Merliūnas Petras Pranciškus

Petras Pranciškus Merliūnas – kunigas, spaudos bendradarbis. Jis gimė 1941 06 20 Švėkšnoje (Šilutės r.). 1947–1958 m. mokėsi Švėkšnos vidurinėje mokykloje. 1958 m. rudenį mėgino įstoti į Kauno kunigų seminariją, bet nesėkmingai. Kol jam atsivėrė
seminarijos durys laukė ilgai – penkiolika metų (įstojo tik 1973 m.). Kauno kunigų seminarijoje mokėsi 1973–1978 m. Kunigu įšventintas 1978 05 28. Jis sako patrauklius pamokslus.
Pirmoji darbo vieta buvo Palanga. Ilgai čia neužsibuvo, nes po penkerių darbo mėnesių – 1978 11 25 – buvo paskirtas dirbti į Klaipėą vikaru. Nuo 1981 10 15 – Luokės-Upynos, nuo 1984 03 16 – Viekšnių-Užlieknės klebonas. Yra dirbęs ir Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonu.  2004 m. sausio 23 d. laikraštyje „XXI amžius“ (nr. 7/1210) Nijolė
Baškevičienė paskelbė, kad Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje dirbantis klebonas, dekanas kan. Petras Merliūnas, 2003 m. atšventęs savo kunigystės 25-metį, – griežtas, reiklus ir tvirtai Šventojo Rašto bei II Vatikano Susirinkimo nuostatų besilaikantis, kruopščiai ir atsakingai visus Telšių vyskupo nurodymus vykdantis kunigas. Ypač jis
reiklus tėvams, leidžiantiems savo vaikus Pirmosios Komunijos.
Dirbdamas Šilalėje kunigas pasižymėjo kaip aktyvus rajono spaudos bendradarbis, nuolat rašydavo Šilalės rajono laikraščiui „Artojas“ įvairiais tikėjimo klausimais. Tam reikalui „Artojas“ buvo paskyręs atskirą skiltį „Dvasios
namai“. Joje savo mintis išsakydavo ir kiti Šilalės dekanato kunigai. Aktyviausias iš jų buvo kan. P. Merliūnas – beveik kas savaitę „Artojuje“ pasirodydavo jo straipsniai. Rašiniai įtaigūs, kalba sklandi, todėl kiekvienam yra gerai suprantami. Savo straipsniuose kunigas kviesdavo rajono tikinčiuosius laikytis doros, dvasiškai atsiversti, melstis ryte ir vakare, uoliai lankyti bažnyčią ir t. t. Savo rašiniais šis kunigas pasisakydavo už blaivybę, darną šeimose, religinį vaikų auklėjimą. Daug straipsnių kan. P. Merliūnas parašydavo įvairių religinių švenčių progomis. Be to, jis rūpindavosi, kad laikraštyje „Artojas“ būtų spausdinami visi Telšių vyskupo dr. Jono Borutos SJ laiškai bei nurodymai, skirti vyskupijos tikintiesiems.  
Kun. kan. Petras Merliūnas yra buvęs Telšių vyskuijos tribunolo santuokos ryšio gynėjas, dabar – Vyskupijos tribunolo teisingumo gynėjas. 2004 09 17 kun. kan. Petras Merliūnas buvo paskirtas Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios klebonu, Skuodo dekanu. Eidamas šias pareigas jis aptarnauja ir Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią.

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization