Ramanauskas Pranciškus

Pranciškus Ramanauskas (1893–1959) – Telšių vyskupas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, teologijos mokslų daktaras (1930), profesorius (1930), spaudos bendradarbis.

P. Ramanauskas gimė 1893 m. spalio 16 d. Raseinių apskrities Betygalos valsčiaus Kudonių kaime. Mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšiuose, palaidotas Telšių katedroje, šalia vyskupo Justino Staugaičio. 1910–1917 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1917 metais. 1917–1920 m. dirbo Pumpėnų, 1920–1921 m. Krekenavos, 1921 m. – Raseinių parapijų vikaru.

1922–1924 m. žinias gilino Kauno universiteto Teologijos‑filosofijos fakultete. Po šių studijų 1924 m. buvo paskirtas Telšių parapijos vikaru. Eidamas šias pareigas dirbo ir Telšių mokytojų seminarijos bei lenkų progimnazijos kapelionu. 1926–1927 m. buvo Telšių vyskupijos kurijos notaras. 1927–1930 m. mokėsi Romoje – Grigaliaus Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 1930 m. jam suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis.

1930–1946 m. Telšių kunigų seminarijoje dėstė dogminę teologiją ir religijos pedagogiką. 1932–1934 m. ėjo ir laikraščio „Spauda ir gyvenimas“, 1935–1940 m. laikraščio „Žemaičių prietelius“ redaktoriaus pareigas. 1934 m. išleista jo knyga „Tikybos pamokos praktikoje“.

1940 m. P. Ramanauskas buvo paskirtas Telšių kunigų seminarijos rektoriumi ir inspektoriumi. Tais pačiais metais jam suteiktas prelato titulas. 1944 m. nominuotas tituliniu Karpasijos (Kipras) vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo incento Borisevičiaus augziliaru ir generaliniu vikaru. 1946 m. sovietai jį suėmė ir apkaltino antisovietine veikla ir 1947 m. nuteisė 10 metų lagerio. P. Ramanauskas kalėjo Oršos kalėjime, Karagandos ir Komijos lageriuose. 1956 m. vyskupas grįžo į Lietuvą. Sovietų valdžia jam neleido toliau eiti vyskupo pareigų. Tada P. Ramanauskas apsigyveno Švėkšnoje (Šilutės r.).
2000 m. jam suteiktas kankinio statusas.
2006 m. P. Ramanauskas apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
 

Naudota literatūra:

  1. „Pranciškus Ramanauskas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/pranciskus-ramanauskas/ (žr. 2022-02-04).

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization