rašto egzegezę Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Vilniaus pedagoginio universiteto Tikybos katedroje.

1995 m. Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas už 1978–1995 m. Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamentą“ ir „Raktas į Naująjį Testamentą“.

1990 m. kovo 6 d. vyskupas Paulius A. Baltakis, įgaliotas Lietuvos Vyskupų Konferencijos, pavedė jam versti Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą. A. Rubšio išverstas Senasis Testamentas išspausdintas bandomuoju keturių tomų leidimu, po to trejus metus tobulintas. 1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija išleido A. Rubšio Senojo Testamento vertimą drauge su Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimu viena didele knyga. 1999 m. tas pats ištiso Šventojo Rašto vertimas, redaguotas Lietuvos Biblijos draugijos sudarytos komisijos, išleistas kaip pirmasis ekumeninis lietuviškas Šventojo Rašto leidimas. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija pagal A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimą rengia naujas liturginių skaitinių knygas.

Bibliografija:

  • Raktas į Naująjį Testamentą, Krikščionis gyvenime, 1978 m.
  • Raktas į Senąjį Testamentą, Krikščionis gyvenime, 1982 m.
  • Šv. Rašto kraštuose, Krikščionis gyvenime, 1982 m.
  • Raidė užmuša, dvasia gaivina, Krikščionis gyvenime, 1984 m.
  • Rubšio (ST) ir Kavaliausko (NT) vertimas, LVK (katalikų) leidimas, 1998 m. (Biblija RK_K1998)
  • Rubšio (ST) ir Kavaliausko (NT) vertimas, LBD ekumeninis leidimas, 1999 m. (Biblija RK_E1999).

Panaudota informacija, skelbiama adresu https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Rub%C5%A1ys

*** 
TRUMPAI

Prelatas profesorius Antanas Leonardas Rubšys gimė 1923 m. lapkričio 5 d. Bučių kaime, Laukuvos valsčiuje, Tauragės apskrityje. Lankė Šiauduvos pradžios mokyklą, baigė Šilalės gimnaziją, Telšių kunigų seminariją (1943 m.).

Karo metu buvo nublokštas į Vokietiją, Eichšteto kunigų seminariją, kur tęsė filosofijos studijas (1944-1945). Karui pasibaigus, pasiųstas į Italiją – į Grigaliaus universitetą Romoje teologijos studijoms (1945-1949). 1948 m. gruodžio 18 d. įšventintas kunigu. Teologijos studijas baigė licenciato laipsniu.

Po teologijos studijų buvo nukreiptas gilinti Šv. Rašto studijas. 1951 metais įgijo Šv. Rašto licenciato laipsnį. Tų pačių metų vasarą atliko apžvalginės archeologijos kelionę Artimuosiuose Rytuose (Egipte, Libane, Sirijoje, Jordanijoje, Turkijoje, Graikijoje). Tų pačių metų rudenį išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, dėstė Šv. Raštą ir biblines kalbas San Diego kunigų seminarijoje. 1957-1958 akademinius metus praleido Romoje, Popiežiškajame Šv. Rašto institute, ir įgijo Šv. Rašto daktaro laipsnį.

Baigęs Šv. Rašto studijas, buvo pakviestas dėstyti į Niujorko Manhatano kolegiją, dėstė Šv. Raštą – egzegezę ir hermeneutiką. Dėstydamas kolegijoje, kas antrus metus vasarą skirdavo Artimujų Rytų archeologijai.

1990 m. kovo 6 d. vyskupas Paulius A. Baltakis, įgaliotas Lietuvos Vyskupų Konferencijos, pavedė jam versti Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą. 1994 m. gruodžio 21 d. Popiežius Jonas Paulius II suteikė jam Popiežiaus rūmų prelato titulą. 1994–2002 m. dėstė Šv. Rašto egzegezę Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Vilniaus pedagoginio universiteto Tikybos katedroje.

1995 metų Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas už 1978-1995 m. Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamentą” ir „Raktas į Naująjį Testamentą”. Lietuvių kalba dar yra išleistos prelato A. Rubšio knygos „Šventojo Rašto kraštuose” ir „Raidė užmuša, Dvasia gaivina”.

Visi, pažinojusieji prelatą Antaną Rubšį, visuomet prisimins jo jautrumą, šilumą, optimizmą. Jis vien jau savo buvimu gaivino žmones, dalindamasis su jais gyvenimo džiaugsmu.

Mirė 2002 m. rugpjūčio 27 dieną Niujorke, ištiktas insulto. Palaidotas Lietuvoje, Laukuvos kapinėse.

Tekstą parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas

Smush Image Compression and Optimization