Jankauskas-Jankus Lionginas

Lionginas Jankauskas-Jankus. Kunigas, knygų leidėjas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas. Gimė 1912.1.27 Pagumerčių kaime (Pašušvio vls., Radviliškio r.). Mirė 1968-11-04 JAV. 1933 m. baigė gimnaziją, aukštesniąją komercijos mokyklą Kaune, 1939 m. – Telšių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1939-06-03 Telšiuose. Pastoracinį darbą dirbo Švėkšnoje, Skuode, Kretingoje. 1943 m. buvo paskirtas Kretingos gimnazijos kapelionu. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kunigavo lietuvių pabėgėlių gyvenvietėse, rūpinosi šalpa ir globa. Vokietijoje aptarnavo lietuvius. 1945–1949 m. buvo didelės Hanau lietuvių stovyklos kapelionas, dekanas, skautų ir ateitininkų vadovas, „Caritas“ pirmininkas. 1950 m. atvyko gyventi į JAV. 1950 m. apsigyveno Kalifornijoje. Amerikos lietuvių Romos katedros federacijos ir „Kunigų vienybės“ veikėjas. Nuo 1958 m. dirbo Bendrame Amerikos lietuvių šalpos fonde Niujorke, rūpinosi lietuviais tremtiniais visame pasaulyje, juos šelpė. 1959 m. iš Sibiro tremtinių gavo maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ rankraštį ir per kelerius metus išleido ją 9 kalbomis daugiau kaip 1 milijono tiražu.. Parašė atsiminimus „Šiluva“ (1966 m.) .
Nuo 1958 m. vadovavo Balfo centrui Niujorke. Parašė ir paskelbė nemažai straipsnių.

Naudota literatūra:
Informacija parengta pagal Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos inteneto leidinio „Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka“ asmenybių duomenų bazėje skelbiamą tekstą. Prieiga internete http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=295

 

 

Smush Image Compression and Optimization