Jomantas Augustinas

Augustinas Jomantas (Jamantouitz, Jamundus, Jamontas) – kunigas, giesmių eiliuotojas, vertėjas, vienas pirmųjų mums žinomų lietuvių rašytojų. Gimė apie 1525 m. Žemaitijoje. Mirė 1576 m. Ragainėje. 1545 m. jį J. Zablockis atvežtė į Karaliaučių. Tada A. Jomantas stojo į universitetą, kurį baigęs grįžo Žemaitijon. 1555 m. buvo paskirtas naujai įsteigtos Kraupiškio  (Mažoji Lietuva)   parapijos  klebonu. 1563-05-21 mirus Martynui  Mažvydui, buvo paskirtas jo vieton Ragainėje, kur taip pat vedė vietos  administracijos  susirašinėjimą   ir   ėjo lotynų, lietuvių, lenkų ir gudų kalbų vertėjo pareigas. 
Padėjo M. Mažvydui,  rengiančiam  lietuvišką   giesmyną. 1570  m. M. Mažvydo giesmyne   Jomanto  vardu  išspausdintos   dvi   psalmės (114 ir 124). Jo, greičiausiai, yra ten ir visa psalmių grupė, pavadinta Psalmei ant Wakara. Sengstako giesmyne 1612 m. išspausdintos trys originalios jo giesmės, kurių nebuvo  M. Mažvydo  giesmyne.  A. Jomantas buvo pradėjęs versti ir Naująjį Testamentą; 1576-01-06 buvo gavęs oficialų paraginimą paskubinti vertimo darbą, kurio nebaigė. E. Hermann   manė,   kad   A. Jomantas  bus   parengęs   vadovėlį Wolfenbūttelio postilę (1573), bet tam įrodymų nėra. V. Falkenhahn spėjo, kad pas A. Jomantą gilino liet. kalbos žinias J. Bretkūnas.


Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą „Lietuvių enciklopedijoje“ (Bostonas, 1956, t. 9, p. 445).

 

Smush Image Compression and Optimization