Prapuolenis Kazimieras

Kazimieras Prapuolenis (1858–1933) – ku­ni­gas, ka­nau­nin­kas, vi­suo­me­nės vei­kė­jas. Jis gi­mė 1858.03.01 Lauc­kai­my­je, (Ku­dir­kos Nau­mies­čio pa­ra­pi­ja, Ša­kių r.). Jo tė­vas bu­vo Jur­gis. Kazimieras 1870–1877 m. mo­kė­si Alks­nė­nų, Pil­viš­kių, Ža­lio­sios pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, 1870–1876  m. – Ma­ri­jam­po­lės gim­na­zi­jo­je. Čia jis pradėjo bendrauti su Vincu Ku­dir­ka ir J. Bu­lo­ta. 1877–1879 m. mo­kė­si Var­šu­vos, 1879–1881 m. – Pe­ter­bur­go ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­se, 1881–1885 m. – Pe­ter­bur­go dva­si­nė­je aka­de­mi­jo­je (ją bai­gė gau­da­mas te­olo­gi­jos ma­gist­ro laips­nį). Ku­ni­gu įšven­tin­tas Pe­ter­bur­ge 1885.10.27.

Jo pa­stan­go­mis Pe­ter­bur­go ka­ta­li­kų ka­tedroje bu­vo leis­ta sa­ky­ti pa­moks­lus ir giedo­ti gies­mes lie­tu­viš­kai. Čia pa­moks­lus sa­ky­da­vo Dva­si­nės aka­de­mi­jos prof. P. Ka­re­vi­čius, J. Ma­cu­le­vi­čius (Mai­ronis), A. Damb­raus­kas (Jakš­tas) ir ke­le­tas ki­tų dės­ty­to­jų.

Bai­gus moks­lus. K. Pra­puo­le­nis bu­vo pa­skir­tas Mo­gi­lia­vo ar­ki­vys­ku­pi­jos sek­re­to­riaus pa­dė­jė­ju. Šias pa­rei­gas ėjo 1889–1904 m. Vė­liau pa­kel­tas gar­bės ka­nau­nin­ku. Bos­to­ne iš­leis­to­je „Lie­tu­vių en­cik­lo­pe­di­jo­je“ nu­ro­do­ma, kad K. Pra­puo­le­nis bu­vo vie­nas iš Lie­tu­vių ir Že­maičių lab­da­rin­go­sios drau­gi­jos stei­gė­jų Pe­ter­bur­ge. Jis daug dir­bo siek­da­mas, kad bū­tų pa­nai­kin­tas lie­tu­viš­kos spau­dos lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis drau­di­mas, pats reng­da­vo teks­tus lie­tu­viš­kai ir juos skelb­da­vo, dėl to ne kar­tą tu­rė­jo aiš­kin­tis val­džios at­sto­vams – 1902 m. net pa­čiam vyr. spau­dos rei­ka­lų val­dy­to­jui gra­fui Ta­tiš­če­vui. Ta pro­ga K. Pra­puo­le­nis įrodi­nėjo, kad lie­tu­viš­kos spau­dos drau­di­mas nė­ra pa­remtas įsta­ty­mu, o tik aukš­tų pa­rei­gū­nų įsa­ky­mais. Tai pa­ska­ti­no ir in­ži­nie­rių A. Maci­jauską iš­leis­ti Lie­tu­vos že­mė­la­pį. K. Pra­puo­le­nio pa­stan­go­mis tais me­tais ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Klo­po­tov­skis įkal­bi­no Vil­niaus vys­ku­pą Zvie­ra­vi­čių skir­ti vil­nie­čiams lie­tu­viams vie­ną baž­ny­čią – Šv. Mi­ka­lo­jaus, ku­rio­je bū­tų lai­ko­mos pa­mal­dos ir sa­ko­mi lie­tu­viš­ki pa­moks­lai. Jo lie­tuviška veik­la ir ge­ri di­plo­ma­ti­niai santy­kiai su ru­sais ne­pa­ti­ko len­kams. Pra­dėj­jus dirb­ti nau­jam ar­ki­vys­ku­pui, K. Pra­puo­le­nis bu­vo at­leis­tas iš met­ro­po­li­jos ku­ri­jos sek­re­to­riaus pa­rei­gų.

1904 m. kun. K. Pra­puo­le­niui ru­sų val­džia su­tei­kė eme­ri­tū­rą. 1904 m. per­si­kė­lė į Sei­nus, 1904–1909 m. bu­vo Sei­nų vys­ku­pi­jos kon­sis­to­ri­jos tei­sė­jas. Čia jis kar­tu su kun. J. Lau­kai­čiu, J. Nar­jaus­ku ir ke­liais ki­tais ben­dra­min­čiais įstei­gė „Šal­tinį“ ir „Va­do­vą“, prie ku­rių lei­dimo la­bai daug pats pri­si­dė­jo. Be to, tuo me­tu jis bendradarbia­vo „Lie­tu­vių Laik­raš­ty­je“, „Drau­gi­jo­je“, „Vilty­je“, „Vil­niaus ži­nio­se“, „Lie­tu­vy­je“ ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se lei­di­niuo­se, straips­nius pa­si­ra­šy­da­mas sla­py­var­džiais – Ami­cus Pla­tOj Apy­se­nis, By­lai-tis ku­ni­gas, kun. By­la, K.A., Ka­zys, Kuni­gas Apy­se­nis ir kt. Sa­vo pub­li­ka­ci­jas, ku­rio­se jis gy­nė lie­tu­viš­kuo­sius rei­kalus, skel­bė ir ita­lų bei vokie­čių spau­do­je. Jo straips­niai, nu­kreip­ti prieš lenki­nimo po­li­ti­ką, bu­vo iš­spaus­din­ti rin­ki­ny­je „Ze sto­sun­kow li­tew­sko-pols­kich“ (1907). Ne­ga­lė­da­mas su­si­tai­ky­ti su tuo me­tu Sei­nuo­se vy­ra­vu­sia lenkiš­ka dva­sia, 1909 m. lie­pos mė­ne­sį jis „Va­do­vo rei­ka­lus pa­ti­kė­jo J. Lau­kai­čiui, Dva­ra­naus­kui ir J. Nar­jaus­kui  bei kt., o pats per­si­kė­lė į Kau­ną, kur bu­vo ofi­cia­liu „Va­do­vo“ lei­dė­ju.

1909–1913 m. gy­ve­no kaip eme­ri­tas Kau­ne. 1911 m. išlei­do kny­ge­lę „Pols­cy Apo­sto­lo­wie Lit­wy“, o 1913 m. – kny­gą „Pols­kie Apo­stolst­wo w Lit­wie“, kur do­ku­men­tuo­tai, bet kiek vie­na­ša­liš­kai įro­di­nė­jo len­kų dva­si­nin­kų da­ro­mas skriau­das lie­tu­vių tau­tai (šią kny­gą į lie­tuvių kal­bą iš­ver­tė K. Vai­ras-Rač­kaus­kas (slap. Pat­rio­tas). Kny­gą pa­va­di­ni­mu „Len­kų apaštalavi­mas Lie­tu­vo­je“ 1918 m. iš­lei­do Ame­ri­kos lie­tuvių spau­dos drau­gi­ja. 1938 m. iš­leis­ta an­tra jos lai­da – „Len­kų apaš­ta­lai Lie­tu­vo­je“ (čia pub­li­kuo­ja­mi ir gau­sūs A. Ja­siū­no pa­aiš­ki­ni­mai, duo­me­nys apie au­to­rių, lei­di­nio api­bū­di­ni­mas). Pran­cū­ziš­kos kny­gos ver­ti­mo au­to­rius yra J. Gab­rys. Ši kny­ga nu­kreip­ta prieš len­kų ku­ni­gus ir vi­są len­kų dva­si­nin­ki­ją, de­mas­kuo­ja­mas lie­tu­vių len­ki­ni­mas Vil­niaus vys­ku­pi­jo­je. Šis jo vei­ka­lė­lis su­kė­lė di­džiau­sią aud­rą tarp len­kų dva­si­nin­kų. Pa­ra­šy­da­mas šį lei­di­nį, K. Pra­puo­le­nis il­gam už­si­trau­kė dau­ge­lio len­kų ne­apy­kan­tą, įsi­gi­jo ne­ma­žai prie­šų.

K. Pra­puo­le­nis taip pat iš­lei­do kny­ge­lę „Mo­te­riš­kė“, ne­ma­žai bro­šiū­rų lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. „Va­do­ve“ jis iš­spaus­di­no stu­di­ją „Ka­ta­li­kiš­ko­ji lie­tu­vių pa­moks­li­ja“ (ne­baig­ta is­to­ri­nė ap­žval­ga iki 1802 m.).

Ca­ro val­džiai pa­siū­lius, 1912 m. K. Pra­puo­le­nis ga­vo vie­tą Ro­mo­je, prie Šv. Sta­nis­lo­vo baž­ny­čios (len­kų), ku­ri bu­vo Ru­si­jos vy­riau­sy­bės ži­nio­je. Ro­mo­je K. Pra­puo­le­nis bu­vo Šv. Sta­nis­lo­vo baž­ny­čios rek­to­rius, 1913–1920 m. ėjo ka­pe­lio­no pa­rei­gas. Gy­ven­da­mas Ro­mo­je, ka­nau­nin­kas sa­vo pa­tir­ti­mi ir ži­nio­mis pa­dė­da­vo Ru­si­jos pa­siun­ti­niui Ro­mo­je. Lie­tu­vą pa­skel­bus  ne­pri­klau­so­ma vals­ty­be, K. Pra­puo­le­nis kaip au­to­ri­te­tin­gas as­muo už­sie­ny­je gy­nė lie­tu­viš­kus rei­ka­lus. Tais me­tais Ro­mos šv. Sta­nis­lo­vo baž­ny­čios rekto­ratas bu­vo ta­pęs lie­tu­vių stu­den­tų ir Ro­mos lan­ky­to­jų su­si­bū­ri­mo vie­ta. K. Pra­puo­le­nis ne­ofi­cia­liai at­sto­va­vo lie­tu­viams Va­ti­ka­ne, kė­lė Lie­tu­vos reika­lus ita­lų spau­do­je bei asmeni­škai su­si­tik­da­mas su įta­kin­gais žmo­nė­mis. 1917 m. jis da­ly­va­vo lie­tu­vių kon­fe­ren­ci­jo­je Ber­ne (Švei­ca­ri­ja). Pa­dė­jo iš­rū­pin­ti iš po­pie­žiaus Be­ne­dik­to pa­sau­li­nės reikš­mės „Lie­tu­vių Die­ną“. Va­ti­ka­no ar­chy­ve jis su­rinko ne­ma­žai me­džia­gos apie Lie­tu­vos pra­ei­tį, iš Ro­mos an­ti­kva­ria­tų – daug li­tu­a­nis­ti­nių vei­ka­lų. Vi­sa tai jis ruo­šė­si per­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau 1921 m., grįž­tant į Lie­tu­vą,  Dan­ci­go  ko­ri­do­riu­je  len­kai  vi­są jo siun­ti­nį kon­fis­ka­vo.
Nau­jo­ji Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė kun. K. Pra­puo­le­nį ver­ti­no, pa­gei­da­vo, kad Šven­ta­sis Sos­tas jam su­teik­tų mon­sin­jo­ra­tą ar­ba net pre­la­tū­rą. Tuo me­tu lie­tu­vių rei­ka­lus Ro­mo­je tvar­kė vy­riau­sy­bės įga­lio­tas pre­la­tas dr. Jur­gis Nar­jaus­kas. Jis šia te­ma kal­bė­jo­si su kar­di­no­lu P. Gas­par­ri, bet jam ne­pa­vy­ko įro­dy­ti, kad kun. K. Pra­puo­le­niui tu­ri bū­ti su­teik­tos mi­nė­tos aukš­tos pa­rei­gos. Kau­no vys­ku­pas po to ga­vo to­kį dr. J. Nar­jaus­ko pra­ne­ši­mą: „Aš smar­kiai gy­niau ka­nau­nin­ko kny­gą. Kar­di­no­las, vis šyp­so­da­ma­sis, sten­gė­si ma­ne per­gin­čy­ti. Pas­kui ga­na reikš­min­gai pa­ta­rė man „non in­sis­te­re“ (ne­for­suo­ti), nes ji­sai – ka­nau­nin­kas Pra­puo­le­nis, čio­nai, Ry­me, ne­tu­rįs ge­ros ates­ta­ci­jos. Ban­džiau pa­si­tei­rau­ti pas pa­žįs­ta­mus ku­ni­gus (Cam­pi­tel­li) ir ten nu­gir­dau apie jį ne­rim­tų pa­ska­lų, ne­įti­kė­ti­nų, ži­no­ma… Da­bar ne­ma­nau su ta by­la pra­dė­ti ofen­sy­vos, ne­gu at­ei­tų iš kur nors pa­ra­gi­ni­mas (iš Mi­nis­te­ri­jos ar­ba iš Jū­sų Eks­ce­len­ci­jos)“. Pre­la­to J. Nar­jaus­ko raš­tas bu­vo pa­reng­tas 1921.11.29. Tuo me­tu kan. K. Pra­puo­le­nis jau ga­lė­jo bū­ti su­grį­žęs į Lie­tu­vą.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė K. Pra­puo­le­niui pa­ve­dė suor­ga­ni­zuo­ti Ti­ky­bų de­par­ta­men­tą, ku­riam vė­liau K. Pra­puo­le­nis pen­ke­rius me­tus va­do­va­vo:  vie­ne­rius me­tus (1921) jis tar­na­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je baž­ny­ti­nių rei­ka­lų pa­ta­rė­ju, o 1922–1925 m. dir­bo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ti­ky­bų de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi.

1925 m., bū­da­mas jau sil­pnos svei­ka­tos, pa­si­trau­kė iš pa­rei­gų ir ap­si­gy­ve­no Pa­lan­gos al­ta­ri­jo­je. 1925.08.10 kan. K. Pra­puo­le­nis bu­vo pa­skir­tas Pa­lan­gos baž­ny­čios al­ta­ris­ta, 1925.08.31 jam pa­skir­ta vals­ty­bi­nė pen­si­ja.

Gy­ven­da­mas Pa­lan­go­je da­lį sa­vo bib­lio­te­kos už­ra­šė Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­jai, o ki­tą – Pa­lan­gos šau­liams. K. Pra­puo­le­nis pa­si­rū­pi­no, kad iš su­rink­tų au­kų va­sa­ro­to­jų pa­to­gu­mui Pa­lan­gos baž­ny­čios bokš­te bū­tų įreng­tas laik­ro­dis (jis pra­dė­jo veik­ti 1931.10.27 ir iki šiol ro­do tiks­lų lai­ką).

K. Pra­puo­le­nis Pa­lan­go­je bu­vo ak­ty­viai įsi­jun­gęs į mies­to vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, dir­bo Lie­tu­vos at­gi­mi­mo drau­gi­jo­je, yra bu­vęs Tau­ti­nin­kų są­jun­gos Palan­gos sky­riaus pir­mi­nin­kas. Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai bu­vo apdo­vanotas Ge­di­mi­no ir Vy­tau­to or­di­nais, ga­vo knyg­ne­šio pen­si­ją[i].

Prieš mir­tį K. Pra­puo­le­nis pra­šė, kad bū­tų pa­lai­do­tas Lie­tu­vos pa­jū­ry­je, kad jo kū­nas bū­tų įdė­tas į pa­pras­tą len­ti­nį kars­tą ir kad jo lai­do­tu­vių die­ną nei baž­ny­čio­je, nei ant ka­pi­nių ne­bū­tų sa­ko­ma pra­kal­bų.

Mi­rė kan. K. Pra­puo­le­nis 1933 m. ba­lan­džio 17 d. Pa­lai­do­tas Pa­lan­gos baž­ny­čios šven­to­riu­je.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

_____________________

[i] Ten pat, t. 23, p. 502–503.

______________________ 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

 

 

 

 

Kunigas, kanauninkas, visuomenės veikėjas Kazimieras Prapuolenis T.
M. gimė 1858 03 01 Lauckaimyje, (Kudirkos Naumiesčio parapija, Šakių
r.). Jo tėvas buvo Jurgis. Būsimasis kunigas 1870–1877 m. mokėsi
Alksnėnų, Pilviškių, Žaliosios pradinėse mokyklose, 1870–1876  m. –
Marijampolės gimnazijoje, kur buvo susibičiuliavęs su V. Kudirka ir J.
Bulota. 1877–1879 m. mokėsi Varšuvos, 1879–1881 m. – Peterburgo kunigų
seminarijose, o 1881–1885 m. – Peterburgo dvasinėje akademijoje ir ją
baigė gavęs teologijos magistro laipsnį. Kunigu įšventintas Peterburge
1885 10 27.

 

 

 

Jo pastangomis Peterburgo katalikų katedroje buvo leista sakyti
pamokslus ir giedoti giesmes lietuviškai. Čia pamokslus sakydavo
Dvasinės akademijos prof. P. Karevičius, J. Maculevičius (Maironis), A.
Dambrauskas (Jakštas) ir keletas kitų dėstytojų.

 

 

 

Baigęs mokslus K. Prapuolenis buvo paskirtas Mogiliovo
arkivyskupijos sekretoriaus padėjėju. Šias pareigas ėjo 1889–1904 m.
Vėliau pakeltas garbės kanauninku. Bostone išleistoje „Lietuvių
enciklopedijoje“ nurodoma, kad K. Prapuolenis buvo vienas iš Lietuvių ir
Žemaičių labdaringosios draugijos steigėjų Peterburge. Jis daug dirbo,
siekdamas, kad būtų panaikintas lietuviškos spaudos lotyniškais
rašmenimis draudimas, pats rengdavo tekstus lietuviškai ir juos
skelbdavo, dėl to ne kartą turėjo aiškintis valdžios atstovams – 1902 m.
net pačiam vyr. spaudos reikalų valdytojui grafui Tatiščevui. Ta proga
K. Prapuolenis įrodinėjo, kad lietuviškos spaudos draudimas nėra
paremtas įstatymu, o tik aukštų pareigūnų įsakymais. Tai paskatino ir
inžinierių A. Macijauską išleisti Lietuvos žemėlapį. K. Prapuolenio
pastangomis tais metais arkivyskupas metropolitas Klopotovskis įkalbino
Vilniaus vyskupą Zvieravičių skirti vilniečiams lietuviams vieną
bažnyčią – Šv. Mikalojaus, kurioje būtų laikomos pamaldos ir sakomi
lietuviški pamokslai. Jo lietuviška veikla ir geri diplomatiniai
santykiai su rusais nepatiko lenkams. Pradėjus dirbti naujam
arkivyskupui, K. Prapuolenis buvo atleistas iš metropolijos kurijos
sekretoriaus pareigų.

 

 

 

1904 m. kun. K. Prapuoleniui rusų valdžia suteikė emeritūrą. 1904 m.
persikėlė į Seinus, 1904–1909 m. buvo Seinų vyskupijos konsistorijos
teisėjas. Čia jis kartu su kun. J. Laukaičiu, J. Narjausku ir keliais
kitais bendraminčiais įsteigė „Šaltinį“ ir „Vadovą“, prie kurių leidimo
labai daug pats prisidėjo. Be to, tuo metu jis bendradarbiavo „Lietuvių
Laikraštyje“, „Draugijoje“, „Viltyje“, „Vilniaus žiniose“, „Lietuvyje“
ir kai kuriuose kituose leidiniuose, straipsnius pasirašydamas
slapyvardžiais – Amicus PlatOj Apysenis, Bylai-tis kunigas, kun. Byla,
K.A., Kazys, Kunigas Apysenis ir kt. Savo publikacijas, kuriose jis gynė
lietuviškuosius reikalus, skelbė ir italų bei vokiečių spaudoje. Jo
straipsniai, nukreipti prieš lenkinimo politiką, buvo išspausdinti
rinkinyje „Ze stosunkow litewsko-polskich“ (1907). Negalėdamas
susitaikyti su tuo metu Seinuose vyravusia lenkiška dvasia, 1909 m.
liepos mėnesį jis „Vadovo reikalus patikėjo J. Laukaičiui, Dvaranauskui
ir J. Narjauskui  bei kt., o pats persikėlė į Kauną. Čia gyvendamas jis
buvo  „Vadovo“ leidėjas.

 

 

 

1909–1913 m. gyveno kaip emeritas Kaune. 1911 m. išleido knygelę
„Polscy Apostolowie Litwy“, o 1913 m. – knygą „Polskie Apostolstwo w
Litwie“, kur dokumentuotai, bet kiek vienašališkai įrodinėjo lenkų
dvasininkų daromas skriaudas lietuvių tautai (šią knygą į lietuvių kalbą
išvertė K. Vairas-Račkauskas (slap. Patriotas). Knygą pavadinimu „Lenkų
apaštalavimas Lietuvoje“ 1918 m. išleido Amerikos lietuvių spaudos
draugija. 1938 m. išleista antra jos laida – „Lenkų apaštalai Lietuvoje“
(čia publikuojami ir gausūs A. Jasiūno paaiškinimai, duomenys apie
autorių, leidinio apibūdinimas). Prancūziškos knygos vertimo autorius
yra J. Gabrys. Ši knyga nukreipta prieš lenkų kunigus ir visą lenkų
dvasininkiją, demaskuojamas lietuvių lenkinimas Vilniaus vyskupijoje.
Šis jo veikalėlis sukėlė didžiausią audrą tarp lenkų dvasininkų. Per jį
K. Prapuolenis ilgam užsitraukė daugelio lenkų neapykantą, įsigijo
nemažai priešų.

 

 

 

K. Prapuolenis taip pat išleido knygelę „Moteriškė“, nemažai
brošiūrų lietuvių ir lenkų kalbomis. „Vadove“ jis išspausdino studiją
„Katalikiškoji lietuvių pamokslija“ (nebaigta istorinė apžvalga iki 1802
m.).

 

 

 

Caro valdžiai pasiūlius, 1912 m. K. Prapuolenis gavo vietą Romoje,
prie Šv. Stanislovo bažnyčios (lenkų), kuri buvo Rusijos vyriausybės
žinioje. Romoje K. Prapuolenis buvo Šv. Stanislovo bažnyčios rektorius,
1913–1920 m. ėjo kapeliono pareigas. Gyvendamas Romoje, kanauninkas savo
patirtimi ir žiniomis padėdavo Rusijos pasiuntiniui Romoje. Lietuvą
paskelbus  nepriklausoma valstybe, K. Prapuolenis kaip autoritetingas
asmuo užsienyje gynė lietuviškus reikalus. Tais metais Romos šv.
Stanislovo bažnyčios rektoratas buvo tapęs lietuvių studentų ir Romos
lankytojų susibūrimo vieta. K. Prapuolenis neoficialiai atstovavo
lietuviams Vatikane, kėlė Lietuvos reikalus italų spaudoje bei
asmeniškai susitikdamas su įtakingais žmonėmis. 1917 m. jis dalyvavo
lietuvių konferencijoje Berne (Šveicarija). Padėjo išrūpinti iš
popiežiaus Benedikto pasaulinės reikšmės „Lietuvių Dieną“. Vatikano
archyve jis surinko nemažai medžiagos apie Lietuvos praeitį, iš Romos
antikvariatų – daug lituanistinių veikalų. Visa tai jis ruošėsi perduoti
Lietuvai, tačiau 1921 m., grįžtant į Lietuvą,  Dancigo  koridoriuje 
lenkai  visą jo siuntinį konfiskavo.

 

 

 

Naujoji Lietuvos vyriausybė kun. K. Prapuolenį vertino, pageidavo,
kad Šventasis Sostas jam suteiktų monsinjoratą arba net prelatūrą. Tuo
metu lietuvių reikalus Romoje tvarkė vyriausybės įgaliotas prelatas dr.
Jurgis Narjauskas. Jis šia tema kalbėjosi su kardinolu P. Gasparri, bet
jam nepavyko įrodyti, kad kun. K. Prapuoleniui turi būti suteiktos
minėtos aukštos pareigos. Kauno vyskupas po to gavo tokį dr. J.
Narjausko pranešimą: „Aš smarkiai gyniau kanauninko knygą. Kardinolas,
vis šypsodamasis, stengėsi mane perginčyti. Paskui gana reikšmingai
patarė man „non insistere“ (neforsuoti), nes jisai – kanauninkas
Prapuolenis, čionai, Ryme, neturįs geros atestacijos. Bandžiau
pasiteirauti pas pažįstamus kunigus (Campitelli) ir ten nugirdau apie jį
nerimtų paskalų, neįtikėtinų, žinoma… Dabar nemanau su ta byla pradėti
ofensyvos, negu ateitų iš kur nors paraginimas (iš Ministerijos arba iš
Jūsų Ekscelencijos)“. Prelato J. Narjausko raštas buvo parengtas 1921 11
29. Tuo metu kan. K. Prapuolenis jau galėjo būti sugrįžęs į Lietuvą.

 

 

 

Lietuvos vyriausybė K. Prapuoleniui pavedė suorganizuoti Tikybų
departamentą, kuriam vėliau K. Prapuolenis penkerius metus vadovavo: 
vienerius metus (1921) jis tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje
bažnytinių reikalų patarėju, o 1922–1925 m. dirbo Vidaus reikalų
ministerijos Tikybų departamento direktoriumi.

 

 

 

1925 m., būdamas jau silpnos sveikatos, pasitraukė iš pareigų ir
apsigyveno Palangos altarijoje. 1925 08 10 kan. K. Prapuolenis buvo
paskirtas Palangos bažnyčios altarista, 1925 08 31 jam paskirta
valstybinė pensija.

 

 

 

Gyvendamas Palangoje dalį savo bibliotekos užrašė Telšių kunigų
seminarijai, o kitą – Palangos šauliams. K. Prapuolenis pasirūpino, kad
iš surinktų aukų vasarotojų patogumui Palangos bažnyčios bokšte būtų
įrengtas laikrodis (jis pradėjo veikti 1931 10 27 ir iki šiol rodo
tikslų laiką).

 

 

 

K. Prapuolenis Palangoje buvo aktyviai įsijungęs į miesto
visuomeninį gyvenimą, dirbo Lietuvos atgimimo draugijoje, yra buvęs
Tautininkų sąjungos Palangos skyriaus pirmininkas. Už nuopelnus Lietuvai
buvo apdovanotas Gedimino ir Vytauto ordinais, gavo knygnešio
pensiją13 .

 

 

 

Prieš mirtį K. Prapuolenis prašė, kad būtų palaidotas Lietuvos
pajūryje, kad jo kūnas būtų įdėtas į paprastą lentinį karstą ir kad jo
laidotuvių dieną nei bažnyčioje, nei ant kapinių nebūtų sakoma prakalbų.
Mirė kan. K. Prapuolenis 1933 04 17. Palaidotas Palangos bažnyčios
šventoriuje.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007-06-25

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization