Gugys (Gugis) Pranciškus Petras

Kunigas, publicistas. Gimė 1867 m. vasario 6 d. Ariogaloje, Raseinių rajone, mirė 1917 m. lapkričio mėn. Čikagoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
1879–1881 m. mokėsi Raseinių apskrities mokykloje.
1881–1885 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje.
1885–1890 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.
1890 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Rietavą, Plungės rajone.
1894–1896 m. Caro administracijos buvo nubaustas už draudžiamosios lietuviškos spaudos leidimą ir platintinimą, buvo uždarytas Kretingos vienuolyne.
1898–1900 m. vikaravo Liepojoje.
1900–1912 m. vikaravo Varnavičių filijoje, Kurše.
1912 m. išvyko į JAV, kunigavo keliose lietuvių parapijose.
1916 m. parašė keletą religinių knygų: „Stacijos ir rožančius Š. M. P.“, „Trumpas aiškinimas tiesų katalikų tikėjimo“.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/gugys-gugis-pranciskus-petras/

Smush Image Compression and Optimization