Liudas Noreika

Liudas Noreika– politikas, žurnalistas, redaktorius, teisininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė 1884 m. rugpjūčio 17 d. Telšių apskrities Žemaičių Kalvarijos valsčiaus Pasruojos kaime. 1897 m. baigė Alsėdžių liaudies mokyklą, 1901 m. – Palangos progimnaziją, 1905 m. – Žemaičių kunigų seminariją Kaune, 1908 m. – Peterburgo (Sankt Peterburgo) dvasinę akademiją, 1917 m. – Sankt Peterburgo universiteto teisės fakultetą. Iš pradžių dirbo Linkuvos pradžios mokyklos mokytoju. 1914–1915 m. dalyvavo Lietuvių politikos centro, veikusio Rusijoje, veikloje,  1915–1918 m. Lietuvoje dirbo kelių periodinių leidinių redaktoriumi. Jis buvo vienas iš „Pažangos“, Lietuvių tautininkų sąjungos partijos įkūrėjų.  1917 m. buvo Lietuvių Tautos Tarybos, vėliau – Vyriausiosios lietuvių tautos tarybos Rusijoje prezidiumo sekretorius. 1918 m. kooptuotas į Lietuvos Tarybą, 1919–1920 m. buvo Prano Dovydaičio (1919 m. kovo 12 d. – 1919 m. balandžio 12 d.),  Mykolo Sleževičiaus (1919 m. balandžio 12 d. – 1919 m. spalio 7 d.), Ernesto Galvanausko (1919 m. spalio 7 d. – 1920 m. birželio 19 d.) vyriausybių teisingumo ministru, vėliau užsiėmė advokato praktika. L. Noreika taip pat yra vienas iš Katalikų mokslų akademijos steigėjų (1922 m.), pirmasis jos iždininkas.Nuo 1926 m. gruodžio iki 1927 m. vadovavo Lietuvių tautininkų sąjungos valdybai. 1926–1927 m.  buvo Lietuvių tautininkų sąjungos centro valdybos pirmininkas. Yra dirbęs Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komitete Peterburge ir Voroneže.

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1907 metais. Jis buvo laikraščio „Viltis“ korespondentas, 1914–1915 m. – žurnalo „Vairas“ redaktoriaus pavaduotojas, 1915–1917 m. – M. Yčo Sat Peterburge leisto laikraščio „Lietuvių balsas“ faktiškasis ir atsakomasis redaktorius, 1916–1918 m. – atsakomasis leidinio „Ateities spinduliai“ redaktorius. 1918 m. Vilniuje redagavo dienraštį „Lietuvos aidas“. 1919 m. buvo laikraščio „Tauta“ vienas redaktorių. Jis taip pat buvo vienas iš faktiškųjų laikraščio „Lietuvis“ redaktorių. 

Su J. Pajauju išvertė V. Zakševskio „Naujųjų amžių istoriją“.

Liudas Noreika mirė 1928 m. gegužės 30 d. Kaune (jį konflikto, kilusio kortuojant, metu nušovė karininkas Okulič-Kazarinas).

 

Smush Image Compression and Optimization