Kliausis Ignas

Ignas Kliausis (1893–1964) – ku­ni­gas, teologijos mokslų daktaras. Jis gi­mė 1893.10.28 Šiau­lių ap­skri­ties Pa­švi­ti­nio vals­čiaus Bupš­tų kai­me. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1921.05.05. I. Kliau­sis 1921–1922 m. bu­vo Pu­ša­lo­to vi­ka­ras, 1922–1924 m. stu­di­ja­vo Kau­no uni­ver­si­te­to Te­olo­gi­jos fa­kul­te­te. 1924–1926 dir­bo Pa­lan­go­je (čia ėjo vi­ka­ro ir ka­pe­lio­no pareigas). 1927–1932 m. stu­di­ja­vo Gra­co (Aust­ri­ja) uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­te. Už­bai­gus stu­di­jas jam bu­vo su­teik­tas teologijos mokslų dak­ta­ro laips­nis. 1931 m. bu­vo Met­ro­po­li­jos ku­ri­jos no­ta­ras ir „Pa­va­sa­rio“ ko­mer­ci­nės mo­kyk­los ka­pe­lio­nas, 1932–1939 m. – Kau­no „Auš­ros“ ber­niu­kų gim­na­zi­jos ka­pe­lio­nas. 1939.10.01 pa­skir­tas Jur­bar­ko gim­na­zi­jos ka­pe­lio­nu. Šis pa­sky­ri­mas jam ne­pa­ti­ko, to­dėl jis dirb­ti į Jur­bar­ką ne­iš­vy­ko. Ta­da vys­ku­pas jį pa­li­ko be pa­rei­gų. 1941–1944 m. dir­bo Kau­no aukš­tes­nio­sios pre­ky­bos mo­kyk­los ka­pe­lio­nu. Iš­spaus­din­ta jo stu­di­ja „Die Kir­chen­po­li­tik in Li­tau­en un­ter Jo­gai­la und Vy­tau­tas“ (1929). Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais I. Kliau­sis gy­ve­no ir Šiau­liuo­se. Mi­rė 1964 m. gruo­džio mė­ne­sį Šiau­liuo­se. Pa­lai­do­tas Pa­švi­ti­ny­je.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization