Juknevičius Juozapas

Juo­za­pas Juk­ne­vi­čius (1906–1982) – ku­ni­gas. Jis gi­mė 1906.12.31Už­var­nių kai­me (Pa­šal­tuo­nio pa­ra­pi­ja, Tau­ra­gės r.). Mo­kė­si Pa­šal­tuo­nio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Tau­ra­gės gim­na­zi­jo­je. Čia jis gar­sė­jo kaip itin pa­žan­gus mo­ki­nys. Tau­ra­gės gim­na­zi­ją bai­gė auk­so me­da­liu. 1929 m. įsto­jo į Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. Čia taip pat mo­kė­si la­bai ge­rai. Bu­vo aukš­to ūgio, stam­baus su­dė­ji­mo, kiek pa­lin­kęs. Ku­ni­gu įšven­tin­tas 1934.05.26. Tais pa­čiais me­tais bu­vo pa­skir­tas Pa­lan­gos vi­ka­ru ir ka­pe­lio­nu, 1937 m. – Klai­pė­dos vi­ka­ru. Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais gy­ve­no uos­ta­mies­ty­je. Ka­ro me­tais bu­vo de­por­tuo­tas į Va­ka­rus. At­ei­nan­tis fron­tas jį už­ti­ko Vo­kie­ti­jo­je. So­vie­ti­nė ar­mi­ja jam su­da­rė są­ly­gas grįž­ti į Lie­tu­vą. 1946 m. kun. J. Juk­ne­vi­čius bu­vo pa­skir­tas Tau­ra­gės vi­ka­ru, 1950 m. – Kre­tin­gos kle­bo­nu ir Pa­lan­gos de­ka­na­to de­ka­nu. Nuo 1970.05.20 bu­vo Rie­ta­vo al­ta­ris­ta, nuo 1973.04.30 – Tau­ra­gės al­ta­ris­ta. Jo ga­bu­mai dar­be ne­iš­ryš­kė­jo. Bu­vo ži­no­mas kaip pe­si­mis­tas, aist­rin­gas žve­jys.

Mi­rė 1982.11.26 Tau­ra­gė­je. Palaidotas Tauragės mies­to ka­pi­nė­se.

 

Panaudota literatūra:

  1. Barauskas Bronislovas, Mukienė Danutė, „Palangos kunigų vinjetė“, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [sudarė Danutė Mukienė], Vilnius, 2007, p. 141–168.

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization