Razma Antanas

Antanas Razma – gydytojas, žymus JAV lietuvių veikėjas, Lietuvių fondo įkūrėjas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras (1995), Šv. Juozapo medicinos centro gydytojų kolektyvo prezidentas, ateitininkas, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius (1998).
Gimė 1922  m. birželio 20 d. Plungės rajono Platelių valsčiaus Visavainių kaime. 1942 m. baigė Plungės gimnaziją. Gyvena Ilijonaus valstijoje (JAV).

Baigė Plungės gimnaziją, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, ten 1952 m. baigė Tübingeno universitetą ir tais pačiais metais išvyko į JAV. Įsikūrė Čikagoje, stažavosi Ravenswoodo ligoninėje. 1954 m. Ilinojaus valstijoje įgijo šeimos medicinos praktikos teises.  Vertėsi  privačia gydytojo praktika Vilmingtone, buvo Šv. Juozapo medicinos centro gydytojų kolektyvo prezidentas. 1992 m. išėjo į užtarnautą poilsį.

Aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės veikloje, 1961–1997 m. buvo jos tarybos nariu, yra ėjęs ir  tarybos prezidiumo vicepirmininko, kontrolės komisijos pirmininko, JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininko (1988–1991), Garbės teismo pirmininko (1992), II Pasaulio lietuvių dienų rengimo komiteto pirmininko (1983) pareigas. 1975 m. Ilinojaus valstijos Amerikos lietuvių respublikonų lyga jam suteikė Metų žmogaus titulą.

Buvo renkamas JAV Lietuvių fondo direktorių tarybos garbės pirmininku, iki pat mirties buvo aktyvus šio fondo narys. Jis yra dalyvavęs ir įvairių JAV medikų organizacijų, Lietuvių fronto bičiulių, ateitininkų, daugelio kitų organizacijų ir lėšų telkimo komitetų veikloje.

Mirė 2017 m. kovo 26 d. Lemonte (Čikaga, JAV).

 

Smush Image Compression and Optimization