Galužienė (Čaikauskaitė) Alma, Romualdo

Alma Galužienė (Čaikauskaitė) – pedagogė, muzikė, Žemaitijos vargonininko Romualdo Čaikausko duktė. Ji gimė
1933 m. kovo 5 d. Šilalės mieste. Mokėsi Šilalėje. 1940 m. – pradinėje mokykloje, 1944 m. – Valstybinėje gimnazijoje. Vėliau, 1946–1947 m., žinias gilino Pajūrio žemesniojoje žemės ūkio mokykloje, 1948–1953 m. mokėsi Pagėgių Donelaičio gimnazijoje, čia gavo Brandos atestatą. 1953–1955 m. toliau mokėsi Kauno Finansų ir kredito technikume, čia įsigijo  mokesčių skyrių, finansininko specialybę (šią mokyklą ji baigė Raudonu diplomu – su pagyrimu ir 1955 m. balandžio 1 d. buvo paskirta dirbti į Tauragę mokesčių inspektore. 1956 m. įstojo į Vilniaus Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos neakivaizdinį skyrių. 1958–1962 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Čia ji įsigijo  vidurinės mokyklos muzikos mokytojos specialybę. Nuo 1964 m. rugsėjo 1 d. dirbo Lazdijų vidurinėje mokykloje muzikos mokytoja, čia ji vadovavo trims chorams: pradinių klasių – 120 mokinių, vidurinių klasių – 55 ir vyresniųjų klasių mišriam chorui – 30. Su pirmaisiais dviem chorais dalyvavo pirmojoje moksleivių dainų šventėje Vilniuje. Mokykloje, kurioje ji dirbo, kiekvienoje 5–11 klasėje jos iniciatyva buvo suburti mokinių ansambliai, kuriuose būdavo po po 8–10 dainininkų. Su mokyklos chorais ir ansambliais daug kartų koncertavo miesto dainų šventėse ir kituose renginiuose. 

Dirbdama Lazdijuose ištekėjo už Stanislovo Galuzos. 1966 m. buvo perkelta dirbti į Marijampolę, o nuo 1967 m. mokytojavo Plutiškių vidurinėje mokykloje. 1968–1972 m. dirbo Kapsuko (Marijampolės) 3-ojoje rusų vidurinėje mokykloje. 1973–1975 m. buvo muzikos vadovė Marijampolės 7-ame ir 9-tame vaikų darželiuose. 1975 09 01–1988 04 01 dirbo muzikos dėstytoja Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje. Čia ji mokė būsimas darželio auklėtojas muzikos teorijos, muzikinio  auklėjimo vaikų darželyje, groti fortepijonu, akordeonu. Ji čia metodikos klausimais konsultavo studentus atliekančius pedagoginę praktiką vaikų darželiuose. Išėjusi į pensiją (1988 04 01) aktyviai dalyvavo muzikinėje veikloje: vargonininkavo Patašinės ir Marijampolės ligoninės koplytėlėse, vadovavo  Mykolo arkangelo parapijos Senjorų ir Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio dainininkų grupelėms, dainavo 
ir giedojo Marijampolės miesto chore „Šešupė“ ir Marijampolės katedros bazilikos senjorų chore. Priklausė sveikuolių grupei.
Ji parengė spaudai ir išleido metodinį natų rinkinį su paaiškinimais „Kūrinėliai metalofonams“ (Vilnius, 1977). Yra spaudai parengusi „Atsiminimų“ rankraštį, yra sukūrusi ir keletą dainų.


Tekstą parengė Ipolitas Petrošius

 

Smush Image Compression and Optimization