Kuizinas Stanislovas

Turtinga 1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje suvaidinto pirmojo lietuviško spektaklio (Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“) aktoriaus, Lietuvos kultūros, karinio ir visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, pulkininko leitenanto Stanislovo Kuizino biografija. Gimė jis 1881 m. gegužės 8 d. Vingininkų kaime (Šilalės r.). Iš pradžių mokėsi Palangos progimnazijoje ir Liepojos gimnazijoje. Mokydamasis Palangoje įsijungė į tautinį judėjimą, iš Prūsijos į Lietuvą slapta gabendavo knygas. Baigęs Liepojos gimnaziją, įstojo į 260 pėstininkų Ordagano pulką (veikė Užkaukazėje). 1906 m. sausio 8 d. baigė karo mokyklą ir gavo karininko laipsnį. 1906 m. prie Dorpato universiteto išlaikė provizoriaus padėjėjo egzaminus. 1906 m. vasario 26 d. buvo paleistas iš kariuomenės. Tais pačiais metais grįžo į Lietuva ir Tauragėje kurį laiką užsiėmė kultūrine veikla – organizavo ir režisavo lietuviškus vakarus. 1914 m. buvo mobilizuotas ir tais pačiais metais paskirtas Radviliškio maitinimo punkto viršininku. Vėliau Vilniuje, Vitebske dirbo komendantu. 1918 m. birželio 5 d. jį internavo vokiečiai. 1918 m. aktyviai įsijungė į nepriklausomos Lietuvos kūrimo darbą:  steigė vietos komitetus Tauragės apylinkėse, dirbo Tauragės apskrities valdyboje. 1918 m. pabaigoje tapo Tauragės apskrities vicepirmininku, o 1919 m. buvo paskirtas Tauragės apsaugos srities ūkio vedėju. 1919 m. sausio 26 d. įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo 1 pėstininkų Žemaičių bataliono vadas. Nuo 1919 m. balandžio 15 d. dirbo Šiaulių karo komendanto padėjėju, o 1919 m. rugsėjo 15–1925 m. liepos 4 d. –  Kauno geležinkelio stoties komendantu. S. Kuizinas buvo vienas iš 1923 m. Lietuvos jūrininkų sąjungos steigėjų ir ilgametis jos valdybos narys. 1923 m. balandžio 14 d. paskirtas dirbti į Generalinio štabo susisiekimo skyrių. Nuo 1926 m. dirbo Lietuvos karo mokslo valdyboje, rūpinosi fiziologinio kabineto reikalais, rengė spaudai vadovėlius. 1926 m. gruodžio 19 d. paskirtas Užsienio spaudos cenzoriumi. 1928 m. kovo 1 d. tapo Vyriausiojo Štabo švietimo dalies vedėju, 1928 m. kovo 1–1928 m. spalio 11 d. dirbo leidinio „Karys“ redaktoriumi. Bendradarbiavo leidiniuose „Inkaras“, „Kardas“,  „Lietuva“, „Lietuvos Aidas“, „Lietuvos žinios“, „Mūsų žinynas“, „Trimitas“.

Mirė 1943 m. rugsėjo 9 d. Kaune.

 

Nuotraukoje (viršuje, antras iš dešinės) – Stanislovas Kuizinas. Fotografas nežinomas. Originalas saugomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Smush Image Compression and Optimization