Kalvanas Jonas Viktoras jaunesnysis

Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnys (1948–2003) – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Jis gimė 1948 m. rugpjūčio 2 d. Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčios kunigo Jono Viktoro Kalvano ir Martos Račkauskaitės-Kalvanienės šeimoje. 1966 m. baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1974 m. – Kauno medicinos institutą. Žmona – Tatjana. Išaugino dvi dukras – Evą, Lidiją ir sūnų Joną.

Įgijęs mediko specialybę, kurį laiką gydytoju neurologu ir psichiatru, vėliau – psichoneurologu. 1984 m. liepos 29 d. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos nutarimu ordinuotas kunigu-diakonu Tauragės parapijoje, pradėjo aptarnauti Lauksargių, Sartininkų, Batakių ir Skaudvilės parapijas. Tais pačiais metais (1984-aisiais) įstojo į Rygos evangelikų liuteronų seminariją, kurią baigė 1989 metais. Nuo 1989 m. vadovavo atkuriant Kauno, Marijampolės, Joniškio, Radviliškio, Kėdainių, Biržų parapijas. 1990 m. liepos 29 d. Tauragėje ordinuotas kunigu ir vyskupo augziliaru. Mirus vyskupui senjorui Jonui Viktorui Kalvanui, 1995 m. liepos 29 d.  įvykusiame visuotiniame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinode Jonas Viktoras Kalvanas jaunesnysis išrinktas naujuoju bažnyčios vyskupu.

Vyskupas Jonas Kalvanas aktyviai dalyvavo leidybinėje veikloje. Jis redagavo LELB kalendorių, LELB žurnalą „Kelias“. Organizavo giesmyno „Giesmių ir maldų knygelė“ pakartotiną leidimą. Ypatingą dėmesį jis skyrė konfesinių liuteroniškų knygų leidimui.

Vyskupas ženkliai prisidėjo kuriant Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centrą, palaikė artimus ryšius su Teologijos katedra, ją įvairiausiais būdais rėmė. Jis dėstė šioje katedroje Bažnyčios administravimą, o ją baigusius bakalaurus toliau ruošė kunigystei. Vyskupas organizavo teologinius seminarus bažnyčios kunigams, rūpinosi vaikų ir jaunimo krikščionišku ugdymu, rengė kursus tikybos mokytojams bei jaunimo vadovams.

Jis dalyvavo tiek bažnyčios, tiek valstybės organizuotose kultūrinėse švietėjiškose programose. Vienas paskutiniųjų tokio pobūdžio renginių – Lietuviškos Biblijos 400-ųjų jubiliejinių metų minėjimas.

Vyskupas aktyviai dalyvavo tarptautiniuose bažnytiniuose ir pasaulietiniuose forumuose.

1986 m. dalyvauja PLS 7-ojoje asamblėjoje Budapešte. 1990 m. dalyvavo 8-ojoje PLS asamblėjoje Kuritiboje (Brazilija), kur buvo priimta rezoliucija dėl Baltijos tautų kovos už laisvę, o 1997 m. – 9-ojoje asamblėjoje Honkonge (Kinija), 1992 m. – EBT konferencijoje Prahoje. Dialogo tarp anglikonų, Šiaurės kraštų ir Baltijos šalių liuteronų komisijos narys. Pasirašė partnerystės sutartį su Liuteronų bažnyčia – Misurio Sinodu. 2002 m. buvo tarptautinės teologinės konferencijos organizatorius. Lietuvos ekumeninės bažnyčių tarybos prezidentas.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, buvo Tauragės pirmosios tarybos narys, dalyvavo daugelio kitų valstybinių institucijų darbe, kurios lietė bažnyčios ir valstybės santykius.

1998 m. apdovanotas „Karališkuoju Norvegijos ordinu už nuopelnus“. 2000 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę 1990–2000 m. apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

Vyskupas Jonas Kalvanas mirė 2003 m. balandžio 25 d., sulaukęs 54 metų amžiaus.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization