Konstantinas Jablonskis

Konstantinas Jablonskis (1892–1960) – teisės istorikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1956), kalbininko Jono Jablonskio ir ir literatės Konstancijos Sketerytės–Jablonskienės sūnus, archeologės Ramutės Rimantienės tėvas.
Gimė 1892 m. rugpjūčio 23 d. Mintaujoje (Jelgavoje, Latvijoje). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Studijavo Peterburgo psichoneurologijos institute. 1911 m. išvyko į Maskvą, kur studijavo teisę. Nuo 1916 m. tarnavo caro armijoje.
1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919m. pradžioje V. Kapsuko bolševikų vyriausybės buvo paskirtas Centrinio istorijos archyvo vedėjo pavaduotoju. 1919 m. balandžio mėnesį iš Lenkijos karinių dalinių užimto Vilniaus pasitraukė į Kauną. Dirbo Lietuvos teisingumo ministerijoje (rengė įstatymų projektus), 1919–1921 m. redagavo „Vyriausybės žinias“. 1919–1936 m. buvo Valstybės archeologijos komisijos narys, 1930–1935 m. – pirmininkas.
1933 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo teisininko diplomą. 
Nuo 1935 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto lektorius. 1936 m. „Archivum Philologicum“ paskelbė „Lietuviškuosius žodžius senosios Lietuvos raštinių kalboje“ d. I (II dalis – rankraštis).
1938–1940  m. buvo Valstybės Tarybos narys. 1940 m. ėjo Lietuvos centrinio archyvo, 1941–1945 m. – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pareigas. Nuo 1945 m.buvo šio instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1958 m. – sektoriaus vadovas.
1940 m. jam suteiktas Vilniaus universiteto docento, 1941 m. – profesoriaus vardas.
1941 m. jis vadovavo Mokslų Akademijos Lietuvos istorijos institutui. Nuo 1946 m. buvo Istorijos instituto mokslinis bendradarbis.
Domėjosi etnografija,  tautosaka, kraštotyra, filologijos klausimais. Jis rūpinosi apleistomis bibliotekomis, paveikslais, archyvine medžiaga, rūpinosi, kad iš SSRS būtų atgauta Lietuvos Metrika. Su grupe istorikų 1929 m. Kaune įsteigė Lietuvos istorijos draugiją ir buvo jos narys.
K. Jablonskis yra 1954 m. išleisto „Teisinių terminų žodyno“ redaktorius.
Jis paskelbė apie 30 mokslinių darbų, daugiau kaip 10 istorinių dokumentų rinkinių, yra redagavęs daug kitų autorių knygų. Parašė biografinių tyrinėjimų apie lietuviųkultūros veikėjus M. Daukšą, A. Kulvietį, M. Mažvydą ir kt. „Tautoje ir žodyje“, „Archivum Philologicum“.
K. Jablonskis 1928 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2 laipsnio ordinu, 1958 m. – LSSR valstybine premija. 1959 m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

  
K. Jablonskio knygos:

 • K. Jablonskis, Dėl 1408 metų Vytauto privilegijos Kauno miestui tikrumo, Kaunas, [1930].
 • XVI amžiaus Lietuvos inventoriai (Istorijos archyvas, I), surinko K. Jablonskis, Kaunas, 1934.
 • Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje, t. 1: Tekstai, sudarė K. Jablonskis, Kaunas, 1941.
 • Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje, red. K. Jablonskis, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957.
 • Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais, d. 1 (XVI–XVII amžiai), sudarė K. Jablonskis, Vilnius, 1959.
 • Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams, parengė K. Jablonskis, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960.
 • Статут Великого княжества Литовского 1529 года, под. ред. К. И. Яблонскиса, Минск, 1960.
 • Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais, d. 2 (XVIII amžius), red. K. Jablonskis, Vilnius, 1961.
 • Lietuvos inventoriai XVII a. , parengė M. Jučas, K. Jablonskis, Vilnius, 1962.
 • K. Jablonskis, Lietuvos valstybės ir jos teisės istorija nuo XIV a. iki XVI a. vidurio, Vilnius, 1971.
 • K. Jablonskis, Lietuvių kultūra ir jos veikėjai, sudarė V. Merkys; red. J. Jurginis, Vilnius, 1973.
 • K. Jablonskis, Istorija ir jos šaltiniai, sudarė V. Merkys, Vilnius: Mokslas, 1979.
 • Raganų teismai Lietuvoje (Lietuvos teisės paminklai, II), sud. K. Jablonskis, R. Jasas, Vilnius, 1987.

K. Jablonskis mirė 1960 m. liepos 28 d. Vilniuje.

  
Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/konstantinas-jablonskis/.
2. Vikipedija. Laisvoji encikopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Jablonskis.

  
  
Parengė Danutė Mukienė

  
  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje

Smush Image Compression and Optimization