Kasparavičius Julijonas (tė­vas Ipo­li­tas OMF)

Julijonas Kasparavičius – ku­ni­gas, knyg­ne­šys, vertėjas, spaudos bendradarbis, pran­ciš­ko­nas vienuolis (tė­vas Ipo­li­tas OMF). Jis gi­mė 1865 m. Ry­gos ar­chi­vys­ku­pi­jo­je. Mo­kė­si Kre­tin­go­je, Min­taujoje ir Var­niuo­se. 1892 m. bai­gė Sa­ra­to­vo ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1892 metais. Ku­rį lai­ką dir­bo vi­ka­ru Sa­ra­tove. Jis bu­vo ar­ti­mas vys­ku­po Szem­be­ko drau­gas, to­dėl J. Kas­pa­ra­vi­čių no­rė­ta pa­skir­ti pa­vys­kupiu, bet po Szem­be­ko mi­rties, nie­kas ne­be­pa­lai­kė jo kan­di­da­tū­ros. 1897 m. grį­žo į Lie­tu­vą ir bu­vo pa­skir­tas Ku­piš­kio vi­ka­ru. 1898 m. jis Py­ra­gių kai­me su­ren­gė lie­tu­viš­ką va­karą, kurio metu bu­vo pa­ro­dy­ti du spek­tak­liai – „Ne­pa­dė­jus nėr ko ras­ti“ ir „Ame­ri­ka pir­ty­je“. Vė­liau dirbo kunigu  Kel­mė­je, Upy­tė­je, bu­vo Kau­no šv. Kry­žiaus baž­ny­čios kle­bo­nas ir dirbo keliose kitose vietose. Spau­dos draudi­mo me­tais pla­ti­no kny­gas, pats iš­ver­tė A. Muz­za­rel­lio „Nau­ją­jį mo­ji­nį vai­ni­kė­lį“, ku­rį 1902 m. Til­žė­je iš­spaus­di­no sa­vo lė­šo­mis ir vel­tui iš­pla­ti­no Lie­tu­vo­je (15 000 egz.). At­gavus spau­dą, ben­dra­dar­bia­vo „Vil­niaus ži­niose“, „Ne­dėl­die­nio Skai­ty­me“, „Šal­ti­ny­je“, „Vil­ty­je“, „Drau­gi­jo­je“ ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se lei­di­niuo­se, daž­niau­siai pasi­rašydamas sla­py­var­džiais sla­py­var­džiais – Gring­mu­tas, K. K., M. K. ir X. 1914 m. ėjo Pa­lan­gos vi­ka­ro ir ka­pe­lio­no pa­rei­gas. Gy­ve­no Pa­lan­go­je kaip kun. mon­si­jo­na­ras. Ku­ni­gau­da­mas Pa­lan­go­je daug pri­si­dė­jo prie jos pri­jun­gi­mo Lietu­vai. 1921 03 20 Pa­lan­go­je jis pri­ėmė Lie­tu­vos val­džios at­sto­vus, at­vy­ku­sius pa­skelb­ti Pa­lan­gos pri­jun­gi­mą prie Lie­tu­vos. Šven­tės me­tu J. Kas­pa­ra­vi­čius pa­sa­kė svei­ki­ni­mo žo­dį.

Pa­bu­vęs ka­ro ka­pe­lio­nu, 1926 m. įsto­jo į Pran­ciš­ko­nų or­di­ną ir ku­rį lai­ką Kau­ne bu­vo Ža­liakalnio vie­nuo­ly­no vir­ši­nin­kas[i].
Mi­rė J. Kasparavičius Kre­tin­go­je 1933.10.18.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

_________________________ 

[i] Ten pat, t. 11, p. 136. 

_________________________

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization