Parčevskis Karolis

Karolis Parčevskis (lenk. Karol Parczewski, rus. Карл Парчевский, 1875–1957) – medicinos profesorius, gydytojas terapeutas, spaudos bendradarbis, tremtinys, Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Nałęcz herbo bajoras, Jokūbavo bajorų Parčevskių giminės atstovas. Jis gimė 1875 m. Kretingos apskrities Kretingos valsčiaus Jokūbavo dvare. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Dar jos nebaigęs išvyko į Peterburgą (Patrapilį) ir ten užbaigė gimnaziją,  1895 m. įstojo studijuoti mediciną į karo medicinos akademiją. Ją baigė 1901 metais.

1902 m. vedė Eleną Jasevičiūtę. Ji buvo gimusi 1877 m., mirė 1941 m. rugsėjo 6 d. Samaroje ( Kortkerosas, Komija). 

K. Parčevskis po studijų iki Pirmojo pasaulinio karo (su pertrauka 1904 m., kai buvo mobilizuotas į kariuomenę ir dalyvavo kare su japonais) dirbo prof. Favickio vidaus ligų klinikos ordinaru. Čia jis apsigynė medicinos mokslų daktaro laipsnį. 1914 m. buvo mobilizuotas į Izmailovo leibgvardijos pulką dirbti gydytoju. Greitai po to buvo paskirtas dirbti į belaisviais keitimosi komisiją.

1918 m. su šeima grįžo į Lietuvą – K. Parčevskio paveldėtą Stončių palivarką, kuriame jis 1902 m. buvo įkūręs dvaro sodybą (pastatė gyvenamuosius ir ūkinius-gamybinius pastatus, 1906 m. pasodino parką. Dvaro rūmai buvo mediniai, dviejų aukštų, sienos suręstos iš 1000 ąžuolinių rąstų, naudojant tik ąžuolines vinis. 1918 m., kai sugrįžo į  Stončius, šiame dvare jis įrengė ligoninę, čia priiminėjo ir gydė Jokūbavo apylinkės žmones.

1920 m. buvo pašauktas dirbti karo ligoninėje konsultantu. Čia dirbo neilgai. Antrą kartą konsultantui karo ligoninėje dirbo 1927–1930 metais. 1933–1939 m. buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninės Klaipėdoje vidaus ligų skyriaus vedėjas. Dirbo dėstytoju Aukštuosiuose medicinos kursuose Kaune. Kaip geras diagnostas ir terapeutas, kurį laiką dėstęs Aukštuosiuose kursuose, 1939 m. buvo kviečiamas dirbti Vytauto Didžiojo universiteto  Vidaus ligų katedros vedėju, bet šių pareigų atsisakė.

1941 m. sovietų valdžia jį ir jo žmoną Eleną suėmė. K. Parčevskį išvežė į Rešotų lagerį (Nižnij Ingašo rajonas, Krasnojarsko kraštas, Rusija), Eleną ištrėmė į Kortkeroso miškų ūkį (Komija, Rusija). 

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Ypatingasis pasitarimas K. Parčevskį 1943 m. sausio 30 d. nuteisė 5 metams tremties. 1944 m. spalio 5 d. jis buvo perkeltas į Bijską (Altajaus kraštas).  į Lenkiją.

1944 m. pabaigoje repatrijavo ir išvyko gyventi į Lenkiją pas gimines.

Karolis ir Elena Parčevskiai turėjo dukrą Ireną Parčevskaitę (1902–1981). Ji buvo ištekėjusi už Lietuvos karininko ir diplomato Leopoldo Dymšos (1893–1959). Jie ir dukra Marija (g. 1929 m. Kaune) Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, vėliau išvyko į  Jungtines Amerikos Valstijas ir ten gyveno.

K. Parčevskis straipsnių medicinos klausimais yra paskelbęs leidinyje „Medicina“ ir kai kuriuose kituose periodiniuose leidiniuose.
K. Parčevskis mirė 1957 m. gruodžio 8 d. Lenkijoje.

 

K. Parčevskio žmonos Elenos Jasevičiūtės tėvai buvo 1863 m. sukilimo dalyviai – tremtyje gimusi Kotryna Misevičiūtė ir inžinierius Karolis Jaseviučius. Nuo 1880 m. ji su tėvais gyveno Sankt Peterburge. Čia Kotryna baigė gimnaziją ir prancūzų kalbos studijas mokytojų seminarijoje. Jos sesuo Marija Jasevičiūtė buvo ištekėjusio už Karolio Parčevskio brolio Vincento Parčevskio.

Kotryna, būdama 16 metų amžiaus, buvo ištremta į Samarą, vėliau čia ištekėjo už inžinieriaus Jasevičiaus.Vėliau ji  ji iki mirties gyveno Petrapilyje, ten dirbo leidinio „Peterburgskije Viedomosti“ redaktore.  Dar kelionės metu buvo atskirta nuo vyro, kuris mirė Sibire.

 

Literatūra:

  1. Parčevskis Karolis. – Lietuvių enciklopedija, t. 21, Bostonas, 1960, p. 542; Genys P. Lietuviška sveikatos tvirtovė Klaipėdoj. – Žemaičių prietelius (Telšiai), 1934, vasario 18, p. 3.
  2. 1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai, t. 1. Vilnius, 1993, p. 450.
  3. Lietuvos gyventojų genocidas 1939-1941, t. 1. Vilnius, 1999, t. 1, p. 622.
  4. Marijos Dymšaitės-Ogden laiškas Nr. 1, p. 3-4; Nr. 2, p. 2 (Kretingos muziejaus mokslinis archyvas).

 

 Nuotraukoje – Karolis ir Elena Parčevskiai apie 1902 metus. Fotografas nežinomas

Parengta pagal informaciją, paskelbtą „Lietuvių enciklopedijoje“ (t. 21, p. 542–543), Bostonas (JAV), 1960 ir „Vikipedijoje. Laisvojoje enciklopedijoje“ https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Par%C4%8Devskis

Smush Image Compression and Optimization