Keinys Stasys

Stasys Keinys – kalbininkas, mokslų daktaras (1968), pedagogas, redaktorius, spaudos bendradarbis. Gimė 1936 m. rugsėjo 20 d. Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Pakalupio kaime. 1954 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, kuriame studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau šio universiteto Lietuvių kalbos katedroje tęsė aspirantūros studijas. 1966–1975 m. dirbo Vilniaus universiteto (VU) Kauno vakariniame fakultete. 1968 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją tema „Lietuviškų vienažodžių terminų darybos tipai“; šia tema ir kitais terminologijos bei kalbos kultūros klausimais yra paskelbęs nemažai  straipsnių (Klb. 18, 1967; 25(1), 1974; LKK, 16, 1975; 19, 1979; 22, 1983 ir kt.). 1993 m. S. Keiniui nostrifikuotas mokslų daktaro laipsnis. 1974 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos institute. 1975 m.  jam suteiktas docento laipsnis. Lietuvių kalbos institute 1987–1989 m. vadovavo Dabartinės lietuvių literatūrinės  
kalbos skyriui, 1989–1991 m. – Kalbos kultūros ir terminologijos skyriui.

Yra dėstęs Dėstė Vilniaus valstybinio universiteto Kauno vakariniame fakultete, Šiaulių pedagoginiame institute, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus pedagoginiame universitete. Įvairiu laiku skaitė paskaitas šiomis temomis: dabartinės lietuvių kalbos morfologija, žodžių daryba, akcentologija, rašyba, lietuvių dialektologija, baltų filologijos įvadas, dėsto magistrantams ir doktorantams terminologiją, magistrantams kalbos vartoseną ir normalizaciją.

Aukštosiose mokyklose yra vadovavęs kursiniams, diplominiams, bakalauro ir magistro darbams, doktorantūros komitetams ir doktorantams, buvo ginamų filologijos mokslų kandidato ir daktaro disertacijų oficialiuoju oponentu.

Spaudoje yra paskelbęs apie 500 mokslo ir mokslą populiarinančių straipsnių. Bendradarbiavo daugelyje periodinių leidinių. Yra redagavęs keletą knygų. Buvo A. Lyberio „Sinonimų žodynas“  (Vilnius, 1981) vyr. redaktorius, „Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas“ (4 knygos, Vilnius, 1990–1999) spec. redaktorius, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ t. 3–5 knygų (Vilnius, 1993, 2000, kompaktinė plokštelė 2002, 2003) vyriausiasis redaktorius.

Nuo 1975 m. buvo Terminologijos tarybos prie Mokslų akademijos prezidiumo pirmininko pavaduotoju (iki tos tarybos panaikinimo apie 1991 m.), prie Kultūros ministerijos veikusios Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminologijos komisijos nariu. 1990–1992 m. buvo Nepriklausomų Lietuvos geležinkelių atkūrimo komisijos, veikusios Susisiekimo ministerijoje, nariu, o po jos panaikinimo – šios ministerijos sudarytos Valstybinės geležinkelių transporto terminologijos komisijos pirmininko pavaduotojas. Už darbus tvarkant geležinkelių terminologiją 2000 m. apdovanotas garbės geležinkelininko ženklu.

 

 

Knygos:

 • „Sociologijos terminų žodynėlis“ (kartu su J. Korsaku), Kaunas, 1972.
 • „Terminologijos abėcėlė“, Vilnius, 1980.
 • „Библиографический указатель литературы по вопросам литовской терминологии (1945–1980“, Вильнюс, 1981.
 • „Kalbotyros terminų žodynas“ (kartu su K. Gaiveniu), Kaunas, 1990. 280 p. [Bendraautoris K. Gaivenis].
 • „Terminologijos taisymai“, Vilnius, 1992
 • „Geležinkelininko žodynėlisį“ (kartu su Nijole Juškaite), Vilnius, 1993.
 • „Rusų- lietuvių kalbų geležinkelių transporto žodynas“ (kartu su Nijole Juškaite), Vilnius: 1997.
 • „Socialinės apsaugos terminų žodynas“ (bendraautoriai S. Angele, A. Dobrovolskas, L. Murauskienė, R. Sakalaitė, H.-D. Steinmeyer), Vilnius, 1997.
 • „Bendrinės lietuvių kalbos žodžių daryba“, Šiauliai, 1999.

„Radioelektronikos terminų žodynas“ lietuvių, anglų vokiečių kalbomis (bendraautoriai K. Gaivenis, G. Juška, V. Kalesinskas, A. Kaulakienė, J. Matukas, V. Palenskis, A. Petravičius, St. Sakalauskas, A. Stabinis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas), Vilnius, 2000.

 

Naudota literatūra:

 1. „Stasys Keinys“, Visuotinė lietuvių enciklopedija:  https://www.vle.lt/straipsnis/stasys-keinys/ (žr. 2022-03-12).
 2. Sabaliauskas Algirdas, „Stasys Keinys“, Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius, 1999.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization