Olšauskas Kazimieras

Kazimieras Olšauskas (1911–1954) – kunigas, kanauninkas, teologijos mokslų daktaras, pedagogas, profesorius, spaudos darbuotojas, bendradarbis, laikraščio „Žemaičių prietelius“ redaktorius, knygų autorius, politinis kalinys.

Jis gimė 1911 m. vasario 2 d. Telšių apskrities Salantų valsčiaus Žeimių kaime gausioje Kazimiero ir Barboros Olšauskų šeimoje. 1920 m. jis baigė Žeimių pradžios mokyklą, 1928 m. – Plungės gimnaziją, vėliau mokėsi Telšių kunigų seminarijoje, o 1932–1936 m. Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete. Čia apsigynė teologijos mokslų daktaro laipsnį.

Kunigu įšventintas 1934 m. spalio 28 d. Romoje, Petro Kanizijaus bažnyčioje.

1936 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstytojauti Telšių kunigų seminarijoje. Čia dėstė teodicėją, Šv. Raštą ir kalbas. Šioje seminarijoje jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

1936–1940 m. redagavo Telšiuose leistą savaitraštį „Žemaičių prietelių“. Gyvendamas Lietuvoje aktyviai bendradarbiavo spaudos leidiniuose Židinys“, „Tiesos kelias“ ir kt. Dažniausiai pasirašinėdavo dr. K. Alšėno slapyvardžiu.

Išleido knygas „Prelatas Pranas Urbanavičius“, „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“, „Apie krikščioniškąją moterystę“, „Apie religinį kataliko gyvenimą“.

1940 m. Lietuvoje įvedus sovietų valdžią ir uždarius kunigų seminariją, kurį laiką gyveno  Salantuose. 1941 atnaujinus Telšių kunigų seminarijos veiklą, toliau čia dirbo, ėjo seminarijos prefektu.

Po Antrojo pasaulinio karo, kai jį pradėjo persekioti sovietų valdžia, persikėlė į Veiviržėnus.1946 m. gruodžio 24 d. buvo suimtas. Iš pradžių kalintas Telšiuose, nuo 1947 m. vasario 24 d. –Vilniuje. 1947 m. gegužės 12 d. Aukščiausiojo Teismo karo kolegija už knygelėje „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“ 1946 m. paskelbtus faktus ir kitą sovietų ideologijai prieštaringą veiklą nuteisė 10 metų lagerių ir 5 metams tremties. 1948 m. kovo 16 d. K. Olšauskas buvo išvežtas į Okunevkos lagerį (Vosturallagas), Turinsko r., Sverdlovsko sr.

Mirė 1954 m. birželio 18 d. sunkiai sužeistas nelaimingo atsitikimo metu Okuniovo lageryje. Palaidotas Družinino kapinėse netoli Turinsko.

1997 m. Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras (Vilnius) išleido knygą „Kazimieras Olšauskas. Profesorius, kunigas, Sibiro kankinys“ (sudarė Danutė Mukienė ir
Rozalija Valiūnienė).
 

 Parengė Danutė Mukienė

 

Naudota literatūra:

  1. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka https://www.kretvb.lt/personalijos/olsauskas-kazimieras/
  2. Laisvoji enciklopedija https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazimieras_Ol%C5%A1auskas

 

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

 

 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization