Lukošius Balys

Aktorius, režisierius, pedagogas, dailininkas, kultūros veikėjas. Gimė 1908 m. birželio 10 d. Kuršėnuose (Šiaulių r.), mirė 1987 m. gegužės 28 d. Vilniuje. 1920–1922 m. mokėsi Šiaulių valstybinėje gimnazijoje. 1921 m. pradėjo vaidinti mėgėjiškuose spektakliuose. 1922–1928 m. mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. Nuo 1928 iki1940 m. gyveno Kaune. 1928 m. pradėjo mokytis Valstybės teatro Vaidybos mokyklos režisieriaus Konstantino Glinskio kurse. 1929 m. mokslus nutraukė, nes reikėjo eiti į kariuomenę. 1930–1933 m. mokėsi Valstybės teatro Vaidybos mokyklos ežisieriaus Boriso Dauguviečio kurse.

1933–1934 m. buvo Jaunųjų teatro aktorius.

1934–1940 m. dirbo Valstybės teatre ir mokėsi Kauno aukštesniojoje meno mokykloje.

1937–1939 m. dirbo dėstytoju Kauno Vytauto Didžiojo universiteto teatro studijoje – čia dėstė dėstė teatro disciplinas.

1940 m. apsigyveno ir pradėjo dirbti Vilniuje.

1940–1961 m. buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius.

1941 m. ir 1943–1945 m. dirbo Vilniaus „Vaidilos“ teatre.

1946 m. stažavosi Maskvos „Mossoviet“ teatre.

1949–1952 m. dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, 1954–1958 m. – Vilniaus kultūros švietimo technikume (dabar Vilniaus kolegija).

1958–1968 m. buvo Vilniaus lėlių teatro vadovas (jis yra ir vienas pagrindinių šio teatro įkūrėjų). 1969–1986 m. dirbo Lietuvos valstybinio dailės instituto dėstytoju.

Mirė 1987 m. gegužės 28 d. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Rašė straipsnius teatro istorijos temomis. Visą gyvenimą rinko gausų Lietuvos lėlių teatro istorijos archyvą. Dabar šis archyvas saugomas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje bei Lietuvos literatūros ir meno archyve [11].
B. Lukošius buvo ne tik aktorius, režisierius, bet ir dailininkas. Menininko palikimą sudaro grafikos darbai, piešiniai, pastelės, akvarelės [7, p. 185-193]. Žymiausi B. Lukošiaus dailės kūriniai: dailininko Gerardo Bagdonavičiaus portretas (1942), aktorės Galinos Dauguvietytės portretas (1943), istoriko Algirdo Šidlausko portretas [7, 12].

 

Svarbiausi sukurti vaidmenys teatre

 • Žiogas (K. Binkio „Atžalynas“), 1938
 • Vinteris (G. Hauptmano „Prieš saulėlydį“),1939
 • Propotejus (M. Gorkio „Jegoras Bulyčiovas“), 1948
 • Bžozauskas (B. Sruogos „Apyaušrio dalia“), 1956

 

Svarbiausi inscenizuoti lėlių spektakliai

 • Nėries „Eglė žalčių karalienė“ (1958)
 • Cvirkos „Lakštingala“ (1961)
 • Sruogos „Aitvaras teisėjas“ (1963)
 • Kubilinsko „Molio Motiejukas“ (1965)
 • Krėvės „Raganius“ (1965)
 • Liobytės „Trys negražios karalaitės“ (1968).

 

Svarbiausi režisuoti spektakliai:

 • Vaičiūno „Tėviškės pastogėj“ (1942)
 • Vaičiūno „Ekscelencijos“ (1954)
 • Rimkevičiaus „Vandens lelija“ (1958)

2008 m. birželio 10 d. minint B. Lukošiaus 100-ąsias gimimo metines, Vilniuje, ant namo M. K. Čiurlionio g. 18, režisieriaus atminimui atidengta memorialinė lenta.

2008 m. išleistas straipsnių rinkinys „Balys Lukošius“. Joje yra paskelbta režisieriaus bibliografija (sudarė B. Lukošiaus dukra Rožė Lukošiūtė-Meškienė.

 

Literatūra ir šaltiniai

 1. Aktoriui ir režisieriui, LTSR nusipelniusiam artistui Baliui Lukošiui sukanka 75 metai: [biobibliografija] // Bibliotekų darbas. – 1983, Nr. 4, p. 38.
 2. Apie Balį Lukošių: Vilniaus teatro „Lėlė“ įkūrėjo 100-mečiui: [draugų ir kolegų prisiminimai] / parengė Rimas Driežis. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2008, liep. 25, p. 6-7; Prieiga per internetą: <http://www.menufaktura.lt/?m=55337&s=62670#gsc.tab=0>. 
 3. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Lukošius Balys (1908 06 10 – 1987 05 28): aktorius, režisierius. – Portr., iliustr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 250.
 4. Lėlė ir kaukė: knyga apie lėlių teatrą. – Vilnius, 1999, p. 156-184.
 5. Lukošius Balys. – Portr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 13, p. 684.
 6. Balys Lukošius: [biografija, sukurti vaidmenys, režisuoti spektakliai iki 1940 m.] // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius, 2002. – Kn. 2, p. 361-362.
 7. Balys Lukošius (1908–1987): artistas, režisierius, dailininkas, pedagogas: dokumentai, laiškai, pasisakymai, ištraukos iš dienoraščių, straipsniai. – Vilnius, 1995. – 262, [2] p., [16] iliustr. – Bibliogr.: p. 249-255. – Pavardžių r-klė: p. 256-262.
 8. Lukošius Balys (1908–1987) // Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius, 2005. – P. 151-152.
 9. Lukošius Balys (1908–1987) // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius, 2011. – P. 112.
 10. Maknys, Vytautas. Penkiasdešimt metų greta: [apie aktorių, režisierių Balį Lukošių] // Maknys, Vytautas. Teatro dirvonuose. – Vilnius, 1997. – P. 163-167.
 11. Minimas teatro įkūrėjo B. Lukošiaus gimimo šimtmetis: 50 metų jubiliejų šįmet švenčiantis Vilniaus teatras „Lėlė“ mini ir savo įkūrėjo Balio Lukošiaus gimimo šimtmetį. – Iliustr. // Respublika. – 2008, birž. 10, p. 18.
 12. Rumbinas, Stasys. „Gyvenimas mano – lyg upė gimtoji“… : Balys Lukošius (1908–1987) / Stasys Rumbinas, Raimonda Rumbinaitė. – Portr. // Rumbinas, Stasys, Rumbinaitė, Raimonda. Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų… : apie žmones, garsinusius ir garsinančius Kuršėnus. – Šiauliai, 2003. – P. 99-101.
 13. Sukanka 100 metų, kai gimė aktorius, režisierius, dailininkas , pedagogas Balys Lukošius (1908–1987): [bibliografija] // Tarp knygų. – 2008, Nr. 4, p. 45-46.
 14. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net [interaktyvus]. 2000-2017 [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456&page=4>.

 

Parengta pagal Jurgitos Lazauskaitės (VAVB) tekstus, paskelbtus 2015, 2017 metais

 

Smush Image Compression and Optimization