Jucaitis Pranas

Pranas Jucaitis (1896–1986) – mokslininkas chemikas, chemijos mokslų daktaras (1930), profesorius, visuomenės veikėjas.
Jis gimė 1896 m. gruodžio 5 d. Kiaulupių kaime (Sintautų vlsč., Naumiesčio apskr., dabar Šakių rajonas).
Pradžios mokyklą baigė Sintautuose. Vėliau (nuo 1907 m.) mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, nuo 1913 m. – Suvalkų gimnazijoje, kurią Pirmojo pasaulinio karo metais perkėlus į Varšuvą (Lenkiją), mokslą tęsė ten ir 1915 m. šią gimnaziją baigė aukso medaliu. Tais pačiais metais sugrįžo į Lietuvą ir dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus komitete, rudenį pradėjo mokytojauti M. Biržiškos, P. Gaidelionio ir J. Basanavičiaus  įsteigtoje pirmojoje Vilniaus lietuvių gimnazijoje. 1916 m. įsikūrė Šiauliuose ir čia įsidarbino 1916 m. pradžioje kunigo dr. J. Galdiko mieste suorganizuotoje gimnazijoje (ją dėl lietuviškos veiklos vokiečiai uždarė 1917 m.).  
gimnazijoje.
1917–1918 m. buvo Vilniuje veikusios Lietuvos Tarybos  1915 m. dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus komiteto narys. 1919 m. ėjo Lietuvos pasiuntinybės Šveicarijoje sekretoriaus pareigas.
Studijavo Berno, Fribūro, nuo 1920 m. – Miunsterio universitetuose.
1924–1941 m. dėstė Dotnuvos Žemės ūkio akademijoje.  Čia jam 1932 m. suteiktas profesoriaus vardas.
1941–1942 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto Fizikinės chemijos katedros vedėjas ir Technologijos fakulteto dekanas.
Vengdamas represijų, 1977 m. pasitraukė į Vakarus.
1948–1951 m. dėstė Gannono universitete Eryje, 1951–1958 m. – Ilinojaus technologijos institute Čikagoje, buvo šio instituto Biochemijos ir maisto technologijos skyriaus vedėjas.
1952–1954 m. buvo Amerikos lietuvių profesorių draugijos, nuo 1954 m. – Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkas.
1958–1961 m. dirbo bendrovėje „Linden“, 1961–1970  m. – „Owens-Illinois Co“ mokslinių tyrimų centre.
Yra paskelbęs mokslinių straipsnių, padaręs išradimų, bendradarbiavo „Lietuviškojoje enciklopedijoje“ (buvo šios enciklopedijos Chemijos skyriaus redaktorius). 
Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje (buvo šios enciklopedijos Chemijos skyriaus redaktorius).
P. Jucaitis mirė 1986 m. liepos 9 d. JAV.

 Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/pranas-jucaitis/.

  
Parengė Virginijus Baranauskas

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

Smush Image Compression and Optimization