Milevskis Antanas (Antoni Milewski)

Antanas Milevskis – kunigas, Palangos klebonas. Minimas 1850 m. Palangos bažnyčios vizitacijos akte (l. 48 – 52v). Palangoje dirbo nuo 1832 m. Kunigas Antanas Milevskis Palangos klebonu buvo nuo 1832 iki 1858 m. Jis paminėtas „Žemaičių Vyskupystės“ ir toblyčioje  rašant apie vyskupystės 1841 m. reikalus. Ten nurodoma, kad klebonas valdo 16 valakų žemės, gauna pelno 67 rub. 13 kap., bažnyčiai priklauso 26 žmonės, parapija turi 146 gyventojus (kiemus) ir 1 686 tikinčiuosius, einančius ir neinančius prie kunigo. Iš kunigų elencho sužinome, kad kun. A. Milevskis gimė 1804 m., kunigu įšventintas 1828 m., Palangos klebonu paskirtas 1832 m., mirė 1858 m. Už ilgametį darbą A. Milevskis apdovanotas Auksiniu kryžiumi (Decoratus cruci aurea pectorali).

 

 Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization