Petras Kožukauskas (Kažukauskas, tėvas Rokas Kažukauskas, OFM)

Petras Kožukauskas (tė­vas Ro­kas Ka­žu­kaus­kas, OFM) – ku­ni­gas, vienuolis pran­ciš­ko­nas, pe­da­go­gas, spaudos bendradarbis. Jis gi­mė 1881 m. Kas­tau­niš­kė­je (Ši­la­lės r.). Mo­kė­si Pa­lan­gos pro­gim­na­zi­jo­je ir Min­tau­jos (da­bar – Jel­ga­va, Lat­vi­ja) gim­na­zi­jo­je. 1897 m. pra­dė­jo stu­di­juo­ti Kau­ne vei­ku­sio­je Že­mai­čių dva­si­nė­je se­mi­na­ri­jo­je. Už­bai­gęs ją, stu­di­jas tę­sė Pe­ter­bur­go dva­si­nė­je aka­de­mi­jo­je. Čia įsi­gijo te­olo­gi­jos ma­gist­ro laips­nį. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1905 m. Pe­ter­bur­ge. 1906–1910 m. ėjo Pa­lan­gos vi­ka­ro ir pro­gim­na­zi­jos ka­pe­lio­no pa­rei­gas, 1910–1917 m. bu­vo Skuo­do vi­ka­ras, 1917–1921 m. – Dar­bė­nų kle­bo­nas. Dir­bo ir Krin­či­no, Pum­pė­nų (Pa­sva­lio r.) kle­bo­nu. 1929–1932 m. bu­vo Kre­tin­gos kle­bo­nas, 1932–1934 m. – Troš­kū­nų kle­bo­nas.

1926 m. rugpjūčio 26 d. įsto­jo į pran­ciš­ko­nų or­di­no vie­nuo­ly­ną. Bai­gęs no­vi­cia­tą, 1927 m. pa­da­rė pa­pras­tus įža­dus.

P. Ko­žu­kaus­kas gar­sė­jo ge­ra at­min­ti­mi – gim­na­zi­ją ir aka­de­mi­ją bai­gė auk­so me­da­liais. Mo­kė­jo daug už­sie­nio kal­bų. Vie­nuo­ly­ne jam bu­vo pa­ves­ta tvar­ky­ti pran­ciš­ko­nų or­di­no kro­nikas. 1928 m. jis re­da­ga­vo pran­ciš­ko­nų tre­ti­nin­kų žur­na­lą „Šv. Pran­ciš­kaus Var­pe­lis“. 1929 m. ko­vo mė­ne­sį bu­vo pa­skir­tas Troš­kū­nų pran­ciš­ko­nų vie­nuo­ly­no vir­ši­nin­ko pa­dė­jė­ju, vė­liau – vir­ši­nin­ku.

1930 m. balandžio 27 d. Troš­kū­nų baž­ny­čio­je bu­vo iš­kil­min­gai pa­žy­mė­tas jo 25 me­tų ku­ni­ga­vi­mo ju­bi­lie­jus. Iš­kil­mių me­tu P. Ko­žu­kaus­kas da­vė am­ži­nus iš­kil­min­gus vie­nuo­lio įža­dus. Nuo 1931 m. lapkričio 19 d. jis bu­vo Pran­ciš­ko­nų or­di­no Lie­tu­vos Šv. Ka­zi­mie­ro pro­vin­ci­jos pro­vin­ci­jo­lo pa­ta­rė­jas. 1932 m. jam bu­vo pa­ti­kė­tos Pran­ciš­ko­nų or­di­no gim­na­zi­jos di­rek­toriaus pa­rei­gos. Nuo 1933 m. liepos 11 d. P. Ko­žu­kaus­kas dir­bo mo­ky­to­ju. Pa­blo­gė­jus svei­ka­tai, gy­dė­si pran­ciš­ko­nų va­sar­na­my­je Ne­mu­nai­ty­je (Aly­taus r.), čia 1934 06 21 ir mi­rė. Pa­lai­do­tas Kre­tin­gos ka­pi­nė­se, prie­šais gra­fų Tiš­ke­vi­čių kop­ly­čią, vie­nuo­liams pran­ciš­ko­nams skir­to­je ka­pi­nių da­ly­je.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization